Publikačná činnosť

 

Syčová, M, Rosipal, R.: Problematika bisfenolu A v plastových dojčenských fľašiach. In: Additives and contaminants in food zborník vedeckých prác, 2009, ISBN 978-80-227-3183-6.

Syčová, M.: New trends in food packaging – active and intelligent systems and their impact on the quality of food. In: Potravinárstvo, ročník 5, č. 1/2011. ISBN 1337-0230.

Syčová, M.: Posudzovanie materiálov a predmetov určených na styk s pitnou vodou. Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd – 2. ročník – zborník odborných prác z konferencie, 2011, ISBN 978-80-969974-4-2.

Syčová, M.: Food contact materials – legislation, control activities, current issues. In: 2nd Croatian Environmental Health Congress – Book of abstracts. 2013, ISBN 978-953-7031-48-0. 

Syčová, M., Rosipal, R., Staruch, L.: Bezpečnosť papierových a kartónových obalových materiálov – migrácia fotoiniciátorov (monitoring na trhu v SR). In: Additives and Contaminants in Foodstuffs – zborník vedeckých prác, 2013, ISBN 978-80-89597-12-3.

Syčová, M., Rosipal, R.: Bisphenol A in food contact materials (FCM) – determination and performing the official controls in The Slovak republic. Conference – Endocrine disruptors, 2012, ISBN 978-80-970360-6-5. 

Syčová, M., Kubišová, A. : Endokrinné disruptory v obalových materiáloch. XIX. Medzinárodná konferencia „Laboralim“, 2015, ISBN 978-80-89597-23-9. 

Syčová, M., Rosipal, R.: Bisfenol A a jeho substituenty S, F v materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami. Endokrinné disruptory – zborník z bilaterálneho vedeckého sympózia, 2015, ISBN 978-80-89738-04-5.

Syčová, M: Rozsah činnosti NRL pre FCM a aktuálne problémy – endokrinné disruptory, minerálne oleje, NIAS, mikroplasty. Chemické analýzy vo verejnom zdravotníctve I, Banská Bystrica 2018, ISBN: 978-80-971096-7-7.

Valovičová, Z., Gubková, D., Syčová, M., Thalmeinerová D., Munka, K.: Nová smernica o pitnej vode, Vodohospodársky spravodajca 9-10/2021.

Syčová, M., Sejkorová, K: Migrácia formaldehydu a melamínu z plastových výrobkov s prímesou rastlinných vlákien prichádzajúcich do kontaktu s potravinami. Zborník vedeckých prác. Zdravie a životné podmienky, 2021, ISBN 978-80-223-5173-7.  

Syčová, M.: Kvalita materiálov určených na styk s pitnou vodou – výsledky projektu realizovaného RÚVZ v SR. Nové trendy v úprave vody a v systémoch zásobovania pitnou vodou – zborník prednášok, 2022. ISBN 978-80-570-3877-1. 

Rosipalová, A. - Jakubove, I. - Nagyová, Viera - Rams, R. Riziko expozície pitnej vody vnútorných vodovodov škôl olovom. In: Pitná voda 2017: 17. ročník konferencie: zborník prednášok: Trenčianske Teplice, 19.-21.9.2017. - Bratislava: Voda Tím, s.r.o., s. 249-254. - ISBN 978-80-971272-5-1.

Samohýl, M., Rams, R., Jurkovičová, J.: Výživa a rizikové faktory životného štýlu matky v období gravidity, Zborník vedeckých prác, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 2019 ISBN ISBN 978-80-7159-216-7, s. 167 - 174.

Rams, R., Samohýl, M., Solovič, I.: Rámcový dokument k eliminácii tuberkulózy v krajinách s nízkym výskytom ochorení - podklad Národného programu eliminácie tuberkulózy na Slovensku, Respiro, Roč. 13, č. 1 (2015), s. 24-40

Samohýl, M., Rams, R., Hirošová, K Vondrová, D., Krajčová, D., Filová, A., Jurkovičová, J.: Poznáme rizikové faktory chronickej obštrukčnej choroby pľúc?, Interaktívna konferencia mladých vedcov 2015. Zborník abstraktov [elektronický zdroj], Bratislava: Preveda, 2015 Abstract No. 1159 [1 s.] [online]

Solovič, I., Rams, R.: Boj s tuberkulózou – beh na dlhé trate, Slovenský lekár, Roč. 25 (39), č. 3 - 4 (2015), s. 42-47

Samohýl, M., Rams, R., Hirošová, K., Vondrová, D., Krajčová, D., Filová, A., Jurkovičová, J.: Vplyv výživy a rizikových faktorov životného štýlu matky na pôrodnú hmotnosť a dĺžku novorodenca | Impact of Nutrition and the Mother's Lifestyle Risk Factors on the Birth Weight and Birth Length of Newborns, HYGIENA, časopis pro ochranu a podporu zdraví 2016, roč. 61, číslo 2, s. 48-55, ISSN 1802-6281

Pilková, D., Rams, R.: Mikroklimatické podmienky v bazénových halách, Mikrobiológia vody a životného prostredia 2015, Zborník prednášok a posterov z 23.9. – 25.9.2015, Československá spoločnosť mikrobiologická, Bratislava – Praha, 2015, ISBN 978-80-971422-4-7, s. 17-33

Rams, R., Pilková, D., Samohýl, M.: Analýza mikroklimatických podmienok a hladiny hluku vo vybraných bazénových halách, Sociálno-zdravotnícke spektrum [elektronický zdroj], Roč. 5 (2016), nestr. [12 s.] [online]

Solovič, I., Švecová, J., Rams, R.: Tuberkulóza ako jedna z ťažiskových problematík v rámci nášho predsedníctva Rady EÚ, Respiro, Roč. 14, č. 1 (2016), s. 22-24

Solovič, I., Švecová, J., Rams, R.: Tuberkulóza ako jedna z ťažiskových problematík slovenského národného programu zdravia. Studia pneumologica et phthiseologica, 2017, roč. 77, č. 2, s. 49-51. ISSN: 1213-810X.

Solovič, I., Švecová, J., Rams, R.: Tuberkulóza ako jedna z ťažiskových problematík slovenského predsedníctva Rady EÚ. Československá pediatrie, 2016, roč. 71, č. 7-8, s. 336-339. ISSN: 0069-2328.

Samohýl, M., Solovič, I., Švecová, J., Rams, R., Hirošová, K., Jurkovičová, J.: Tuberculosis as Public Health Problem in the Slovak Republic. Iran J Public Health, č.46(6), 2017, s. 852-853

Samohýl, M., Solovič, I., Rams, R., Hirošová, K., Vondrová, D., Krajčová, D., Filová, A., Jurkovičová, J.: Effect of spa treatment and the epidemiology of tuberculosis in the Slovak Republic in the year 2014. Clinical Social Work and Health Intevention, ISSN 2222-386X, č. 7/2 (2016), s. 24-35

Rams, R., Pilková, D., Samohýl, M.: Mikroklimatické podmienky vo veľkých bazénových halách, Životné podmienky a zdravie, Zborník vedeckých prác, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 2019 ISBN 978-80-7159-225-9, s. 23 – 38.

Rams, R., Pilková, D., Samohýl, M.: Skúsenosti s riešením výskytu legionel v zdravotníckom zariadení, Životné podmienky a zdravie, Zborník vedeckých prác, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 2019, ISBN 978-80-223-4742-6, s. 69 – 77.

Pilková, D., Rams, R.: Skúsenosti s riešením výskytu legionel v zdravotníckom zariadení. Mikrobiológia vody a životného prostredia 2018. In: Zborník prednášok a posterov: Mikrobiológia vody a životného prostredia 2018, Československá spoločnosť mikrobiologická Bratislava - Praha, 2018, str. 12-19, ISBN 978-80-971422-8-5

Sojka,M., Pilková, D. a kol.: Výskyt vibrií a aeromonád v pitných a povrchových vodách. XXVI .Červenkove dni preventívnej medicíny 2022. In: Program zborníkov a abstraktov: XXVI. Červenkove dni preventívnej medicíny, Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť, SLS, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – Tále, ISBN 978-80-89797-83-7