NRC pre predmety bežného používania a obalové materiály a NRL pre materiály a predmety prichádzajúce do kontaktu s potravinami

Národné referenčné centrum (NRC) pre predmety bežného používania a obalové materiály na RÚVZ so sídlom v Poprade bolo listom MZ SR č. S18311-2023-OZS zo dňa 28.04.2023 poverené ako Národné referenčné laboratórium pre materiály a predmety  prichádzajúce do kontaktu s potravinami podľa čl. 100 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2017/625 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín v platnom znení a § 25 ods. 3 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v platnom znení.

​             

Konzultácie a poradenstvo pre podnikateľské subjekty a verejnosť sa na našom oddelení poskytujú v miestnosti č. 127 po predchádzajúcej dohode :

telefón: +421 52 4180 713
email: pp.nrc@uvzsr.sk

 

VIAC INFO

ROZSAH VYŠETRENÍ

INFORMÁCIE PRE VÝROBCOV RESP. DOVOZCOV