Oddelenie epidemiológie

Viac informácií

Náplň oddelenia

 1. riadi, usmerňuje a kontroluje epidemiologickú bdelosť prenosných ochorení a plnenie imunizačného programu,
 2. nariaďuje preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie ochoreniam a opatrenia pri ohrozeniach verejného zdravia:
 • hlásenie prenosného ochorenia a podozrenia na závažné alebo rýchlo sa šíriace prenosné ochorenie,
 • odber vzoriek biologického materiálu od ľudí, vzoriek pitnej vody a vzoriek vody z vody určenej na kúpanie, z vody prírodného kúpaliska a z vody umelého kúpaliska, vrátane odberu vzoriek potravín a hotových pokrmov, kozmetických výrobkov a vzoriek pracovného prostredia a vnútorného prostredia budov na vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení,
 • osobitné a mimoriadne očkovanie, očkovanie pri úrazoch, poraneniach a nehojacich sa ranách, očkovanie pred cestou do zahraničia, očkovanie osobitných skupín obyvateľstva,
 • dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov,
 • izoláciu v domácom prostredí alebo v zdravotníckom zariadení, prípadne inom určenom zariadení, zvýšený zdravotný dozor, lekársky dohľad, karanténne opatrenia,
 • opatrenia na zabránenie šíreniu ochorení prenosných zo zvierat na ľudí,
 • zákaz alebo obmedzenie výkonu povolania u osôb chorých na prenosné ochorenie alebo podozrivých z takého ochorenia,
 • opatrenia zakazujúce alebo obmedzujúce hromadné podujatia,
 • zákaz činnosti alebo prevádzky, 
 1. vydáva záväzné stanoviská k návrhom na kolaudáciu stavieb zdravotníckych zariadení a k návrhom na zmenu v užívaní stavieb pre účely zdravotníckych zariadení a rozhoduje o návrhoch na uvedenie priestorov zdravotníckych zariadení do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky,
 2. schvaľuje prevádzkové poriadky zdravotníckych zariadení a návrhy na ich zmenu,
 3. vykonáva štátny zdravotný dozor v zdravotníckych zariadeniach, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru,
 4. prejednáva priestupky a iné správne delikty, ukladá pokuty a povinnosť nahradiť náklady,
 5. zúčastňuje sa na národných programoch a projektoch vrátane Imunizačného programu, na programoch a projektoch Svetovej zdravotníckej organizácie, ECDC,
 6. vykonáva výchovu spoločnosti ku zdraviu najmä poradenskou činnosťou v Poradni očkovania a v Poradni pre prevenciu AIDS,
 7. vedie evidenciu a dokumentáciu epidemiologických údajov prenosných ochorení prostredníctvom epidemiologického informačného systému a iných údajov významných z hľadiska ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia,
 8. monitoruje výskyt prenosných ochorení vrátane nemocničných nákaz, vykonáva epidemiologický dohľad a koordinuje kontrolu prenosných ochorení, kontroluje účinnosť preventívnych a represívnych protiepidemických opatrení a analyzuje faktory, ktoré vedú k vzniku infekčných ochorení
 9. koordinuje a kontroluje imunizačný program, kontroluje správne postupy a manipuláciu s očkovacími látkami na všetkých úrovniach,
 10. hodnotí imunitný stav obyvateľstva na základe výsledkov kontrol očkovania a imunologických prehľadov,
 11. zúčastňuje sa na európskej a globálnej surveillance prenosných ochorení prostredníctvom orgánov a inštitúcií Európskej únie a Svetovej zdravotníckej organizácie,
 12. spracúva osobné údaje fyzických osôb súvisiace s ich zdravotným stavom na účely ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia.
 13. vypracováva plány preventívnych opatrení pre zabránenie vzniku mimoriadnej situácie,
 14. vykonáva konzultačnú činnosť, prednáškovú činnosť, metodické vedenie, doškoľovanie a expertíznu činnosť v problematike vakcinácie, nemocničných nákaz, hygienicko-epidemiologických režimov zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb, v problematike epidemiológie prenosných a chronických chorôb, v problematike dezinfekcie a sterilizácie,
 15. podieľa sa na zdravotnej výchove obyvateľov a vykonáva konzultačnú, prednáškovú a publikačnú činnosť v problematike podpory a ochrany zdravia jednotlivcov a populácie pre rezort zdravotníctva ako aj pre iné rezorty a laickú verejnosť,
 16. podieľa sa na zdravotno-výchovných aktivitách úradu a na odborných intervenčných aktivitách v Poradni zdravia,
 17. zabezpečuje odber vzoriek na vyšetrenie a ich odborné posúdenie (čistená voda, testovanie sterilizačných prístrojov biologickými indikátormi, vyšetrovanie mikrobiálnej kontaminácie prostredia, ovzdušia i sterilizovaného materiálu),
 18. zabezpečuje kontrolu dodržiavania zákona o ochrane nefajčiarov v zdravotníckych zariadeniach,
 19. podieľa sa na vyučovaní študentov Stredných zdravotníckych škôl v predmetoch preventívne lekárstvo a patológia,
 20. zabezpečuje vedenie praxe v rámci pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania odborných zdravotníckych pracovníkov (študentov a absolventov lekárskych fakúlt, fakúlt verejného zdravotníctva)