Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

Viac informácií

Náplň oddelenia

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov plní úlohy v oblasti verejného zdravotníctva v ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v súvislosti  so zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych podmienkach životného a pracovného prostredia.

Vykonáva štátny zdravotný dozor v potravinárskych prevádzkach, prioritne v zariadeniach spoločného stravovania a v prevádzkach súvisiacich s výrobou a umiestňovaním kozmetických výrobkov na trh.  Zároveň plní úlohy orgánu verejného zdravotníctva v oblasti úradnej kontroly potravín a materiálov určených na styk s potravinami podľa osobitných predpisov. Uvedené realizuje predovšetkým koordinačnou, kontrolnou a vyhodnocovacou činnosťou, koncepčnou a normotvornou iniciatívou všetkých typov a smerov humánnej výživy, bezpečnosti potravín zákonom vymedzeného rozsahu, pokrmov a nápojov pripravovaných v zariadeniach spoločného stravovania, materiálov, určených na styk s potravinami a kozmetických výrobkov.

Oddelenie zabezpečuje

 1. plnenie úloh podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • v súvislosti so zdravou výživou obyvateľstva presadzuje hlavné smery zdravej výživy a výživovej politiky, monitoruje vplyv výživy na verejné zdravie,
 • vykonáva špecializovanú poradenskú činnosť v oblasti podpory a ochrany zdravia  v rámci poradenského centra ochrany a podpory zdravia na RÚVZ     so sídlom v Poprade. Zameriava sa na prevenciu najzávažnejších neprenosných ochorení ovplyvňovaním rizikových faktorov z nesprávnej výživy, prípadne obezity s cieľom znižovania výskytu zdravotných rizík so zameraním na pozitívnu zmenu spôsobu života s využitím vedecky overených poznatkov a metód z oblasti medicíny a verejného zdravotníctva,
 • zbiera a spracováva údaje z monitoringu výživového stavu obyvateľstva, z monitoringu príjmu vybraných prídavných látok, potravinárskych aróm a kontaminantov potravín a údaje z výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly,
 • plní úlohy na úseku prevencie ochorení a iných porúch zdravia,  špecializované úlohy verejného zdravotníctva a opatrenia na predchádzanie ochoreniam,
 • posudzuje návrhy a vydáva záväzné stanoviská k návrhom na územné konanie, kolaudačné konanie a na zmenu v užívaní stavieb na potravinárske účely (projektové dokumentácie),
 • posudzuje spôsoby zásobovania potravinárskych prevádzok pitnou vodou,
 • posudzuje spôsob odstraňovania odpadov z potravinárskych prevádzok,
 • rozhoduje o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky, vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní, prípadne o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky,
 • vykonáva štátny zdravotný dozor v zariadeniach spoločného stravovania a  nad kozmetickými výrobkami,
 • kontroluje povinnosti fyzických osôb – podnikateľov (ďalej len „FO“) a právnických osôb (ďalej len „PO“), ktoré prevádzkujú registrované  prevádzkarne súvisiace s bezpečnosťou potravín, materiálov určených na styk s potravinami a kozmetických výrobkov,
 • schvaľuje prevádzkové poriadky a návrhy na ich zmenu,
 • prijíma, rieši a odovzdáva informácie v súvislosti s výskytom nebezpečných  kozmetických výrobkov  v rámci rýchleho výstražného systému  (RAPEX),
 • pri výkone štátneho zdravotného dozoru ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
 • rieši priestupky a iné správne delikty,
 • zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti má zriadenú komisiu na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a tiež pri výrobe kozmetických výrobkov,
 • vedie register odborne spôsobilých osôb verejne prístupný na webovom sídle RÚVZ so sídlom v Poprade,
 • rieši podnety a sťažnosti spotrebiteľov súvisiacich s problematikou OHVBPKV.
 1. Plnenie úloh podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade je orgánom štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva vo veciach úradnej kontroly potravín podľa vyššie citovaného zákona, ktorý vykonáva kontrolu potravín

 • v prevádzkarniach verejného stravovania, vrátane výroby cukrárskych výrobkov, zmrzliny a prípravy hotových pokrmov a jedál na predajných miestach,
 • vo vzťahu k epidemiologicky rizikovým činnostiam osôb vo výrobe, manipulácií a umiestňovaniu na trh,
 • výživových doplnkov, potravín určených na osobitné výživové účely, ako aj detskej a dojčenskej výživy a materiálov určených na styk s potravinami,
 • nových potravín,
 • z hľadiska používania zdrojov ionozujúceho žiarenia na ožarovanie potravín a kontroly dodržiavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok do potravín,
 • v súvislosti s prídavnými látkami do potravín,
 • vydáva stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce, ak ide o predaj potravín,
 • v rámci svojej pôsobnosti ukladá na mieste výkonu úradnej kontroly potravín opatrenia  a pokuty a prerokúva priestupky, ktoré sú zistené pri výkone úradnej kontroly potravín,
 • rieši a ukladá  pokuty za správne delikty,
 • prijíma, rieši a odovzdáva informácie v súvislosti s výskytom nebezpečných potravín a materiálov určených na styk s potravinami v rámci rýchleho výstražného systému (RASFF),
 • zverejňuje na svojom webovom sídle právoplatné rozhodnutia počas 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia ich právoplatnosti.

Registre

RÚVZ so sídlom v Poprade

 • vedie register prevádzkovateľov potravinárskych podnikov (všetkých FO – podnikateľov a PO) v záujme podpory a ochrany zdravia ľudí a ochrany spotrebiteľa na trhu potravín, ktorí vykonávajú výrobu potravín, manipuláciu s nimi a umiestňujú potraviny na trh, vrátane podmienok výroby, zásobovania pitnou vodou,
 • vedie register osôb vykonávajúcich činnosť s verejnoprospešným účelom v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb podľa osobitných predpisov (ďalej len „charitatívna organizácia“),
 • vedie register prevádzok zariadení spoločného stravovania, ktoré oznámili prípravu pokrmov z tepelne nespracovaného mäsa, rýb a iných morských živočíchov a pokrmov z čiastočne nespracovaného mäsa, rýb a iných morských živočíchov, ktoré môžu obsahovať tepelne nespracované slepačie vajcia,
 • aktuálne spracúva register výrobcov, dovozcov a distribútorov kozmetických výrobkov aj materiálov určených na styk s potravinami.