Národné referenčné centrum pre surveillance a laboratórnu diagnostiku rickettsióz

Vedúce centra:

 • doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
 • Mgr. Eva Špitalská, PhD.

Pracovníci:

 • PhDr. Monika Musilová, epidemiológ, RÚVZ Banská Bystrica
 • Ing. Ľudovít Škultéty, PhD., mikrobiológ, biochemik, VÚ SAV Bratislava
 • RNDr. Elena Kocianová, DrSc., virológ, mikrobiológ, VÚ SAV Bratislava
 • RNDr. Zuzana Sekeyová, virológ, CSc., VÚ SAV Bratislava

Laboratórnu diagnostiku rikettsiózy vykonáva:

Mgr. Eva Špitalská, PhD.
tel.: 02/59302430
e-mail: viruspi@savba.sk 
oddelenie rikettsiológie
Virologický ústav SAV
Dúbravská cesta 9
845 05 Bratislava

Náplň činnosti

 • špecializovaná laboratórna diagnostika rickettsióz – pôvodcov kliešťami prenášaných ochorení a nimi vyvolaných protilátok
 • stanovenie referenčných metód a štandardov
 • uchovávanie vzoriek biologického materiálu, ktorý obsahuje pôvodcu ochorenia, získaného z potvrdeného prípadu
 • monitoring výskytu, epidemiologické analýzy a epidemiologický dohľad
 • expertízna a metodická činnosť
 • spolupráca v danej problematike s odbornými zložkami v rámci rezortu MZ SR – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (RÚVZ) a so vzdelávacími inštitúciami – Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a s príslušnými orgánmi a organizáciami Európskej únie, so svetovou zdravotníckou organizáciou a ECDC
 • zaškoľovanie odborníkov v nových laboratórnych metodikách
 • publikačná činnosť
 • organizovanie podujatí s cieľom výmeny odborných skúseností v danej problematike
 • jedenkrát ročne podať správu o činnosti NRC hlavnému hygienikovi Slovenskej republiky

Publikácie