Špecializované pracovisko pre vírusové hepatitídy

vedúci: Mgr. RNDr. Jozef Strhársky, PhD., MPH, MHA
pracovníci: Mgr. Viktória Veselovská

Špecializované pracovisko pre vírusové hepatitídy bolo zriadené rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na základe Odborného usmernenia o štandardizácii etiologickej diagnostiky a sledovaní vírusových hepatitíd (VH) A – G zo dňa 6.6. 2000, č. OPLS – 247/2000/Sla v Štátnom zdravotnom ústave, v súčasnosti Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, s účinnosťou od 1.9.2000.

Odborné usmernenie MZ SR OPLS-247-2000-Sla 2000 (pdf, 510 kB)

Odborná a diagnostická činnosť

Cieľom Špecializovaného pracoviska pre vírusové hepatitídy na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici je vykonávať komplexnú odbornú činnosť v oblasti laboratórnej diagnostiky vírusových hepatitíd.

Pracovisko zabezpečuje:

 • základnú a nadstavbovú vysoko špecializovanú diagnostiku vírusových hepatitíd A – E v súlade s Odborným usmernením MZ SR o štandardizácii laboratórnej diagnostiky vírusových hepatitíd (VH) A, B, C a E (A–E) a o štandardizácii diagnostiky, liečebných postupov a dispenzarizácie pacientov pri chronických hepatitídach B a C, č. 04533–105/2007–OZSO zo dňa 4.12.2007,
 • sledovanie najnovších informácií v laboratórnej diagnostike, aktualizovanie používaných vyšetrovacích metód a tak zabezpečenie zvýšenia citlivosti a špecifickosti vyšetrení,
 • udržiavanie odborného kontaktu a spoluprácu so zložkami, ktoré súvisia s jeho špecializovanou oblasťou v SR a v zahraničí (epidemiologické a klinické pracoviská, odborné spoločnosti, komisie a pod.),
 • poskytovanie konzultácií zdravotníckym zariadeniam, laboratóriám a klinickým pracovníkom o možnostiach diagnostiky,
 • účasť na medzinárodných kontrolách kvality laboratórnej práce,
 • spoluúčasť na surveillance vírusových hepatitíd v Slovenskej republike,
 • spracovávanie, archiváciu a prezentáciu výsledkov formou správ, grafov a tabuliek,
 • informovanosť laickej a odbornej verejnosti formou internetovej stránky a jej pravidelnú aktualizáciu.

Zoznam vyšetrení vykonávaných Špecializovaným pracoviskom pre vírusové hepatitídy

Všetky vyšetrovacie metódy sú od roku 2005 akreditované v súlade s požiadavkami STN EN ISO/IEC 17025:2005. Osvedčenie o akreditácii a rozsah akreditácie je prístupný na stránke akreditácia.

Detekčné metódy na stanovenie vírusových antigénov alebo protilátok:

 • HAV
  • anti-HAV total (celkové protilátky anti-HAV) ELISA
  • anti-HAV IgM ELISA
 • HBV
  • HBsAg ELISA
  • anti-HBc IgM ELISA
  • anti-HBc total (celkové protilátky anti-HBc) ELISA
  • anti-HBs ELISA
  • konfirmácia HBsAg ELISA
  • HBeAg ELISA
  • anti-HBe ELISA
 • HCV
  • anti-HCV ELISA
  • anti-HCV IgG Western blot
 • HEV
  • anti-HEV IgM Western-blot
  • anti-HEV IgG Western-blot

Pokyny pre odber biologického materiálu

Odber na lačno, 5-10 ml venóznej krvi odobratej do sterilnej krvnej skúmavky (bez heparínu). Ihneď dopraviť do laboratória, ak nie je možné dopraviť krv do jedného dňa, nechať krv zraziť a po zrazení odobrať sérum, ktoré je možné skladovať pri +4°C 2-3 dni, pri dlhšom skladovaní je potrebné sérum zmraziť pri –20°C a zabezpečiť transport zmrazeného séra.

Legislatíva

Prehľad vírusových hepatitíd A - E (pdf, 82 kB)

Súvisiace odkazy