Sekretariát

Viac informácií

Náplň referátu

 • administratívne, korešpondenčné a evidenčné práce, vybavovanie korešpondencie, telefónny styk, elektronickú komunikáciu,
 • organizačné zabezpečenie zasadania stálych poradných orgánov, porád, rokovaní a návštev RH a GTSÚ, vyhotovovanie záznamov o plnení úloh z rokovaní,
 • pripravuje odborné podklady pre RH a GTSÚ slúžiace na prípravu správ, informácií pre verejnosť a masmédiá,
 • zabezpečuje kontrolu uložených úloh z operatívnej porady a z príkazov RH a GTSÚ,
 • kontroluje dodržiavanie termínov predkladaných správ,
 • zabezpečuje evidenciu podaní podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
 • zabezpečuje vydávanie a evidenciu služobných preukazov,
 • sleduje uplatňovanie sankčných opatrení, sumarizuje ich uloženie za RÚVZ,
 • vedie agendu o uložených blokových pokutách,
 • zabezpečuje správu budovy, hnuteľného a nehnuteľného majetku,
 • zabezpečuje údržbárske práce pre potreby všetkých organizačných útvarov,
 • zabezpečuje činnosti spojené s PO a BOZP, školenia zamestnancov a vodičov,
 • zabezpečuje odborné skúšky technických, energetických a vyhradených zariadení,
 • zabezpečuje vedenie agendy v oblasti odpadového hospodárstva,
 • zabezpečuje plánovanie, prípravu a realizáciu investičných akcií,
 • zabezpečuje prevádzku služobných motorových vozidiel,
 • zabezpečuje likvidáciu vyradeného majetku.