Útvary

Na čele úradu je regionálny hygienik, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva hlavný hygienik SR. Regionálny hygienik je generálnym tajomníkom služobného úradu pre štátnych zamestnancov úradu a štatutárnym orgánom zamestnávateľa pre ostatných zamestnancov úradu.

Regionálny hygienik je štatutárny orgán - generálny tajomník služobného úradu. Je oprávnený konať vo všetkých veciach v mene úradu. V riadiacej a rozhodovacej činnosti je viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Do výlučnej právomoci generálneho tajomníka služobného úradu patrí:

 • určenie vnútornej organizácie úradu vrátane vymedzenia pôsobnosti a úloh organizačných útvarov
 • určenie spôsobu plnenia odborných úloh, použitia rozpočtových prostriedkov
 • uplatňovanie práv úradu zo škôd, spôsob a rozsah vymáhania, nakladanie s pohľadávkami
 • zabezpečovanie úloh úradu pri obrane štátu, civilnej ochrane a pri organizácii a výkone vnútornej kontroly úradu
 • menovanie a odvolanie predstavených, zástupcu generálneho tajomníka služobného úradu, zástupcu predstaveného

Súčasťou úseku je:

Epidemiológia ako medicínsky odbor sa zaoberá skúmaním výskytu a rozdelenia infekčných chorôb ako aj chronických neinfekčných chorôb, ktoré sa vyskytujú v populácii, navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť. Cieľom epidemiológie je prispievať k znižovaniu chorobnosti na infekčné a chronické ochorenia, postupné obmedzovanie výskytu, spomalenie až zastavenie šírenia nákaz ako aj znižovanie úmrtnosti.

Odbor epidemiológie sa organizačne člení na 2 oddelenia:

Činnosť sa realizuje v troch úrovniach:

 • na úrovni celoslovenskej ako centrum pre zber, triedenie a analýzu údajov o infekčných ochoreniach a vedenie "Národného registra pacientov s prenosnými ochoreniami", ako kontaktné miesto pre komunikáciu s ECDC vrátane zasielania údajov do Európskeho systému surveillance (TESSy) so sídlom v Štokholme, ďalej prípravu materiálov koncepčnej, legislatívnej a odborno-metodickej povahy pre MZ SR a hlavného hygienika SR,
 • na úrovni krajskej vykonávanie nadstavbových činností, posudkov, konzultácií a metodického vedenia,
 • na úrovni okresnej zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z koncepcie odboru, t.j. vykonávanie opatrení na zamedzenie šírenia nákaz v ohniskách vrátane organizácie a kontroly očkovania, výkon štátneho zdravotného dozoru v zdravotníckych zariadeniach na úrovni okresu Banská Bystrica a Brezno, metodické vedenie všetkých zdravotníckych pracovníkov v oblasti prevencie infekčných ochorení. Vykonávanie posudkovej činnosti pri zriaďovaní zdravotníckych zariadení, posudzovanie prevádzkových poriadkov ako aj ich zmenách.

Odbor hygieny detí a mládeže plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť odboru je zameraná na vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia v detskom a dorastovom veku prostredníctvom vylúčenia alebo obmedzenia výskytu rizík týchto ochorení. Sleduje a vyhodnocuje požiadavky na zdravé životné podmienky a spôsob života vo vzťahu k zdraviu a vývoju detí a mládeže, vrátane vysokoškolákov. Stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a iných porúch zdravia detí a mládeže, ako aj opatrenia zamerané na kladné ovplyvnenie zdravia mladej generácie.

Činnosť odboru sa realizuje v troch úrovniach:

 • na úrovni okresov Banská Bystrica a Brezno zabezpečovaním úloh vyplývajúcich z výkonu štátneho zdravotného dozoru, úradnej kontroly potravín, poradenskej činnosti a odborno-metodickým usmernením projektov podpory zdravia detí a mládeže,
 • na úrovni regionálnej formou zabezpečovania expertíznej činnosti s krajskou pôsobnosťou,
 • na úrovni celoslovenskej, formou spolupráce na príprave materiálov koncepčnej, legislatívnej a odborno-metodickej povahy pre MZ SR - HH SR.

Viac informácií o odbore hygieny detí a mládeže

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia v oblasti verejného zdravotníctva plní úlohy štátu v ochrane, podpore a rozvoji environmentálneho zdravia určovaného životnými podmienkami a životným prostredím.

Činnosť odboru sa realizuje v troch úrovniach:

 • na úrovni celoslovenskej - formou prípravy materiálov koncepčnej, legislatívnej a odborno-metodickej povahy pre MZ SR - HH SR,
 • na úrovni krajskej - zabezpečením odborného a metodického vedenia a koordinácie činností oddelení hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ v Banskobystrickom kraji,
 • na úrovni okresnej - zabezpečovaním úloh vyplývajúcich z výkonu štátneho zdravotného dozoru na úrovni okresu Banská Bystrica a Brezno.

Viac informácií o odbore hygieny životného prostredia a zdravia

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov hygieny výživy plní úlohy v oblasti verejného zdravotníctva v ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v súvislosti so zdravou výživou obyvateľstva. Presadzuje hlavné smery zdravej výživy a výživovej politiky na ochranu, podporu a rozvíjanie verejného zdravia, monitoruje vplyv výživy na verejné zdravie a vykonáva štátny zdravotný dozor v zariadeniach spoločného stravovania, nad kozmetickými výrobkami. Posudzuje návrhy na územné konanie, kolaudačné konanie a na zmenu v užívaní potravinárskych stavieb.
Plní úlohy orgánu verejného zdravotníctva v oblasti úradnej kontroly potravín podľa osobitných predpisov.

Činnosť odboru sa realizuje v dvoch úrovniach:

 • na úrovni krajskej (Banskobystrický kraj) zabezpečuje odborné a metodické vedenie a koordináciu činnosti odd. hygieny výživy RÚVZ v kraji a zabezpečuje preskúšanie odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich nákup, predaj a spracúvanie húb na základe ich žiadosti a pripravuje podklady na vydanie osvedčenia, pripravuje materiály koncepčnej, legislatívnej a odborno-metodickej povahy pre hlavného hygienika SR,
 • na úrovni regionálnej (okresy Banská Bystrica a Brezno) plní úlohy vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na úseku verejného zdravotníctva, z Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike, z Viacročného národného plánu úradnej kontroly potravín a z výkonu štátneho zdravotného dozoru (vrátane dozoru nad kozmetickými výrobkami) a úradnej kontroly potravín. Zamestnanci oddelenia zabezpečujú preskúšanie odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a prípravu podkladov na vydanie osvedčení.

Viac informácií o odbore hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

Odbor preventívneho pracovného lekárstva sa usiluje o podporu a udržanie telesnej, duševnej a sociálnej pohody zamestnancov všetkých povolaní, o prevenciu zmien zdravia zamestnancov vyvolaných pracovnými podmienkami, o ochranu zamestnancov pred rizikami zo škodlivých faktorov pri práci, o umiestnenie zamestnancov do pracovného prostredia prispôsobeného fyziologickým a psychickým schopnostiam ľudí a o ich udržanie v tomto prostredí. Znamená to prispôsobenie práce človeku (Medzinárodná organizácia práce, Svetová zdravotnícka organizácia).

Činnosť odboru sa realizuje:

 • na úrovni celoslovenskej, formou prípravy materiálov koncepčnej, legislatívnej a odborno-metodickej povahy, podkladov pre rozhodovanie ÚVZ SR - hlavného hygienika SR, výkonom špecializovaných činností a zabezpečovaním činností Národného referenčného centra pre hodnotenie osobnej expozície a zdravotných rizík; zastupovaním SR v poradných výboroch orgánov Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť pri práci, v Európskej agentúre pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (OSHA), Európskej chemickej agentúre (ECHA), Poradnom výbore pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ACSHW),
 • na úrovni krajskej, formou základnej a špecializovanej laboratórnej a expertíznej činnosti, poradenstva, činností komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti pre prácu s jedmi a vydávanie osvedčení, metodického vedenia a koordinácie regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Banskobystrickom kraji,
 • na úrovni okresnej, zabezpečovaním úloh vyplývajúcich z platnej legislatívy výkonom štátneho zdravotného dozoru s pôsobnosťou pre okresy Banská Bystrica a Brezno.

Viac informácií o odbore preventívneho pracovného lekárstva

Odbor podpory zdravia a výchovy ku zdraviu je súčasťou verejného zdravotníctva, ktoré je zamerané na výchovu k zdraviu - ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia. Cieľom odboru je aktívne vyhľadávanie a znižovanie výskytu zdravotných rizík chronických neprenosných ochorení prostredníctvom poradenstva a edukácie.

Hlavné zameranie odboru:

 • ozdravenie výživy - zameranie na zmenu výživových návykov obyvateľov a zvýšenie vedomostí o vplyve výživy na zdravie,
 • nefarmalogické ovplyvňovanie hypertenzie - prevencia zvyšovania TK, znižovanie následkov zvýšeného TK na zdravotný stav a dĺžku života,
 • podpora nefajčenia - zameraná na zníženie prevalencie fajčenia o 5 % a zvýšenie vedomostí o škodlivosti fajčenia,
 • pohybová aktivita - zvýšiť podiel rekreačnej pohybovej aktivity v rámci voľného času,
 • prevencia drogových závislostí - zameraná na predchádzanie vzostupu počtu závislých na drogách, vrátane alkoholu,
 • projekt CINDI - zameranie na zmenu postojov obyvateľov k vlastnému zdraviu, realizácia skríningov zdravotného stavu obyvateľstva každých 5 rokov
 • projekt Zdravé školy - zameranie na zvýšenie informovanosti o otázkach zdravia u školskej mládeže, zvýšiť vedomosti o možnostiach udržať a rozvíjať vlastné zdravie,
 • projekt Zdravé mestá - realizovať v súčinnosti s miestnymi inštitúciami, s MÚ – Kabinetom zdravé mesto a záujmovými skupinami zdravotnovýchovné aktivity smerujuce k naplneniu štátnej politiky ochrany zdravia (zdravý spôsob života, zdravá výživa, ochrana životného a pracovného prostredia),
 • projekt Zdravé pracoviská - ovplyvniť pracovné prostredie tak, aby sa obmedzil výskyt chorôb z povolania, znížiť expozíciu karcinogénom na pracoviskách a tým aj riziko vzniku nádorových ochorení, zvýšiť uroveň zdravotnej prevencie,
 • výchova k zodpovednému partnerstvu, rodičovstvu, manželstvu, zdôrazňovanie správnej životosprávy v tehotenstve a výživy dojčaťa, prevencia chorôb prenášaných pohlavným stykom vrátane HIV / AIDS - zameranie na zníženie chorobnosti a úmrtnosti v dôsledku sexuálne prenosných chorôb, zníženie počtu neželaných tehotenstiev a umelých prerušení tehotenstva,
 • Projekt „Vyzvi srdce k pohybu“ – gestor celoslovenskej kampane, realizácia v nepárnych kalendárnych rokoch v súčinnosti s RÚVZ v SR.

Viac informácií o odbore podpory zdravia a výchovy k zdraviu

Odbor radiačnej ochrany sa zaoberá sledovaním a usmerňovaním radiačnej záťaže obyvateľov prírodnou rádioaktivitou, najmä sledovaním radiačnej záťaže radónom a jeho rozpadovými produktami v súvislosti s bývaním, sledovaním a usmerňovaním radiačnej záťaže pacientov a personálu pri používaní zdrojov ionizujúceho žiarenia v zdravotníctve a sledovaním a usmerňovaním radiačnej záťaže obyvateľov rádioaktivitou z umelých zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Činnosť odboru sa realizuje v dvoch úrovniach:

 • na úrovni celoslovenskej formou
  • prípravy koncepčných materiálov,
  • prípravy legislatívnych úprav v oblasti ochrany zdravia pred žiarením,
  • prípravy metodických usmernení a podkladov pre rozhodnutia hlavného hygienika,
  • posudzovaním odbornej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia;
 • na úrovni regionálnej formou
  • zabezpečovania úloh vyplývajúcich z výkonu štátneho dozoru v  radiačnej ochrane na pracoviskách so zdrojmi žiarenia,
  • zabezpečovania úloh vyplývajúcich zo zaradenia do systému stálych zložiek monitorovacej siete,
  • zabezpečovania ďalších úloh v nadväznosti na aktuálne úlohy ÚVZ SR,
  • posudzovania chorôb z povolania, ktoré mohli byť spôsobené ožiarením,
  • vzdelávania obyvateľstva v problematike ochrany zdravia pred žiarením a možných rizík, ktoré súvisia s pôsobením ionizujúceho žiarenia na ľudský organizmus.

Odbor má akreditáciu na časť používaných laboratórnych metodík.

Viac informácií o odbore radiačnej ochrany

Odbor lekárskej mikrobiológie (OLM) je laboratórnym pracoviskom, ktoré vykonáva mikrobiologické vyšetrenia klinických vzoriek a mikrobiologické a biologické vyšetrenia zložiek životného prostredia. Činnosť pracoviska je zameraná na ochranu verejného zdravia a poskytovanie včasnej a presnej laboratórnej diagnostiky. OLM pri výkone skúšok uplatňuje systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO/IEC 17 025:2018 a STN ISO 15189:2013. OLM je spôsobilé vykonávať mikrobiologické a biologické skúšanie vzoriek životného prostredia ako aj vyjadrovať názory a interpretácie k výsledkom skúšok podľa uvedeného v prílohe k osvedčeniu (rozsah akreditácie). OLM je spôsobilé vykonávať vyšetrenie klinických vzoriek (rozsah akreditácie medicínskeho laboratória).

Viac informácií o odbore lekárskej mikrobiológie

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (OOFŽP) RÚVZ v Banskej Bystrici je laboratórne pracovisko, ktoré vykonáva chemické a fyzikálno-chemické skúšanie zložiek životného prostredia (vôd, potravín, ovzdušia, predmetov bežného užívania) a biologického materiálu.

Činnosť, úlohy a pôsobnosť OOFŽP definuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. V zmysle § 6 a § 11 uvedeného zákona, vykonávajú regionálne úrady verejného zdravotníctva prostredníctvom chemických laboratórií okrem iného objektivizáciu, referenčné a špecializované testovanie a kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia a biologického materiálu na účely posudzovania ich možného vplyvu na verejné zdravie a tiež odber vzoriek biologického materiálu od ľudí a vzoriek vôd, ovzdušia, pôdy, odpadov, požívatín a kozmetických výrobkov na zisťovanie ich zdravotnej bezpečnosti a na vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení vrátane zisťovania citlivosti na antimikróbne látky, monitorujú kvalitu pitnej vody u spotrebiteľa a kvalitu vody určenej na kúpanie počas kúpacej sezóny, plnia špecializované úlohy (okrem iných odborov) v odbore chemických analýz a fyzikálnych faktorov životných podmienok a pracovných podmienok. Cieľom týchto činností je poskytovať terénnym odborom jednotlivých RÚVZ banskobystrického kraja požadované informácie o objektoch skúmania pre potreby výkonu štátneho zdravotného dozoru, úradnej kontroly potravín a pri sledovaní zdravotného stavu obyvateľstva.

Pracovisko má zavedený systém manažérstva kvality v súlade s normou STN EN ISO/IEC 17025 a je držiteľom osvedčenia o akreditácii od roku 2004. Ako akreditované skúšobné laboratórium sa v rámci externej kontroly kvality pravidelne zúčastňuje medzilaboratórnych porovnávacích skúšok organizovaných na národnej a medzinárodnej úrovni.

OOFŽP spolupracuje s ďalšími odbormi RÚVZ pri riešení aktuálnych medziodborových úloh a medzinárodných projektov. Pri oddelení chemických analýz pracuje samostatné NRC pre laboratórnu diagnostiku v oblasti ľudského biomonitoringu. Špecialisti oddelenia poskytujú metodicko-konzultačnú činnosť pre laboratóriá RÚVZ v SR v problematike chromatografických a spektrofotometrických metód. OOFŽP spolupracuje so zdravotníckymi a vzdelávacími inštitúciami. V špecializovaných oblastiach vykonávajú laboratóriá OOFŽP analýzy pre iné RÚVZ v SR.

Pracovisko poskytuje laboratórne vyšetrenia, terénne odbery ovzdušia a merania aj formou platenej služby na objednávku podľa platného cenníka.

Viac informácií o odbore objektivizácie faktorov životných podmienok

 Pracovné činnosti a úseky odboru dokumentačno-právneho RÚVZ:

 • Sekretariát regionálneho hygienika
 • Právne zastupovanie a koordinácia právnych činností
 • Spisová registratúra a archivácia
 • Podateľňa - centrálny príjem podaní a vzoriek

Odbor dokumentačno-právny RÚVZ zabezpečuje cieľové úlohy prostredníctvom pracovných úsekov v troch úrovniach:

 • Na celoslovenskej úrovni oddelenie operatívnych činností RÚVZ participuje na príprave legislatívy na úseku verejného zdravotníctva a na formulovaní programov na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia v SR v pracovných komisiách Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, vrátane odborného spracovania a využívania vlastných databáz knižnično-bibliografických a faktografických informácií spracovaných v celorepublikovej sieti RÚVZ.
 • Odbor dokumentačno-právny RÚVZ na úrovni Banskobystrického kraja je riešiteľom vymedzeného okruhu nadstavbovej právnej problematiky pri špecializovanom odbornom metodickom vedení a koordinovaní regionálnych úradov verejného zdravotníctva v kraji pri rozhodovacej činnosti v štátnom zdravotnom dozore, pri posudkovej činnosti, pri priestupkovom konaní, ukladaní sankcií a vymáhaní plnenia povinností stanovených zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, pri výkone štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontrole potravín, pri zabezpečovaní centrálneho evidovania, zmluvnej úprave, vyhodnocovaní a využívaní výsledkov laboratórnych expertíznych činností RÚVZ a tiež pri koordinácii postupov s Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja v Banskej Bystrici na úseku ochrany verejného zdravia.
 • Odbor dokumentačno-právny RÚVZ je v územnom obvode okresov Banská Bystrica a Brezno garantom odborného zabezpečovania právnych aspektov výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín. Je poverený právnym zastupovaním úradu v sporových veciach pred inými orgánmi štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy, pred justičnými a kontrolnými orgánmi. Odbor organizačne zabezpečuje, koordinuje a priamo vykonáva úlohy na úseku vnútorných riadiacich činností RÚVZ, na úseku spisovej služby, dokladovej registratúry, dokumentácie odborných činností úradu.
 • Odbor je gestorom slobodného prístupu k informáciám o činnosti RÚVZ pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Osobný úrad RÚVZ je osobitným útvarom, ktorý zabezpečuje plnenie úloh, ktoré RÚVZ vyplývajú zo štátnozamestnaneckých, ako aj pracovno-právnych vzťahov. Pri plnení týchto úloh postupuje v súlade so zákonom č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonníkom práce a zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme ako aj ďalších súvisiacich právnych predpisov. V zmysle uvedených právnych úprav zabezpečuje najmä:

 • agendu výberových konaní
 • agendu súvisiacu so vznikom, zmenou alebo skončením štátnozamestnaneckého alebo pracovnoprávneho pomeru
 • agendu majetkových priznaní
 • agendu sťažností štátnych zamestnancov
 • agendu súvisiacu s odmeňovaním zamestnancov
 • agendu súvisiacu so vzdelávaním zamestnancov
 • agendu súvisiacu s cestovnými náhradami
 • štatistické spracovanie údajov personálneho riadenia
 • organizáciu a koordináciu vnútornej kontroly

Odbor ekonomiky a prevádzky sa zaoberá kompletným zabezpečovaním ekonomických agend a vytváraním prevádzkovo-technických podmienok pre činnosť odborných pracovísk.

Viac informácií o odbore ekonomiky a prevádzky