Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

Viac informácií

Náplň oddelenia

Plní úlohy v oblasti: 

 • formovania a rozširovania vedomostí, postojov a návykov obyvateľstva zameraných na  ochranu a podporu zdravia, ich aktívneho prístupu k vlastnému zdraviu, vykonáva konzultačnú a expertíznu činnosť, zdravotno-výchovnú činnosť, spolupracuje s inými medicínskymi odbormi pri hodnotení zdravotného stavu populácie, 
 • zabezpečuje zdravotno-výchovnú intervenciu v rámci realizácie špeciálnych projektov Svetovej zdravotníckej organizácie zameraných na podporu zdravia (Školy podporujúce zdravie, Zdravé mestá, Zdravé pracoviská, globálny projekt prevencie AIDS a ďalšie), 
 • poskytuje možnosti individuálnych vyšetrení v poradni zdravia, zisťovania základných parametrov zdravia, poradenstvo v otázkach výživy, sledovania hmotnosti, pohybovej aktivity, stresu, odvykania škodlivým návykom a pod., v prípade zistenia odchýlok v sledovaných ukazovateľoch priviesť klientov k včasnej liečbe, 
 • vykonáva hromadné kolektívne akcie z príležitosti významných dní vyhlásených SZO alebo dohodnutými organizovanými akciami v podnikoch, úradoch, školách pri športových podujatiach a pod., 
 • monitoruje a analyzuje zdravotné správanie sa obyvateľov v záujme zisťovania potrieb a  zabezpečovania efektívnych zdravotno-výchovných intervencií, 
 • zabezpečuje informovanosť obyvateľov o podmienkach a súčasných možnostiach ich aktívnej účasti na ochrane zdravia a na ochrannom liečebnom režime, vrátane informácií o súčasnom stave zdravia obyvateľstva a o stave a vplyve životného štýlu a životného prostredia na zdravie, 
 • pôsobí na obyvateľstvo prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov v záujme zabezpečenia informovanosti obyvateľstva v otázkach ochrany a podpory zdravia,  
 • podieľa sa na vyhodnotení monitorovania vzťahu zdravotného stavu obyvateľstva a faktorov životného a pracovného prostredia, životných a pracovných podmienok, 
 • spolupracuje so správnymi úradmi a s orgánmi samosprávy pri tvorbe zdravotnej politiky príslušného regiónu, sleduje vývoj zdravotného stavu obyvateľstva daného regiónu s použitím indikátorov verejného zdravia, 

informuje verejnosť o vývoji zdravotného stavu obyvateľstva, 
 
Poradenské centrum zdravia zabezpečuje individuálne, skupinové a hromadné poradenstvo.
Okrem základnej poradne zdravia sú zriadené nadstavbové poradne: 

 • poradňa zdravej výživy, 
 • poradňa pre optimalizáciu pohybových aktivít, 
 • poradňa pre AIDS.