Referát technicko-hospodárskych činností

Viac informácií

Náplň oddelenia

 1. Referát THČ zabezpečuje plnenie úloh v oblasti ekonomicko-finančných a prevádzkovo-technických činností úradu, pričom úzko spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi úradu
 2. Referát THČ zabezpečuje najmä tieto činnosti :
  • spracováva návrh rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov a príjmov, sleduje a vyhodnocuje čerpanie rozpočtu a vykonáva úpravy rozpočtu v systéme Štátnej pokladnice,
  • spracováva a predkladá štatistické výkazy za oblasť hospodársko-technických činností,
  • vypracováva hodnotenia plnenia rozpočtu a súvisiacu agendu,
  • zabezpečuje realizáciu financovania bežných a kapitálových výdavkov prostredníctvom informačného systému Štátnej pokladnice,
  • vykonáva základnú finančnú kontrolu v rámci svojej pôsobnosti,
  • zabezpečuje komplexné vedenie účtovníctva vrátane účtovných závierok, výkazov poznámok k uzávierke a ich uloženie do Registra účtovných závierok prostredníctvom Centrálneho konsolidačného systému,
  • prácu s modulmi systému Štátnej pokladnice (RIS, ZORO, CKS, Manex, RI, RR a iné podľa pokynov), vrátane bezhotovostných úhrad faktúr, miezd zamestnancov, odvodov zo miezd, zúčtovania preddavkov,
  • spracovanie a implementáciu konsolidačného balíka do systému ŠP,
  • vedie operatívno-technickú evidenciu majetku, zabezpečuje jeho inventarizáciu, ochranu a vyradenie a spolupracuje pri likvidácii vyradeného majetku,
  • vedie pokladničnú agendu vrátane hotovostného peňažného styku s bankou vyplácanie cestovných náhrad a iných hotovostných platieb, vrátane úhrad za správne poplatky,
  • zabezpečuje vedenie Modulu správnych poplatkov,
  • pripravuje návrhy nájomných a iných zmlúv súvisiacich s prevádzkou úradu, ako podklad na posúdenie právnym zástupcom úradu,
  • zabezpečuje fakturáciu za služby súvisiace s nájmom dočasne prebytočného majetku,
  • vedie komplexnú agendu súvisiacu s verejným obstarávaním,
  • upratovanie budovy v plnom rozsahu,
  • obstaranie hmotného a nehmotného majetku, skladových zásob a materiálu na prevádzku úradu,
  • stravovanie zamestnancov úradu a vedie súvisiacu agendu,
  • pranie, nákup a evidenciu poskytnutých OOPP, odevov a obuvi poskytnutých zamestnancom, vrátane drobného hmotného majetku na osobných kartách zamestnancov,
  • správu knižného fondu úradu,
  • správu registratúry, archiváciu a skartáciu písomností,
  • zabezpečuje vedenie skladového hospodárstva v sklade všeobecného materiálu, OOPP, odevov a obuvi,
  • reprografické práce pre potreby úradu,
  • činnosť podateľne úradu a odosielanie poštových zásielok vrátane vedenia dokumentácie o poskytnutých poštových službách,
  • vedenie a aktualizáciu pohľadávok v Centrálnom registri pohľadávok štátu,
  • vedenie a aktualizáciu údajov v Centrálnom registri majetku štátu,
  • vedenie a aktualizáciu údajov v module Riadenie rizík,
  • zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv,
  • zverejňovanie údajov o vykonaných verejných obstarávaniach na portáli Úradu pre verejné obstarávanie,
  • zverejňovanie uzatvorených objednávok na webovej stránke úradu,
  • ostatné potrebné činnosti súvisiace s prevádzkou úradu.