Špecializované pracovisko pre diagnostiku Clostridium botulinum v potravinách a klinickom materiáli

vedúci: Mgr. RNDr. Jozef Strhársky, PhD., MPH, MHA
pracovníci: RNDr. Lucia Maďarová, PhD., doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD., prof. MUDr. Cyril Klement, CSc., Mgr. Alžbeta Pristyáková

Špecializované pracovisko pre diagnostiku Clostridium botulinum v potravinách a klinickom materiáli bolo zriadené rozhodnutím hlavného hygienika Slovenskej republiky č. OOFŽP/645/27359/2017 zo dňa 10.11.2017 na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici s účinnosťou od 15.11.2017.

Špecializované pracovisko je na základe osvedčenia o akreditácii č. M-073 zo dňa 15.12.2021 spôsobilé vykonávať akreditovanú molekulárno-biologickú skúšku v zmysle STN P CEN ISO/TS 17919 na stanovenie DNA Clostridium botulinum typ A, B, E, F. Platnosť akreditácie je do 20.1.2025.

Diagnostika

Špecializované pracovisko vykonáva detekciu prítomnosti génov zodpovedných za produkciu botulotoxínov metódou multiplex PCR, v súlade s normou:

STN P CEN ISO/TS 17919:2013. Mikrobiológia v potravinárskom reťazci. Polymerázová reťazová reakcia na dôkaz patogénov z potravín. Dôkaz klostrídií produkujúcich botulínový neurotoxín typu A, B, E a F.

V prípade pozitivity sú ďalšie molekulárno-biologické analýzy, vrátane sekvenovania zabezpečované v spolupráci s Robert Koch Institut v Berlíne, Centre for Biological Threats and Special Pathogens ZBS3 – Biological Toxins, Nemecko.

Laboratórium nevykonáva detekciu toxínu zo séra imunologickými metódami (ELISA) ani biologický pokus na myšiach!

Pokyny pre odber materiálu na PCR vyšetrenie (pdf, 443 kB)

Aktuality a dokumenty