Referát vzdelávania

Činnosť referátu:

  • príprava, analýza a triedenie podkladov pre rozhodovacie procesy vedúcich pracovníkov verejného zdravotníctva,
  • spolupráca a zastrešovanie stratégie ďalšieho rozvoja verejného zdravotníctva,
  • navrhovanie smerov ďalšieho možného rozvoja Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici v spolupráci s inými pracoviskami úradu,
  • v spolupráci s osobným úradom sledovanie úrovne vzdelávania zamestnancov úradu,
  • navrhovanie legislatívnych zmien v procese zabezpečenia ďalšieho vzdelávania zdravotníckych zamestnancov pre potreby verejného zdravotníctva,
  • tvorba databáz publikačnej činnosti pre regionálne úrady verejného zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
  • poskytovanie knižnično-informačných služieb v lekárskej knižnici Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici,
  • zabezpečovanie externých aktivít Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici v oblasti vzdelávania vo verejnom zdravotníctve v rámci odborných praxí a stáží v spolupráci s univerzitami.