Národné referenčné centrum pre materiály, výrobky, filtračné médiá určené na styk s pitnou vodou a chemické látky na úpravu vody

Listom MZ SR č. S14296-2023-OVZSP-2 zo dňa 15.02.2023 bolo na RÚVZ so sídlom v Poprade zriadené Národné referenčné centrum pre materiály, výrobky, filtračné médiá určené na styk s pitnou vodou a chemické látky na úpravu vody podľa § 8 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Konzultácie a poradenstvo pre podnikateľské subjekty a verejnosť sa na našom oddelení poskytujú v miestnosti č. 127 po predchádzajúcej dohode :

telefón: +421 52 4180 713
email: pp.nrc@uvzsr.sk

 

VIAC INFO

ROZSAH VYŠETRENÍ

PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY