Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (OOFŽP) RÚVZ v Banskej Bystrici je laboratórne pracovisko, ktoré vykonáva chemické a fyzikálno-chemické skúšanie zložiek životného prostredia (vôd, potravín, ovzdušia, predmetov bežného užívania) a biologického materiálu.

Činnosť, úlohy a pôsobnosť OOFŽP definuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. V zmysle § 6 a § 11 uvedeného zákona, vykonávajú regionálne úrady verejného zdravotníctva prostredníctvom chemických laboratórií okrem iného objektivizáciu, referenčné a špecializované testovanie a kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia a biologického materiálu na účely posudzovania ich možného vplyvu na verejné zdravie a tiež odber vzoriek biologického materiálu od ľudí a vzoriek vôd, ovzdušia, pôdy, odpadov, požívatín a kozmetických výrobkov na zisťovanie ich zdravotnej bezpečnosti a na vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení vrátane zisťovania citlivosti na antimikróbne látky, monitorujú kvalitu pitnej vody u spotrebiteľa a kvalitu vody určenej na kúpanie počas kúpacej sezóny, plnia špecializované úlohy (okrem iných odborov) v odbore chemických analýz a fyzikálnych faktorov životných podmienok a pracovných podmienok.

Cieľom týchto činností je poskytovať terénnym odborom jednotlivých RÚVZ banskobystrického kraja požadované informácie o objektoch skúmania pre potreby výkonu štátneho zdravotného dozoru, úradnej kontroly potravín a pri sledovaní zdravotného stavu obyvateľstva.

Pracovisko má zavedený systém manažérstva kvality v súlade s normou STN EN ISO/IEC 17025 a je držiteľom osvedčenia o akreditácii od roku 2004. Ako akreditované skúšobné laboratórium sa v rámci externej kontroly kvality pravidelne zúčastňuje medzilaboratórnych porovnávacích skúšok organizovaných na národnej a medzinárodnej úrovni.

OOFŽP spolupracuje s ďalšími odbormi RÚVZ pri riešení aktuálnych medziodborových úloh a medzinárodných projektov. Pri odbore pracuje samostatné NRC pre laboratórnu diagnostiku v oblasti ľudského biomonitoringu. Špecialisti oddelenia poskytujú metodicko-konzultačnú činnosť pre laboratóriá RÚVZ v SR v problematike chromatografických a spektrofotometrických metód. OOFŽP spolupracuje so zdravotníckymi a vzdelávacími inštitúciami. V špecializovaných oblastiach vykonávajú laboratóriá OOFŽP analýzy pre iné RÚVZ v SR.

Pracovisko poskytuje laboratórne vyšetrenia, terénne odbery ovzdušia a merania aj formou platenej služby na objednávku podľa platného cenníka.

Laboratórium AAS

Laboratórium atómovej absorpčnej spektrometrie - AAS zabezpečuje vyšetrenie vôd, potravín, biologického materiálu, vzoriek ovzdušia a predmetov bežného užívania v širokom rozsahu ukazovateľov so špecifickým zameraním na problematiku stopových prvkov a toxických kovov. Pri skúšaní využíva nasledovné laboratórne techniky:

 • atómová absorpčná spektrometria (AAS) s plameňovou technikou (FLAME AAS) - meď, zinok, mangán, železo, chróm, olovo, nikel,
 • AAS s technikou elektrotermickej atomizácie (ETA AAS) – olovo, kadmium, mangán, meď, chróm, nikel, striebro, hliník,
 • AAS s hydridovou technikou (HG AAS) - arzén, antimón,
 • Atómová emisná spektroskopia (AES) – sodík, draslík, vápnik,
 • AAS na princípe studených pár (CV AAS) - ortuť.

Laboratórium HPLC

Laboratórium vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie – HPLC - zabezpečuje stanovenie širokej škály sledovaných ukazovateľov vo vodách, potravinách, ovzduší a v biologickom materiáli s dôrazom na problematiku environmentálnej a profesionálnej expozície karcinogénom (PAU, benzén,formaldehyd, izokyanáty). Laboratórne skúšanie vykonáva nasledovnými technikami:

 • kvapalinová chromatografia (HPLC) s fluorescenčnou detekciou – polycyklické aromatické uhľovodíky vo vodách a ovzduší,
 • kvapalinová chromatografia (HPLC) s DAD - konzervačné látky: kyselina benzoová, kyselina sorbová; umelé sladidlá: aspartám, sacharín, acesulfám K; kofeín v potravinách,
 • kvapalinová chromatografia (HPLC) s DAD - stanovenie metabolitov organických rozpúšťadiel a polycyklických aromatických uhľovodíkov v biologickom materiáli: kyselina hipurová, kyselina 2-metylhipurová, kyselina 3-metylhipurová, kyselina 4-metylhipurová, kyselina fenylglyoxylová, 1-hydroxypyrén, kyselina t,t-mukonová,
 • kvapalinová chromatografia (HPLC) s DAD - kvantitatívne stanovenie 13 syntetických farbív v nápojoch, potravinách a výživových doplnkoch,
 • tenkovrstvová chromatografia (TLC) – dôkaz umelých farbív,
 • histamín v rybách,
 • stanovenie diizokyanátov v ovzduší metódou HPLC,
 • stanovenie markerov expozície tabakovému dymu v ovzduší a biomarkerov expozície.

Laboratórium GC

Laboratórium plynovej chromatografie sa venuje analýze prchavých organických látok, halogenovaných derivátov organických látok, PCB, chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktov vo vzorkách životného prostredia, pracovného prostredia a v biologickom materiáli. Laboratórne skúšanie vykonáva nasledovnými technikami:

 • plynová chromatografia (GC) s detekciou FID - prchavé organické zlúčeniny vo vodách,
 • plynová chromatografia (GC) s detekciou FID - prchavé organické zlúčeniny v ovzduší,
 • plynová chromatografia (GC) s detektorom elektrónového záchytu ECD - chlórované insekticídy vo vodách, chlorované pesticídy v potravinách, chlorované pesticídy v materskom mlieku, kongenery PCB č.28, č.52, č.101, č.138, č.153, č.180 vo vodách a potravinách, halogenované uhľovodíky vo vodách, chlorované benzény vo vodách, chlorované fenoly vo vodách,
 • gravimetrické techniky - celkové rozpustené látky vo vodách.

Laboratórium základných analýz ZA

Laboratórium základných analýz zabezpečuje vyšetrenie pitných vôd, balených pitných vôd, vôd na kúpanie, povrchových vôd, a potravín v širokom rozsahu ukazovateľov. Pri skúšaní využíva nasledovné laboratórne techniky:

 • metódy odmernej analýzy - CHSKMn, kyslík, vápnik, horčík, tvrdosť, NaCl v potravinách,
 • potenciometria - meranie pH,
 • konduktometria - vodivosť,
 • spektrofotometria – dusitany, celkový dusík, absorbancia, amónne ióny, železo, kyanidy, ferokyanidy, farba, zákal,
 • polarografia - jodidy, jodičnany,
 • iónová chromatografia (IC) pre stanovenie aniónov vo vodách – fluoridy, chloridy, sírany, dusičnany,
 • iónová chromatografia (IC) - stanovenie anorganických kyselín v ovzduší – kyseliny: fluorovodíková, chlorovodíková, bromovodíková, dusičná, fosforečná, sírová a soli uvedených kyselín,
 • kvapalinová chromatografia - HPLC DAD - dusičnany.

Laboratórium merania expozícií na pracoviskách a v obytnom prostredí

Oddelenie merania expozícií na pracoviskách a v obytnom prostredí zabezpečuje činnosť terénnej odberovej skupiny a laboratórne skúšanie vzoriek ovzdušia a biologického materiálu v určenom rozsahu. Oddelenie má v náplni:

 • komplexné zabezpečovanie odberov ovzdušia z pracovného prostredia a vnútorného prostredia budov včítane komunikácie so zákazníkom a prípravy plánu odberu,
 • technickú realizáciu odberu ovzdušia (stacionárny a personálny odber, odber chemických škodlivín na trubičky, difúzne techniky a iné.),
 • meranie ukazovateľov tepelno-vlhkostnej mikroklímy v pracovnom a vnútornom prostredí budov,
 • gravimetrické metódy stanovenia prašnosti,
 • UV/VIS a IČ spektrometrické stanovenie vybraných ukazovateľov v ovzduší a biologickom materiáli,
 • stanovenie oxidu kremičitého v respirabilnej frakcii prachu v pracovnom ovzduší.