Referát zdravotníckej informatiky a štatistiky

Viac informácií

Náplň referátu

 • koordinuje a metodicky usmerňuje organizačné útvary RÚVZ v otázkach evidencie, zabezpečenia dátovej kompatibility, informačných tokov, rešpektovania noriem a štandardov výmeny informácií,
 • plní úlohu vecného správcu a gestora celého informačného systému ako aj technického správcu používaných aplikácií,
 • navrhuje a realizuje opatrenia na zabezpečenie ochrany výpočtovej techniky, údajov a informácií,
 • spravuje archívnu knižnicu dokumentácie a programového vybavenia, zodpovedá za archiváciu databázových súborov a vedenie príslušnej evidencie,
 • podieľa sa na realizácii projektov odbornej prípravy užívateľov a základného školenia pre prácu s výpočtovou technikou,
 • zodpovedá za bezpečnostnú politiku v oblasti informačných a komunikačných technológii,
 • realizuje inštaláciu verzií aplikačných programov, predkladá návrhy a požiadavky k novým verziám,
 • uplatňuje reklamácie pri programových chybách aplikácií, zodpovedá za dodržanie prevádzkových podmienok počas záručnej lehoty technického zariadenia,
 • pripravuje podklady pre plánovanie finančných prostriedkov na prevádzku informačného systému, predkladá analýzy a koncepčné riešenia rozvoja informačného systému,
 • zabezpečuje údržbu výpočtovej techniky a programového vybavenia,
 • zabezpečuje evidenciu porúch výpočtovej techniky a rozbor príčin,
 • zodpovedá za pravidelnú aktualizáciu webového sídla RÚVZ,
 • zabezpečuje administráciu počítačovej siete RÚVZ a jej udržiavanie,
 • podieľa sa na spracovaní štatistických analýz na základe požiadaviek organizačných útvarov.