Referát kontroly

Viac informácií

Náplň referátu

  • vedie z poverenia RH a GTSÚ kontrolné akcie úradu a kontroluje plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin, dohliada na dodržiavanie všeobecne záväzných  právnych predpisov o kontrolnej činnosti, vyhodnocuje vnútorný kontrolný systém úradu,
  • vykonáva kontrolu hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov a predpisov platných pri nakladaní s verejnými prostriedkami,
  • v spolupráci s referátom THČ a referátom osobného úradu kontroluje správnosť a hodnovernosť  účtovníctva, dodržiavanie predpisov pre odmeňovanie zamestnancov, prípadne ďalšie oblasti podľa poverenia,
  • zúčastňuje sa inventarizačných prác,
  • navrhuje funkčný systém vnútornej kontroly.