Špecializované pracovisko pre peľový monitoring a peľovú informačnú službu

vedúca: RNDr. Janka Lafférsová 
pracovníci: Ing. Mgr. Ivana Mjartanová, Mgr. Anna Hunáková, Mgr. RNDr. Jozef Strhársky, PhD., MPH, MHA, Oľga Kútiková, Janette Veverka

Špecializované pracovisko pre peľový monitoring a peľovú informačnú službu bolo schválené hlavným hygienikom Slovenskej republiky pod číslom OHŽP – 697/2019 zo dňa 17.1.2019 v súlade s § 11 písm. a-t) a § 6 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.

Špecializované pracovisko je v súčasnosti jediným pracoviskom v SR, ktoré má Osvedčenie o akreditácii SNAS č. S-156 a je spôsobilé vykonávať akreditovanú biologickú skúšku „Stanovenie biologických alergénov v ovzduší“, ktorej výkon zahŕňa odber vzoriek, samotnú diagnostiku, vrátane interpretácie výsledkov skúšok. Z toho dôvodu vykonáva verifikáciu výsledkov meraní, spracovanie a sumarizáciu analýz z ostatných monitorovacích staníc regionálnych úradov verejného zdravotníctva v súlade s § 11 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom Špecializovaného pracoviska pre peľový monitoring a peľovú informačnú službu na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici je vykonávať komplexnú odbornú činnosť v oblasti peľového monitoringu a zastávať funkciu odborného garanta peľovej informačnej služby pri RÚVZ v SR. 

Pracovisko zabezpečuje:

 • realizáciu peľového monitoringu na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici,
 • zber údajov a verifikáciu výsledkov meraní monitorovacích staníc pri ÚVZ SR Bratislava, RÚVZ Banská Bystrica, Košice, Nitra, Trnava, Žilina,
 • spracovanie a sumarizáciu analýz všetkých monitorovacích staníc do týždenných peľových správ,
 • distribúciu a medializáciu peľových správ,
 • týždenné peľové spravodajstvo na portáli www.alergia.sk - www.pelovespravodajstvo.sk, ktoré prináša komplexný súbor služieb pre laickú a odbornú verejnosť – aktuálne peľové spravodajstvo, upozornenie na prvý výskyt vybraných alergénov, online peľový denník, možnosť automatického grafického spracovania vybraných dát,
 • postúpenie peľových správ pre NCZI na národný portál zdravia a portál www.zdravie.sk,
 • prípravu tlačových správ o aktuálnej peľovej situácii v SR s prognózou na nasledujúci týždeň, ktoré sú poskytované pre tlačové agentúry a médiá,
 • týždenné správy o aktuálnej peľovej situácii formou podcastov (www.pelovespravodajstvo.sk),
 • podľa požiadaviek spolupracuje s rozhlasom a televíziou,
 • podľa potreby zabezpečuje pre odborných pracovníkov monitorovacích staníc prípravu kurzov zameraných na diagnostiku peľových preparátov a metódy peľového monitoringu,
 • zaškolenie a stáže pre nových odborných pracovníkov monitorovacích staníc,
 • konzultácie a odborné posúdenie výsadby, či vhodnosť eliminácie alergiologicky významných druhov, odborné stanoviská a hodnotiace správy o výskyte významných alergénov a o peľovej situácii za viacročné obdobie v danej lokalite pre bioklimatické kúpele,
 • spoluprácu s lekármi, vysokými školami a inými odbornými inštitúciami doma i v zahraničí,
 • spracovanie a korektné využívanie údajov z databázy na spoluprácu pri projektoch a štúdiách.

Funkčná sieť monitorovacích staníc peľovej informačnej služby – PIS zabezpečuje pravidelný monitoring a distribúciu hlásení o peľovej situácii v konkrétnom regióne, čím umožňuje zefektívniť prácu s alergickými pacientmi, napomáha pri spresnení anamnestických údajov, dovoľuje presné dávkovanie a časovo adekvátne nasadenie preventívnej a symptomatickej liečby. Kvalitná a rýchla peľová prognóza, ako aj dostupnosť informácií pre verejnosť, umožňuje alergickým pacientom zmiernenie ich zdravotných problémov v kritickom období, čo významne prispieva k zlepšeniu kvality ich života a redukcii prípadných komplikácií.