Odbor hygieny životného prostredia a zdravia

Koncepcia v odbore hygiena životného prostredia a zdravia bola vydaná Ministerstvom zdravotníctva SR podľa § 45 ods.1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Publikovaná je vo Vestníku MZ SR čiastka 12 – 19 zo dňa 26.marca 2008, s účinnosťou od 1.apríla 2008.

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia v oblasti verejného zdravotníctva plní úlohy štátu v ochrane, podpore a rozvoji environmentálneho zdravia určovaného životnými podmienkami a životným prostredím.

Činnosť odbor sa realizuje v troch úrovniach:

 • na úrovni celoslovenskej - formou prípravy materiálov koncepčnej, legislatívnej a odborno-metodickej povahy pre MZ SR - HH SR
 • na úrovni krajskej - zabezpečením odborného a metodického vedenia a koordinácie činností oddelení hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ v Banskobystrickom kraji
 • na úrovni okresnej - zabezpečovaním úloh vyplývajúcich z výkonu štátneho zdravotného dozoru na úrovni okresu Banská Bystrica a Brezno.

Práca odboru hygieny životného prostredia a zdravia sa orientuje najmä na tieto odborné okruhy:

 • Sledovanie a vyhodnocovanie kvality pitnej vody slúžiacej na verejné zásobovanie ľudí pitnou vodou, hodnotenie vplyvu kvality vody používanej na pitné účely na zdravie ľudí.
 • Sledovanie a vyhodnocovanie kvality vôd určených na kúpanie, hodnotenie ich možného vplyvu na zdravie obyvateľov.
 • Problematiku územného plánovania z hľadiska uplatňovania zdravotno - hygienických požiadaviek v procese umiestňovania investícií v prostredí.
 • Problematiku životných podmienok ľudí v obytnom prostredí, so zameraním na zdravotné aspekty bývania a vytváranie zdravých podmienok v priestoroch verejných priestranstiev, sídlisk, odpočinkových priestorov a pod.
 • Sledovanie a vyhodnocovanie hlukovej situácie v životnom prostredí ľudí, problematiku hluku z cestnej automobilovej dopravy, ale i zo stacionárnych zdrojov hluku.
 • Zdravotno-hygienickú problematiku zariadení starostlivosti o ľudské telo, najmä v zariadeniach, v ktorých sú vykonávané epidemiologicky závažné činnosti.
 • Zdravotno-hygienickú problematiku zariadení cestovného ruchu, zariadení sociálnych služieb, telovýchovno-športových zariadení a kúpalísk.
 • Hodnotenie kvality voľného ovzdušia a hodnotenie vplyvu znečisteného voľného ovzdušia na zdravie ľudí.
 • Problematiku kvality ovzdušia uzatvorených priestorov - indoor air - a hodnotenie jeho vplyvu na zdravie populácie.

Pracovná náplň:

 • Posudzovanie návrhov na územné plány, územné a kolaudačné konanie stavieb, zmenu v užívaní stavieb, na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou.
 • Posudzovanie prevádzky verejných vodovodov, monitoring kvality pitnej vody určenej na hromadné zásobovanie obyvateľstva, štátny zdravotný dozor nad hromadným zásobovaním pitnou vodou.
 • Posudzovanie prevádzky kúpalísk, schvaľovanie prevádzkových poriadkov, monitoring kvality vody určenej na kúpanie.
 • Posudzovanie návrhov na prevádzku ubytovacích zariadení vrátane zariadení cestovného ruchu, schvaľovanie prevádzkových poriadkov, štátny zdravotný dozor v týchto zariadeniach.
 • Posudzovanie návrhov na začatie prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo (holičstvá, kaderníctva, manikúry, pedikúry, tetováže, pearcingy, soláriá, sauny...) vrátane prevádzkových poriadkov, štátny zdravotný dozor v týchto zariadeniach.
 • Posudzovanie návrhov na začatie prevádzky telovýchovno-športových zariadení, schvaľovanie prevádzkových poriadkov, štátny zdravotný dozor v týchto zariadeniach.
 • Posudzovanie návrhov na začatie prevádzky zariadení sociálnych služieb vrátane prevádzkových poriadkov, štátny zdravotný dozor v týchto zariadeniach.
 • Posudzovanie možného vplyvu obytného prostredia a prostredia s dlhodobým pobytom osôb na zdravie z hľadiska zdravotne významných faktorov (ovzdušie, hluk, denné osvetlenie, preslnenie...) vrátane poradenskej činnosti.
 • Zabezpečovanie odberov vzoriek pitných vôd a vôd na kúpanie akreditovanou odberovou skupinou, ktorá vykonáva odbery vzoriek pre potreby všetkých oddelení RÚVZ.
 • Zisťovanie faktorov životného prostredia na účely posudzovania ich možmého vplyvu na zdravie – meranie a hodnotenie UV žiarenia v soláriách.
 • Príjem žiadostí na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení, preskúšanie znalostí skúšobnou komisiou, vydávanie osvedčení.
 • Agenda pohrebníctva podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
 • Príjem žiadostí na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a krematória, preskúšanie znalostí skúšobnou komisiou, vydávanie osvedčení.
 • Kontrola dodržiavania zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Poskytovanie poradenstva prostredníctvom internetovej poradne environmentálneho zdravia.
 • Vedenie registra odborne spôsobilých osôb.
 • Šetrenie sťažností a príprava podkladov k ich riešeniu.
 • Zabezpečovanie špecializovaných činností v rámci expertíz.
 • Plnenie úloh na národných a medzinárodných projektoch riešených na RÚVZ.
 • Poskytovanie odborných konzultácií a odborné usmerňovanie dodržiavania hygienických požiadaviek a opatrení na pracoviskách odboru HŽPaZ v Banskobystrickom kraji.
 • Podiel na postgraduálnej výchove odborných pracovníkov RÚVZ v Banskobystrickom kraji a pri Slovenskej zdravotníckej univerzite.
 • Hodnotenie zdravotných rizík populácie a jej skupín vystavených rizikovým faktorom životného prostredia a životných podmienok.
 • Zabezpečovanie opatrení proti vzniku a šíreniu prenosných chorôb a iných poškodení zdravia súvisiacich s vplyvom faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie.
 • Hodnotenie výsledkov meraní hluku v životnom prostredí, návrh opatrení, sledovanie účinnosti realizovaných protihlukových opatrení.
 • Sledovanie, analýzy a hodnotenie zdravotného stavu populácie a jej skupín vo vzťahu k faktorom životného prostredia a spôsobu života.
 • Identifikovanie nerovností v environmentálnom zdraví, analýzy príčin nerovností, navrhovanie a presadzovanie programov na znižovanie nerovností v environmentálnom zdraví.
 • Zabezpečovanie ochrany verejného zdravia počas mimoriadnych udalostí v životnom prostredí (povodne, extrémne výkyvy teplôt, prívalové dažde).

Národné referenčné centrum pre hodnotenie vplyvu voľného ovzdušia a ovzdušia uzatvorených priestorov nevýrobného charakteru na zdravie populácie

Národné referenčné centrum plní tieto úlohy:

1. Zbieranie, spracovanie a odovzdávanie informácií:

 • sledovanie a zhromažďovanie odborných informácií z oblasti hodnotenia vplyvu voľného ovzdušia a ovzdušia uzatvorených priestorov nevýrobného charakteru na zdravie populácie v metodológii merania a hodnotenia expozície, v metodológii epidemiologických štúdií (vrátane matematického modelovania), v metodológii hodnotenia rizika z domácich i zahraničných zdrojov, vytváranie databáz relevantných údajov v menovaných okruhoch,
 • zbieranie a spracovávanie informácií o situácii v oblasti hodnotenia vplyvu voľného ovzdušia a ovzdušia uzatvorených priestorov nevýrobného charakteru na zdravie populácie formou správ, prehľadov o prebiehajúcich štúdiách, výstupov riešených úloh.

2. Odborno-metodická činnosť:

 • pomoc pri budovaní pracovísk RÚVZ v oblasti hodnotenia vplyvu voľného ovzdušia a ovzdušia uzatvorených priestorov nevýrobného charakteru na zdravie populácie, koordinácia ich činností,
 • vyvíjanie a overovanie nových metód a postupov prác v oblasti hodnotenia vplyvu voľného ovzdušia a ovzdušia uzatvorených priestorov nevýrobného charakteru na zdravie populácie konkrétne v oblasti merania a hodnotenia expozície, vo vykonávaní epidemiologických štúdií (vrátane matematického modelovania), v hodnotení rizika a pomoc pri ich zavádzaní do praxe,
 • odborné usmerňovanie pracovísk RÚVZ pôsobiacich v oblasti hodnotenia vplyvu voľného ovzdušia a ovzdušia uzatvorených priestorov nevýrobného charakteru na zdravie populácie (poriadanie konzultačných dní, individuálne konzultácie, zaškoľovanie pracovníkov).

3. Odborno-organizačná činnosť:

 • príprava odborných podkladov k materiálom legislatívnej a typizačnej povahy pre HH SR a hlavných odborníkov,
 • na základe poverenia MZ SR zastupovanie rezortu pri riešení odborných otázok presahujúcich kompetencie MZ SR, pri riešení sporných otázok v rámci rezortu, mimo rezortu a so zahraničím,
 • predkladanie návrhov prioritných úloh a gescia ich plnenia,
 • aktívna účasť na výskumných úlohách,
 • posudková, konzultačná, koordinačná činnosť pri riešení závažných zdravotno-hygienických prípadov.

4. Pedagogická činnosť:

 • spolupráca s fakultami VŠ a ďalšími inštitúciami odborným zabezpečovaním programu kurzov, seminárov, odborných konferencií,
 • spolupráca pri postgraduálnom školení domácich i zahraničných odborných pracovníkov,
 • spracovávanie odborných materiálov (správy, realizačné výstupy a hodnotenia úloh), ktoré je možné využiť k pedagogickým účelom.