Oddelenie nozokomiálnych nákaz

Problematika epidemiológie nemocničných nákaz je riešená v rámci oddelenia nozokomiálnych nákaz.

Pracovná náplň:

  • vykonávanie surveillance vybraných nozokomiálnych nákaz,
  • plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia represívnych protiepidemických opatrení a účasť na ich výkone pri výskyte závažných nozokomiálnych nákaz alebo pri epidemickom výskyte nozokomiálnych nákaz,
  • prešetrovanie chorôb z povolania infekčnej etiológie u zdravotníckych pracovníkov,
  • hodnotenie, kontrola a účasť na opatreniach zameraných na prerušenie cesty prenosu pôvodcu nákazy,
  • konzultačná a metodická činnosť na úseku boja proti nozokomiálnym nákazám endogénneho a exogénneho charakteru spojená s výkonom hygienického dozoru v zdravotníckych zariadeniach,
  • edukácia zdravotníckych pracovníkov v problematike sterilizácie a dezinfekcie,
  • organizácia odborných konferencií a seminárov s problematikou dezinfekcie, sterilizácie a nozokomiálnych infekcií,
  • realizovanie odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie v epidemiologickom dohľade a v činnostiach zameraných na kontrolu nozokomiálnych nákaz, výskytu multirezistentných bakteriálnych kmeňov,
  • účasť na celospoločensky závažných projektoch a programoch.