Odbor radiačnej ochrany

Odbor radiačnej ochrany sa zaoberá sledovaním a usmerňovaním radiačnej záťaže obyvateľov prírodnou rádioaktivitou, najmä sledovaním radiačnej záťaže radónom a jeho rozpadovými produktami v súvislosti s bývaním, sledovaním a usmerňovaním radiačnej záťaže pacientov a personálu pri používaní zdrojov ionizujúceho žiarenia v zdravotníctve a sledovaním a usmerňovaním radiačnej záťaže obyvateľov rádioaktivitou z umelých zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Činnosť odboru sa realizuje v dvoch úrovniach:

 • na úrovni celoslovenskej formou
  • prípravy koncepčných materiálov,
  • prípravy legislatívnych úprav v oblasti ochrany zdravia pred žiarením,
  • prípravy metodických usmernení a podkladov pre rozhodnutia hlavného hygienika,
  • posudzovaním odbornej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia;
 • na úrovni regionálnej formou
  • zabezpečovania úloh vyplývajúcich z výkonu štátneho dozoru v  radiačnej ochrane na pracoviskách so zdrojmi žiarenia,
  • zabezpečovania úloh vyplývajúcich zo zaradenia do systému stálych zložiek monitorovacej siete,
  • zabezpečovania ďalších úloh v nadväznosti na aktuálne úlohy ÚVZ SR,
  • posudzovania chorôb z povolania, ktoré mohli byť spôsobené ožiarením,
  • vzdelávania obyvateľstva v problematike ochrany zdravia pred žiarením a možných rizík, ktoré súvisia s pôsobením ionizujúceho žiarenia na ľudský organizmus.

Odbor má akreditáciu na časť používaných laboratórnych metodík.

RÚVZ BB ako orgán radiačnej ochrany pre Banskobystrický a Žilinský kraj:

 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce z výkonu štátneho dozoru na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, na pracoviskách s prírodným ionizujúcim žiarením a na pracoviskách s ožiarením radónom; 
 • vydáva potvrdenia o zaevidovaní oznámenej činnosti, rozhodnutia o registrácii a povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu v zdravotníctve a jednotlivých odvetviach hospodárstva;
 • vykonáva metodickú a konzultačnú činnosť pre právnické a fyzické osoby a ich odborné usmerňovanie v oblasti radiačnej ochrany;
 • posudzuje úroveň radiačnej ochrany pri lekárskom ožiarení a pri činnostiach vedúcich k ožiareniu v ostatných oblastiach používania zdrojov ionizujúceho žiarenia a v prostredí s prírodným ionizujúcim žiarením;
 • sleduje a usmerňuje radiačnú záťaž pacientov a personálu pri používaní zdrojov ionizujúceho žiarenia v zdravotníctve;
 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zaradenia do systému stálych zložiek radiačnej monitorovacej siete, vykonáva monitorovanie spádového územia (13 okresov Banskobystrického kraja a 11 okresov Žilinského kraja);
 • zabezpečuje pravidelné odbery vzoriek zo životného i pracovného prostredia, prípravu a aplikáciu rádiochemických analytických postupov, alfaspektrometrické stanovenie rádionuklidov a prípravu a overovanie nových rádiochemických metodík;
 • zabezpečuje stanovenie prírodných aj umelých rádionuklidov vo vzorkách životného prostredia, vykonávanie špecializovaných laboratórnych analýz v rámci monitorovania spádového územia v rámci činnosti stálej zložky slovenskej radiačnej monitorovacej siete
 • zabezpečuje sledovanie vplyvu jadrovoenergetických zariadení na jednotlivé zložky životného prostredia;
 • zabezpečuje stanovovanie prírodných rádionuklidov v stavebných materiáloch;
 • zabezpečuje hodnotenie dávkovej záťaže z vnútornej kontaminácie rádionuklidmi, hodnotenie dávkovej záťaže z externého ožiarenia, metrológiu a kontrolu kvality, modelovanie expozícií a hodnotenie rizík;
 • pripravuje a overuje nové metodiky merania;
 • posudzuje choroby z povolania, ktoré mohli byť spôsobené ožiarením, 
 • podieľa sa na príprave koncepčných materiálov, legislatívnych úprav a metodických usmernení v oblasti radiačnej ochrany
 • spolupracuje na úlohách a projektoch v rôznych oblastiach radiačnej ochrany;
 • zabezpečuje meranie radónových veličín - radónu vo vode a radónu v pobytových priestoroch;
 • zabezpečuje sledovanie a usmerňovanie radiačnej záťaže obyvateľov prírodnou rádioaktivitou, najmä sledovanie radiačnej záťaže radónom a jeho rozpadovými produktami v súvislosti s bývaním;
 • podieľa sa na realizácii národného akčného radónového plánu;
 • rieši mimoriadne udalosti a prípady straty kontroly nad zdrojmi žiarenia, problematiku zaistenia bezpečnosti rádioaktívnych žiaričov, defektoskopických pracovísk, dočasných pracovísk, vysokoaktívnych a nepoužívaných žiaričov;
 • vedie dokumentáciu o dozorovaných pracoviskách a zabezpečuje podklady pre Centrálny register zdrojov ionizujúceho žiarenia a jeho aktualizáciu;
 • rieši sťažnosti a podnety.