Špecializované laboratórium 2 mikrobiologických analýz

Špecializované laboratórium 2 mikrobiologických analýz je súčasťou interdisciplinárneho medicínskeho odboru vo verejnom zdravotníctve Mikrobiológia životného prostredia. Je to odbor, ktorý skúma mikroorganizmy v jednotlivých zložkách prostredia, ich vzájomné vzťahy a význam pre zdravie ľudí (VESTNÍK MZ SR, 2008).

Súčasným poslaním laboratória je poskytovanie výsledkov mikrobiologických, mykologických  a hydrobiologických skúšok ako podkladov pre vyhodnocovanie skúšaných vzoriek z hľadiska posúdenia ich hygienickej nezávadnosti v procese štátneho zdravotného a potravinového dozoru, resp. v procese posudzovania zdravotnej bezchybnosti výrobkov.

Od 9.1. 2021 je laboratórium zaradené do siete laboratórií úradov verejného zdravotníctva vyšetrujúcich SARS-CoV-2 , ktoré vykonáva v zmysle Odborného usmernenia MZ SR v súvislosti s chorobou Covid-19 spôsobenou koronavírusom  SARS-CoV-2.  Zároveň pravidelne vykonáva testovanie všetkých SARS-CoV-2 pozitívnych vzoriek RT_PCR kitmi  detekujúcimi  B.1.1.7 mutáciu, deléciu 69/70 a 144Y. V zmysle príkazu ministra zdravotníctva testuje osoby v našom regióne, ktoré pricestovali zo zahraničia.

Konzultácie a poradenstvo pre podnikateľské subjekty a verejnosť sa na našom oddelení poskytujú v miestnosti č. 130 v nasledovných termínoch:

  • Pondelok 13:00 - 15:00
  • Streda 13:00 - 15:00

VIAC INFO