Národné referenčné centrum pre pneumokokové a hemofilové nákazy

vedúca: RNDr. Lucia Maďarová, PhD.
pracovníci: prof. MUDr. Cyril Klement, CSc., doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD., RNDr. Michaela Mancoš, PhD., Mgr. Alžbeta Pristyáková, Mgr. Soňa Feiková, PhD., Mgr. Terézia Tomajková

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďuje Národné referenčné centrum pre pneumokokové nákazy na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. januára 2011.

Aktuálny prehľad kmeňov

Sumár pneumokokovych kmeňov izolovanych z pôvodne sterilných miest, ako aj prehľady ATB citlivosti za rok 2022 budú uverejnené na stránke NRC začiatkom roku 2023 formou výročnej správy.
V prípade záujmu o aktuálny sumár pneumokokových kmeňov izolovaných z pôvodne sterilných miest, sumáre za roky a prehľady ATB citlivosti prosíme písomne požiadat mailom na adrese vedúcej NRC madarova@vzbb.sk.

Aktuálna epidemiologická situácia

Legislatíva

Publikácie

Po požiadaní vedúcej NRC na adrese madarova@vzbb.sk je možné požiadať o sprístupnenie prezentácií týkajúcich sa aktuálnej situácie v oblasti epidemiológie a diagnostiky invazívnych pneumokokových a hemofilových infekcií na Slovensku.

Výročné správy