Národné referenčné centrum pre hodnotenie osobnej expozície a zdravotného rizika

vedúci: doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD., RNDr. Zuzana Klöslová, PhD.
spolupracujúci členovia: MUDr. Jarmila Beláková, MUDr. Daniela Mašlejová, Dagmar Plavcová Knoppová

Národné referenčné centrum (NRC) – bolo zriadené rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR č. 566/97-1 dňa 3.3.1997 v Štátnom zdravotnom ústave, v súčasnosti Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici s účinnosťou od 15.3.1997.

Zriaďovacia listina (pdf, 119 kB)

Odborná činnosť

Pracovisko plní od svojho vzniku tieto úlohy:

  • identifikácia nebezpečných chemických faktorov, osobitne karcinogénov, mutagénov a reprodukčno-toxických látok v pracovnom prostredí, v zložkách životného prostredia (vonkajšie ovzdušie – imisie, vnútorné ovzdušie budov, pitná voda)a v biologickom materiáli exponovaných osôb,
  • hodnotenie reálnej expozície a miery rizika z týchto faktorov pre usmerňovanie prijímania preventívnych opatrení podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva v platnom znení, NV SR č.355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v platnom znení a NV SR č.356/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v platnom znení,
  • spolupráca s Centrom pre chemické látky a prípravky (Centrum) v oblasti hodnotenia zdravotných rizík chemických látok na život a zdravie ľudí podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh (chemický zákon),
  • poskytovanie Centru odborné stanoviská, informácie a expertízy, ktoré má k dispozícii,
  • príprava legislatívy EÚ a jej implementácia do právneho systému SR, vrátane limitov a metód na hodnotenie a kontrolu zdravotných rizík z chemických faktorov v pracovnom prostredí a v biologickom materiáli,
  • zavádzanie nových metód na odber a analýzu vzoriek pracovného ovzdušia a biologického materiálu do praxe v súlade s novou legislatívou a normami,
  • spolupráca na medzinárodných epidemiologických a toxikologických štúdiách hodnotenia vplyvu pracovného a životného prostredia a životného štýlu na výskyt nádorových ochorení respiračného a tráviaceho systému,
  • príprava odborných podkladov na ochranu zdravia pre rozhodovanie hlavného hygienika SR z hľadiska uplatňovania jednotnej politiky štátu na úseku verejného zdravotníctva,
  • spolupráca a odborné usmerňovanie RÚVZ v SR, spolupráca s odbornými pracoviskami (inštitúciami) doma i v zahraničí, účasť na školeniach, seminároch,
  • výchova a vzdelávanie študentov, zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov v podnikateľskej sfére, štátnej a verejnej správe i odborových organizáciách v problematike hodnotenia expozície a zdravotných rizík.

Dokumenty

Publikácie