Oddelenie epidemiológie a bioštatistiky

Epidemiológia infekčných ochorení

Činnosť sa realizuje v troch úrovniach:

 • na úrovni celoslovenskej ako centrum pre zber, triedenie a analýzu údajov o infekčných ochoreniach a vedenie "Národného registra pacientov s prenosnými ochoreniami", ako kontaktné miesto pre komunikáciu s ECDC vrátane zasielania údajov do Európskeho systému surveillance (TESSy) so sídlom v Štokholme, ďalej prípravu materiálov koncepčnej, legislatívnej a odborno-metodickej povahy pre MZ SR a hlavného hygienika SR,
 • na úrovni krajskej vykonávanie nadstavbových činností, posudkov, konzultácií a metodického vedenia,
 • na úrovni okresnej zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z koncepcie odboru, t.j. vykonávanie opatrení na zamedzenie šírenia nákaz v ohniskách vrátane organizácie a kontroly očkovania, výkon štátneho zdravotného dozoru v zdravotníckych zariadeniach na úrovni okresu Banská Bystrica a Brezno, metodické vedenie všetkých zdravotníckych pracovníkov v oblasti prevencie infekčných ochorení. Vykonávanie posudkovej činnosti pri zriaďovaní zdravotníckych zariadení, posudzovanie prevádzkových poriadkov ako aj ich zmenách.

Práca epidemiológie infekčných chorôb je sústredená na tieto odborné okruhy:

 • sledovanie, resp. monitorovanie výskytu infekčných chorôb a analýza epidemiologickej situácie,
 • analýza faktorov ovplyvňujúcich vznik, priebeh a následky infekčných chorôb,
 • vykonávanie surveillance vybraných nákaz,
 • vykonávanie činností spojených s elimináciou až eradikáciou vybraných nákaz,
 • plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia represívnych protiepidemických opatrení a účasť na ich výkone v ohniskách nákazy,
 • sledovanie a kontrola účinnosti preventívnych a represívnych protiepidemických opatrení,
 • prešetrovanie chorôb z povolania infekčnej etiológie,
 • realizácia tranzverzálnych a longitudiálnych štúdií s cieľom hodnotiť vývoj epidemiologickej situácie,
 • hodnotenie, kontrola a účasť na opatreniach zameraných na prerušenie cesty prenosu pôvodcu nákazy,
 • plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia imunizčného programu, vrátane organizácie a riadenia výkonov špecifickej profylaxie a účasť na ich výkone,
 • hodnotenie imunitného stavu obyvateľstva na základe kontrol očkovania, resp. imunologických prehľadov,
 • vedenie poradne pre prevenciu AIDS a poradne pre cestujúcich do zahraničia vrátane vydávania certifikátov o výsledku vyšetrenia na AIDS a medzinárodných očkovacích preukazov,
 • konzultačná činnosť v oblasti ochorení preventabilných očkovaním
 • realizovanie odporúčaní Európskeho centra pre kontrolu chorôb - ECDC a Svetovej zdravotníckej organizácie v epidemiologickom dohľade a v činnostiach zameraných na kontrolu chorôb,
 • zdravotno-výchovná činnosť v oblasti prevencie infekčných chorôb,
 • výuková základňa pre činnosť DDD skupín.

Vykonávanie konzultačnej činnosti pre pracovníkov rezortu zdravotníctva a podľa požiadavky aj pre pracovníkov iných rezortov.
Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami v oblasti infekčných chorôb (veterinármi, obecnými úradmi a ostatnými inštitúciami štátnej správy, klinickými odbormi, laboratóriami).

Podieľanie sa na epidemiologickom výskume, ktorý:

 • skúma charakteristiky výskytu a rozdelenia infekčných chorôb a zdravia v spoločnosti,
 • analyzuje pôsobenie infekčných agensov na populáciu podľa niektorých demografických ukazovateľov, genetických faktorov, vplyvov prostredia,
 • skúma ochranné faktory podporujúce zdravie a možnosti ich uplatnenia na zlepšenie zdravia populácie,
 • vypracováva a navrhuje štandardné pracovné metódy,
 • overuje účinnosť epidemiologických opatrení a vypracováva nové preventívne a represívne opatrenia v oblasti primárnej prevencie, imunizačných programov, surveillance i terapie,
 • vykonávanie zdravotnej výchovy obyvateľstva v oblasti prevencie infekčných chorôb,
 • včasné informovanie verejnosti o závažných rizikách a možnosti účinnej ochrany,
 • účasť na celospoločensky závažných projektoch a programoch.

Epidemiológia zoonóz a nákaz s prírodnou ohniskovosťou

Problematika zoonóz a nákaz s prírodnou ohniskovosťou je riešená v rámci oddelenia epidemiológie infekčných ochorení.
Epidemiológia zoonóz a nákaz s prírodnou ohniskovosťou ako medicínsky odbor sa zaoberá skúmaním výskytu a rozdelenia infekčných ochorení prenosných zo zvierat na ľudí a nákaz prenášaných živými vektormi. Navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť. V súčinnosti s veterinárnou službou navrhuje aj opatrenia, ktorými by sa zabránilo prenosu ochorení zo zvierat na ľudí. Jej cieľom je prispievať k znižovaniu chorobnosti na ochorenia prenosné zo zvierat na ľudí, postupné obmedzovanie výskytu, spomalenie až zastavenie šírenia nákaz ako aj znižovanie úmrtnosti na tieto diagnózy.

Práca je sústredená na tieto odborné okruhy:

 • sledovanie, resp. monitorovanie výskytu zoonóz a analýza epidemiologickej situácie,
 • analýza faktorov ovplyvňujúcich vznik, priebeh a následky zoonóz,
 • vykonávanie surveillance vybraných nákaz,
 • plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia represívnych protiepidemických opatrení a účasť na ich výkone v ohniskách nákazy,
 • sledovanie a kontrola účinnosti preventívnych a represívnych protiepidemických opatrení,
 • realizácia tranzverzálnych a longitudiálnych štúdií s cieľom hodnotiť vývoj epidemiologickej situácie,
 • hodnotenie, kontrola a účasť na opatreniach zameraných na prerušenie cesty prenosu pôvodcu nákazy vrátane veterinárnych opatrení,
 • realizovanie odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie v epidemiologickom dohľade a v činnostiach zameraných na kontrolu chorôb,
 • zdravotno-výchovná činnosť v oblasti zoonóz,
 • účasť a metodické vedenie komisií pre cielenú jarnú a jesennú deratizáciu mestských úradov v Banskej Bystrici a Brezne, konzultačná činnosť pre tieto komisie v iných regiónoch.

Vykonávanie konzultačnej činnosti pre pracovníkov rezortu zdravotníctva a podľa požiadavky aj pre pracovníkov iných rezortov.
Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami v oblasti infekčných chorôb (veterinármi, obecnými úradmi a ostatnými inštitúciami štátnej správy, klinickými odbormi, laboratóriami...)

Podieľanie sa na epidemiologickom výskume, ktorý:

 • skúma charakteristiky výskytu a rozdelenia infekčných chorôb prenosných zo zvierat na ľudí a zdravia v spoločnosti,
 • analyzuje pôsobenie infekčných agensov na populáciu podľa niektorých demografických ukazovateľov, genetických faktorov, vplyvov prostredia a tiež výskyt vybraných nákaz v závislosti na ochoreniach u zvierat,
 • skúma ochranné faktory podporujúce zdravie a možnosti ich uplatnenia na zlepšenie zdravia populácie,
 • vypracováva a navrhuje štandardné pracovné metódy,
 • overuje účinnosť epidemiologických opatrení a vypracováva nové preventívne a represívne opatrenia v oblasti primárnej prevencie, surveillance i terapie,
 • vykonávanie zdravotnej výchovy obyvateľstva v oblasti prevencie infekčných ochorení prenosných zo zvierat na ľudí,
 • včasné informovanie verejnosti o závažných rizikách a možnosti účinnej ochrany.

Bioštatistika

Pracovná náplň:

 • celoslovenská správa informačného systému infekčných ochorení EPIS (týždenné, mesačné a ročné analýzy výskytu infekčných ochorení v SR a v krajoch, nadštandardné analýzy údajov, grafické a mapové výstupy, publikácia na web, zasielanie údajov do sietí EÚ),,
 • analýzy zdravotného stavu, analýzy vzťahov medzi zdravotným stavom a jeho determinantmi,
 • návrh dizajnu, management a štatistické analýzy údajov pre epidemiologické štúdie,
 • príprava elektronických formulárov, kontrola kvality údajov a spracovanie údajov pre dotazníkové štúdie.