Národné referenčné centrum pre hodnotenie vplyvu voľného ovzdušia a ovzdušia vnútorných priestorov nevýrobného charakteru na zdravie populácie

vedúca: PhDr. Pavlína Bartová, MPH
pracovníci: RNDr. Milota Fatkulinová, RNDr. Janka Lafférsová
laboratórni pracovníci: Oľga Kútiková, Hana Hüvös Ivaničová

Zriaďovacia listina centra (pdf, 315 kB)

Hlavné zameranie činnosti

 • metodológia merania a hodnotenia expozície
 • metodológia epidemiologických štúdií
 • metodológia hodnotenia rizika
 • vytváranie databáz relevantných údajov v menovaných okruhoch
 • riešenie úloh na národnej aj medzinárodnej úrovni v uvedenej problematike
 • príprava podkladov k materiálom legislatívnej povahy

Laboratórna činnosť

 1. Odbor chemických analýz - príklady vykonávaných analýz vzoriek ovzdušia:
 • inhaľovateľná a respirabilná frakcia pevného aerosólu (jemné prachové častice PM10 a PM2,5), formaldehyd, polycyklické aromatické uhľovodíky, prchavé organické látky, izokyanáty, fenol, oxid uhoľnatý, acetladehyd, organické rozpúšťadlá a pod.
 • meranie mikroklimatických ukazovateľov – teplota vzduchu, vlhkosť vzduchu, rýchlosť prúdenia vzduchu, teplota povrchov
 1. Odbor lekárskej mikrobiológie:
 • Špecializované pracovisko pre stanovenie peľových alergénov v ovzduší
  Od roku 2004 peľová monitorovacia stanica RÚVZ Banská Bystrica prispieva spracovanými údajmi o výskyte vybraných alergénov v ovzduší do databázy Európskej siete peľových staníc (EAN). Pracovisko odboru lekárskej mikrobiológie - oddelneie biológie životného prostredia pri RÚVZ Banská Bystrica sa podieľalo na obnovení PIS (peľovej informačnej služby) v SR pod gestorstvom verejného zdravotníctva a je ustanovené koordinátorom Peľovej informačnej služby pri RÚVZ v SR.
  Medializácia peľových správ: www.alergia.sk a www.pelovespravodajstvo.sk, vo forme tlačovej správy na stránke RÚVZ BB, týždenne sú pripravované textové správy o aktuálnej peľovej situácii na Slovensku pre tlač a podľa požiadaviek sú spracované aktuality aj pre rozhlasové a televízne vysielanie.
 • Špecializované pracovisko pre problematiku roztočov
  Metódy monitorovania prítomnosti alergénov roztočov v prachu má toto pracovisko akreditované ako prvé a zatiaľ jediné na Slovensku.
 • Mikrobiológia životného prostredia
  Kvalitatívne a kvantitatívne mikrobiologické stanovenie vybraných indikátorov kvality ovzdušia metódami akreditovanými SNAS

Legislatíva

Dokumenty

Publikácie