O úrade

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (RÚVZ) je podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánom verejného zdravotníctva s územnou pôsobnosťou pre územný obvod okresov Banská Bystrica a Brezno. Podľa zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov je orgánom radiačnej ochrany pre Banskobystrický a Žilinský kraj.

Je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom služobného úradu. Regionálneho hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva hlavný hygienik.

Pri svojej činnosti postupuje podľa ustanovení citovaného zákona č. 355/2007 Z. z. a jeho vykonávacích predpisov, vrátane predpisov vydaných podľa zákona NR SR č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a taktiež podľa niektorých ďalších platných právnych predpisov dotýkajúcich sa problematiky ochrany verejného zdravia a podľa ustanovení citovaného zákona č. 87/2018 Z. z. a jeho vykonávacích predpisov.

Budova úradu