Administratívne informácie

Vyhotovené objednávky tovarov, služieb a prác:

Faktúry za tovary, služby a práce:

Profil verejného obstarávateľa na webovom sídle ÚVO

Profil verejného obstarávateľa

 

Postup pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám      

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (ďalej len „RÚVZ“) a poskytovanie informácií RÚVZ sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“). 

VIAC INFO

Podanie sťažnosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade prijíma a v rozsahu svojej pôsobnosti vybavuje podania fyzických a právnických osôb. Všetky podania bez ohľadu na ich označenie posudzuje podľa obsahu a príslušnosti na vybavenie.

VIAC INFO

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti upravuje zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Zákon priznáva možnosť poskytnutia ochrany oznamovateľom protispoločenskej činnosti pred takým konaním zo strany zamestnávateľa, ktoré by ich mohlo negatívne zasiahnuť najmä v pracovnom, prípadne osobnom alebo rodinnom živote.

VIAC INFO

Prevádzkovateľ:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade
Zdravotnícka 3525/3
058 97  Poprad
IČO: 00611051
E-mail: pp.sekr@uvzsr.sk
Tel.: +421524180712

Štatutárny zástupca:
Mgr. Roman Rams, MPH., regionálny hygienik

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle §44 zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679) vykonáva na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade nasledovná zodpovedná osoba:

Právnická osoba: PROENERGY s.r.o.
Kontaktná adresa: zodpovedna.osoba.ruvzpp@uvzsr.sk

Na zodpovednú osobu sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané na našom úrade. 

VIAC INFO

V rámci boja proti korupcii Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade poskytuje verejnosti možnosť prostredníctvom emailovej adresy korupcia@uvzsr.sk oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, alebo zneužitia právomoci verejného činiteľa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, v znení neskorších predpisov.

Metodika pre občana
Oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu musí obsahovať skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu niektorého z vyššie uvedených trestných činov, ako aj meno a priezvisko oznamovateľa; inak sa ním Úrad verejného zdravotníctva SR nebude zaoberať. Úrad verejného zdravotníctva SR bude konať len v takých prípadoch, keď v oznámení budú uvedené skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol alebo je, bude spáchaný niektorý z vyššie uvedených trestných činov. Verejnosť môže nahlasovať podozrenie z korupcie, ktorá sa týka činnosti všetkých regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR.