Národné referenčné centrum pre toxoplazmózu

vedúci centra: Mgr. RNDr. Jozef Strhársky, PhD., MPH, MHA
pracovníci: RNDr. Lucia Maďarová, PhD., RNDr. Michaela Mancoš, PhD., Mgr. Alžbeta Pristyáková, Miriam Laštiaková

Zriaďovacia listina centra (pdf, 67 kB)

Náplň činnosti NRC pre toxoplazmózu

Diagnostická činnosť

 • zabezpečuje základnú a nadstavbovú diagnostiku toxoplazmózy v súlade s "Odborným usmernením MZ SR o diagnostike toxoplazmózy č. 19501-10/2006-OZS",
 • vykonáva konfirmačné vyšetrenia vzoriek pre iné laboratóriá,
 • zabezpečuje vyšetrovanie HIV-pozitívnych a transplantovaných pacientov na toxoplazmózu,
 • zabezpečuje skríning tehotných žien a novorodencov s cieľom predchádzať kongenitálnej toxoplazmóze,
 • zabezpečuje vyšetrovanie biologických vzoriek (plodová voda, očná tekutina, likvor, sekčný materiál, placenta, plod po aborte) na dôkaz nukleovej kyseliny parazita Toxoplasma gondii metódou PCR,
 •  overuje nové metodiky a zavádza ich do laboratórnej praxe,
 • zúčastňuje sa medzinárodnej kontroly kvality laboratórnej práce,

Surveillance toxoplazmózy

 • v spolupráci s epidemiológiou monitoruje epidemiologickú situáciu toxoplazmózy v SR,
 • spracováva, analyzuje a archivuje štatistické údaje a prezentuje ich formou výročných správ, grafov a tabuliek,

Metodická a expertízna činnosť

 • zabezpečuje metodickú, konzultačnú a expertíznu činnosť,
 • poskytuje konzultácie klinickým zariadeniam a laboratóriám,
 • zabezpečuje odborné stáže, školenia a inštruktáže zdravotníckych pracovníkov,
 • organizuje odborné podujatia v danej problematike,
 • vykonáva konzultačné návštevy na regionálnych pracoviskách,
 • spolupracuje s vedeckými a odbornými inštitúciami doma aj v zahraničí,
 • participuje na odborných projektoch (domácich či zahraničných),
 • poskytuje informácie laickej a odbornej verejnosti formou internetovej stránky.

Zoznam vyšetrení vykonávaných NRC pre toxoplazmózu

NRC pre toxoplazmózu má všetky vyšetrovacie metódy od roku 2005 akreditované v súlade s požiadavkami STN EN ISO/IEC 17 025:2005. Osvedčenie o akreditácii a rozsah akreditácie je prístupný na stránke akreditácie.

 1. Sérologické metódy (stanovenie protilátok):
  • KFR celkové protilátky Toxoplasma gondii
  • ELISA IgG Toxoplasma gondii
  • ELISA avidita IgG Toxoplasma gondii
  • ELISA IgA Toxoplasma gondii
  • ELISA IgM Toxoplasma gondii
  • ELISA IgE Toxoplasma gondii
  • Western-blot IgG, IgM a IgA Toxoplasma gondii
 2. Molekulárno-biologické metódy:
  • PCR Toxoplasma gondii
  • real-time PCR Toxoplasma gondii

Pokyny pre odber biologického materiálu na PCR (pdf, 76 kB)

Výročné správy 

Súvisiace odkazy