Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie

Viac informácií

Náplň oddelenia

  • sledovať bionegatívne a biopozitívne vplyvy faktorov pracovného prostredia na zdravie pracovníkov
  • sledovať podmienky práce pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce, mladistvých,  žien 
  • analyzovať a hodnotiť príčiny vedúce k poškodeniam zdravia faktormi práce a pracovného prostredia
  • odborne usmerňovať fyzické osoby podnikateľov  a právnické osoby pri vytváraní vhodných pracovných podmienok, ktoré pôsobia pozitívne na rozvoj zdravia pracovníkov
  • odborne usmerňovať a aktívne sa podieľať na výchove a vzdelávaní zamestnávateľov a pracovníkov v oblasti vytvárania zdravých pracovných podmienok a starostlivosti o zdravie pracovníkov
  • kontrolovať dodržiavanie legislatívnych úprav na ochranu zdravia pracovníkov pri práci
  • využívať represívne opatrenia pri zistení situácií ohrozujúcich zdravie,
  • nariaďovať opatrenia pri výkone štátneho zdravotného dozoru, ktoré zlepšia pracovné podmienky zamestnancov
  • vykonávať konzultačnú a expertíznu činnosť za účelom presadzovania a realizácie opatrení primárnej prevencie