Národné referenčné centrum pre laboratórnu diagnostiku v oblasti ľudského monitoringu

vedúca: Ing. Daniela Borošová, PhD., MPH
zástupkyňa: Mgr. Eva Krčmová
pracovníci: doc. MUDr. E. Fabiánová, PhD., Mgr. Katarína Janíková, Ing. Lýdia Chovancová, Ing. Ľudmila Sirotová, PhD.

Plán činnosti

 1. zavedenie nových diagnostických a skúšobných metód v oblasti biomonitoringu
 2. vykonanie kompletnej validácie metódy stanovenia kyseliny t,t-mukónovej v moči (metabolit benzénu) s cieľom akreditovať danú skúšobnú metódu
 3. účasť na medzilaboratórnych porovnávacích skúškach (G-EQUAS, Erlangen, University Nürnberg) v parametroch olovo, kyselina t,t-mukónová a 1-hydroxypyrén v moči.
 4. zriadenie informačnej stránky NRC na web sídle RÚVZ Banská Bystrica (www.vzbb.sk )
 5. príprava databanky - systému pre elektronické spracovávanie a archiváciu dát z analýz biologického materiálu vykonaných v laboratóriu RÚVZ BB za obdobie 20 rokov
 6. príprava biobanky - zavedenie systému evidencie a archivácie biologického materiálu z riešených projektov ASHRAM, DEMOCOPHES a ďalších
 7. príprava publikácie výsledkov stanovenia ortute vo vlasoch - hodnotenie účasti laboratória na projekte DEMOCOPHES (r. 2011-2013)
 8. prezentácia výsledkov projektovej úlohy „Stanovenie markerov a biomarkerov expozície tabakovému dymu“ (r. 2009-2012) na odbornom podujatí
 9. príprava workshopu na tému: Možnosti objektivizácie expozície nanomateriálom a odhad zdravotného rizika
 10. zabezpečiť odborné stáže a konzultácie podľa konkrétnych požiadaviek
 11. vypracovanie výročnej správy NRC

O NRC

Výročné správy

Dokumenty

KONZULTAČNÝ DEŇ 2022

KONZULTAČNÝ DEŇ 2021

5. KONZULTAČNÝ DEŇ NRC

4. KONZULTAČNÝ DEŇ NRC

3. KONZULTAČNÝ DEŇ NRC

2. KONZULTAČNÝ DEŇ NRC

1. KONZULTAČNÝ DEŇ NRC

Publikácie

Súvisiace odkazy