Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia

Viac informácií

Náplň oddelenia

Pracovná náplň oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia (HŽPaZ)  v územnom obvode RÚVZ so sídlom v Poprade (okresy Poprad, Kežmarok a Levoča):

 • posudzovanie  návrhov územnoplánovacích dokumentácií, návrhov na územné a kolaudačné konanie stavieb, zmenu v užívaní stavieb, na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou, na vodárenskú úpravu pitnej vody  z hľadiska ochrany zdravia,
 • posudzovanie hygienických požiadaviek pri návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a  schvaľovanie prevádzkových poriadkov a návrhov na ich zmenu,
 • posudzovanie, kontrola a uplatňovanie hygienických požiadaviek pri návrhoch na zriaďovanie a prevádzku pohrebísk, pohrebných služieb, krematórií a na činnosti súvisiace s prevozom mŕtvych, manipuláciu s ľudskými pozostatkami, ostatkami a potratenými ľudskými plodmi podľa osobitných predpisov (zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v z.n.p.),
 • posudzovanie, kontrola a uplatňovanie hygienických požiadaviek pri návrhoch na vodárenskú úpravu pitnej vody,
 • posudzovanie  možného vplyvu obytného prostredia a prostredia s dlhodobým pobytom osôb na zdravie z hľadiska zdravotne významných faktorov (ovzdušie, hluk, denné osvetlenie, preslnenie),
 • vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad dodržiavaním ustanovení  zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia v oblasti odboru hygieny životného prostredia a zdravia (najmä prevádzky ubytovacích zariadení vrátane zariadení cestovného ruchu, zariadení starostlivosti o ľudské telo, telovýchovných zariadení a športových zariadení, zariadení sociálnych služieb, prírodných a umelých kúpalísk),
 • zabezpečovanie odberu vzoriek v množstve a v rozsahu potrebnom na vyšetrenie a vykonávanie ich odborného posúdenia (pitná voda, voda na kúpanie, kvalita vnútorného ovzdušia, stery) odbornými pracovníkmi HŽPaZ,
 • zabezpečovanie monitoringu kvality pitnej vody  na spotrebiskách verejných vodovodov,
 • kontrola dodržiavania zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prevádzkach podliehajúcich dozoru oddelenia HŽPaZ,
 • zabezpečenie preskúšania odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody, v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách,
 • vedenie registrov osvedčení o odbornej spôsobilosti  a ich zverejňovanie na webovom sídle,
 • plnenie úloh na národných programoch a projektoch,
 • poskytovanie odborných konzultácií a  poradenskej činnosti, informovanie verejnosti v otázkach environmentálneho zdravia,
 • vedenie praxe v rámci pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania odborných pracovníkov (študentov a absolventov lekárskych fakúlt, fakúlt verejného zdravotníctva),
 • zabezpečovanie ochrany verejného zdravia počas mimoriadnych udalostí v životnom prostredí,
 • zabezpečovanie opatrení proti vzniku a šíreniu prenosných chorôb a iných poškodení zdravia súvisiacich s vplyvom faktorov životného prostredia a spôsobom života na zdravie,
 • podieľanie sa na zdravotnej výchove obyvateľov najmä v súvislosti so životným prostredím a životným štýlom ako determinantov zdravia a v oblasti osvojovania si návykov s cieľom ochrany zdravia (zverejňovanie a distribúcia edukačných materiálov, prezentácie v médiách, konzultácie).