Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti upravuje zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Zákon priznáva možnosť poskytnutia ochrany oznamovateľom protispoločenskej činnosti pred takým konaním zo strany zamestnávateľa, ktoré by ich mohlo negatívne zasiahnuť najmä v pracovnom, prípadne osobnom alebo rodinnom živote.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, zamestnávateľ, ktorý poskytuje finančné služby, služby v oblasti bezpečnosti dopravy alebo služby v oblasti životného prostredia, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej päť zamestnancov, je povinný určiť organizačnú zložku alebo osobu v rámci svojej organizácie, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa odsekov 5 až 8 a § 11 ods. 1 zákona (ďalej len "zodpovedná osoba“).

Zodpovednou osobou je podľa § 10 ods. 1 zákona:
Mgr. Legátová Mária
Osobný úrad

Kontaktné údaje:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade
Zdravotnícka 3525/3
058 97  Poprad

telefonický kontakt: +421524180727
e-mail: pp.osobnyurad@uvzsr.sk

Zodpovedná osoba plní úlohy spojené s prijatím a preverovaním oznámení podaných oznamovateľmi, pričom v zmysle § 10 zákona je povinná prijať a preveriť každé oznámenie do 90 dní od jeho prijatia.
Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov. 
Zodpovedná osoba je povinná pri preverovaní oznámení zachovávať mlčanlivosť o totožnosti zamestnanca, ktorý oznámenie podal. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení pracovného pomeru.

Oznamovateľom je v zmysle § 2 písm. a) zákona je:

fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj fyzická osoba, ktorá v dobrej viere:

 1. urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu, 
 2. urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov, 
 3. urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená, 
 4. zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti, ktoré sa dozvedela počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol alebo počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu alebo po skončení pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu z dôvodu, že: 
  1. urobila oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení a nebola oboznámená s výsledkom preverenia podľa § 10 ods. 8 zákona, alebo neboli prijaté vhodné opatrenia podľa § 10 ods. 8 zákona a následne urobila takéto oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia, 
  2. urobila oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia, 
  3. je dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu, alebo 
  4. je dôvodná obava, že v prípade urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia nestranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení.

Podľa § 2 písm. b) zákona oznámením je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.
Zákon definuje aj pojem kvalifikované oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.

S odkazom na ust. § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možno pod pojmom protispoločenská činnosť rozumieť:

 • konanie, ktoré je trestným činom, alebo
 • konanie, ktoré je priestupkom alebo správnym deliktom, alebo
 • iné konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť (napr. diskriminácia, šikana, obťažovanie,...).

Závažnou protispoločenskou činnosťou sa podľa § 2 písm. d) zákona rozumie:

 • trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b Trestného zákona,
 • trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky,
 • správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
 • správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.

Oznámenie skutočností týkajúcich sa protispoločenskej činnosti prípadne závažnej protispoločenskej činnosti možno podať písomne, ústne do záznamu, telefonicky alebo e-mailom:

 1. Písomne:
  • do podateľne Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade v uzatvorenej obálke s označením „Oznámenie o protispoločenskej činnosti“; uzatvorená obálka bude bezodkladne postúpená na Osobný úrad RÚVZ Poprad.
 1. Ústne do záznamu:
  • v pracovných dňoch a v pracovnom čase osobne u zodpovednej osoby
 1. Telefonicky:
  • v pracovných dňoch a v pracovnom čase na telefónne číslo zodpovednej osoby: +421524180727
 1. E-mailom:
  • oznámenie v elektronickej podobe je možné uskutočniť zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu pp.osobnyurad@uvzsr.sk, tento spôsob podávania oznámení je prístupný nepretržite 24 hodín denne.

Zodpovedná osoba je povinná pri preverovaní oznámení zachovávať mlčanlivosť o totožnosti zamestnanca, ktorý oznámenie podal. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení pracovného pomeru.