Referát právny

Viac informácií

Náplň referátu

  • právne zastupovanie v konaní pred súdmi SR a ostatnými orgánmi,
  • návrhy a konzultácie v legislatívnom procese,
  • usmerňovanie a poskytovanie konzultácií zamestnancom pri výkone štátneho zdravotného dozoru, pri uplatňovaní zákona o správnom konaní, zákona o priestupkoch, zákona o štátnej službe, Zákonníka práce a ďalších predpisov týkajúcich sa činnosti úradu,
  • spolupracuje pri plnení úloh v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
  • vypracováva a spolupracuje pri tvorbe vnútorných predpisov, predkladá návrhy na úpravu vnútorných predpisov pri zmenách legislatívy,
  • vymáhanie pohľadávok, sankčných opatrení.