Útvary

Sekretariát
zabezpečuje v celom rozsahu práce pre RH a GTSÚ

VIAC INFO

Referát zdravotníckej informatiky a štatistiky
koordinuje  a metodicky usmerňuje organizačné útvary RÚVZ v otázkach evidencie, zabezpečenia dátovej kompatibility, informačných tokov, rešpektovania noriem a štandardov výmeny informácií

VIAC INFO

Referát kontroly
vedie  z  poverenia  RH  a GTSÚ kontrolné akcie úradu

VIAC INFO

Referát právny
právne zastupovanie v konaní pred súdmi SR a ostatnými orgánmi

VIAC INFO

Referát Osobného úradu
Osobný úrad zabezpečuje plnenie úloh, vyplývajúce so štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov úradu.

VIAC INFO

Referát technicko-hospodárskych činností
Referát THČ zabezpečuje plnenie úloh v oblasti ekonomicko-finančných a prevádzkovo-technických činností úradu, pričom úzko spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi úradu.

VIAC INFO

Hygiena životného prostredia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá vplyvom komplexu vlastností životného prostredia a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca.

Cieľom hygieny životného prostredia je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva vytváraním takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečia, resp. prispejú k ochrane zdravia človeka, jeho zdravému vývoju, fyzickej a psychickej pohode.

 

VIAC INFO

Hygiena výživy je interdisciplinárny medicínsky odbor, ktorý sa podieľa na riešení ochrany zdravia ľudí. Zaoberá sa zdravou výživou obyvateľstva a ochranou zdravotnej bezpečnosti potravín a predmetov bežného používania, materiálov určených na styk s potravinami. Zároveň sa  zaoberá aj bezpečnosťou kozmetických výrobkov.

 

VIAC INFO

Hygiena detí a mládeže je medicínsky vedný odbor s preventívnym zameraním. Študuje vplyvy životných a pracovných podmienok na telesný a duševný vývin a na zdravie detí a mládeže.

Činnosť odboru spočíva v usmerňovaní vytvárania optimálnych podmienok na ochranu zdravia a psychosomatického vývinu detí a mládeže.

Obsahovo je koncepcia odboru zameraná na monitorovanie a vyhodnocovanie zdravotného stavu detí a mládeže, faktorov životného a pracovného prostredia a na analýzu príčin zmien zdravotného stavu detskej populácie v súvislosti s pôsobením zložiek životného prostredia a životného štýlu. 

 

VIAC INFO

Preventívne pracovné lekárstvo  je nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sleduje a hodnotí  vzťahy medzi prácou, pracovnými podmienkami a zdravím pracovníkov.

Hlavné zameranie a predmetom činnosti oddelenia je

  • sledovanie a hodnotenie vzťahov medzi prácou, pracovným prostredím, podmienkami práce a zdravím ľudí pri práci,
  • usmerňovanie celospoločenskej a zdravotníckej prevencie ochorení a poškodení zdravia v súvislosti s výkonom práce a zohľadnením mimopracovných vplyvov,
  • ovplyvňovanie rozvoja a podpory zdravia pracovníkov,
  • skúmanie príčin hromadne a jednotlivo sa vyskytujúcich ochorení a poškodení zdravia podmienených prácou,
  • výkon štátneho zdravotného dozoru nad ochranou zdravia pri práci.

 

VIAC INFO

Epidemiológia je medicínsky vedný odbor sa zaoberá skúmaním výskytu a rozdelenia infekčných chorôb, ako aj chronických neinfekčných chorôb, ktoré sa vyskytujú v populácii, navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť.

Cieľom epidemiológie je zdravie ochraňovať, podporovať a obnovovať a prispievať k znižovaniu chorobnosti na infekčné a chronické ochorenia, postupné obmedzovanie výskytu, spomalenie až zastavenie šírenia nákaz, ako aj znižovanie úmrtnosti.

VIAC INFO

Cieľom činnosti výchovy k zdraviu je presadzovanie zdravia založeného na ľudských  právach a solidarite, poskytovanie a šírenie informácií, formovanie vedomostí, postojov a návykov obyvateľov, zameraných na podporu, rozvoj a zachovanie zdravia, vytváranie  podmienok pre zdravú verejnú politiku a zdravé prostredie, podieľanie sa na regulácii a tvorbe právnych predpisov umožňujúcich rovnosť príležitostí pre zdravie všetkých ľudí a tvorba partnerstiev medzi jednotlivými zložkami spoločnosti.

VIAC INFO