Referát Osobného úradu

Viac informácií

Náplň oddelenia

 • úlohy vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov úradu,
 • evidenciu o obsadených a voľných pracovných miestach, plánovanie a koordináciu obsadzovania voľných pracovných pozícií vo väzbe na plnenie rozpisu plánovaného počtu zamestnancov,
 • plnenie úloh spojených s obsadzovaním voľných štátnozamestnaneckých miest alebo s obsadzovaním voľných pracovných miest výberovým konaním a ich zverejňovaním v masmédiách, s komplexnou prípravou a zabezpečovaním procesu výberového konania,
 • úlohy v oblasti odmeňovania a hmotnej stimulácie zamestnancov,
 • úlohy v oblasti starostlivosti o zamestnancov (spolupracuje pri vypracovaní návrhu rozpočtu sociálneho fondu, pripravuje podklady pre kolektívne vyjednávanie), realizáciu sociálnej politiky,
 • komplexnú osobnú agendu zamestnancov, vedenie osobných spisov, spracúvanie podkladov k evidencii dochádzky zamestnancov pre účely zúčtovania miezd, kontrolu a posudzovanie nárokov zamestnancov na dovolenku, poskytovanie pracovného voľna z dôvodu dôležitých osobných prekážok v práci a iných úkonov,
 • úlohy spojené so zdravotným a sociálnym poistením zamestnancov,
 • vypracúvanie rozborov, analýz a štatistiky týkajúcich sa zamestnancov, mzdových prostriedkov, vzdelávania podľa potreby zamestnávateľa, MZ SR, ÚVZ SR, Národného centra zdravotníckych informácií a štatistiky,
 • výkon činností spojených so zaradením zamestnanca do príslušnej platovej triedy, uplatňovaním tarifných sústav a motivačných mzdových foriem, prehodnocovanie dĺžky odbornej praxe a zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov v súlade s platnými právnymi normami a vydávanie oznámenia o výške a zložení funkčného platu; spracúvanie mzdových a platových inventúr,
 • poradenstvo a spoluprácu pre ostatné oddelenia pri vypracovávaní opisov štátnozamestnaneckých miest, pracovných náplní zamestnancov, pri príprave a predkladaní návrhov platových náležitostí zamestnancom úradu,
 • činnosti súvisiace s evidenciou a spracovaním dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • plánovanie, realizáciu a koordináciu trvalého zvyšovania kvalifikačnej úrovne zamestnancov úradu, vzdelávanie zamestnancov pre získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných činností a vzdelávanie pre výkon štátnej služby, zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov, spracovávanie a vyhodnocovanie plánu vzdelávania,
 • zúčtovanie cestovných náhrad pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách zamestnancov úradu,
 • agendu miezd (spracováva mzdy, nemocenské a štátne sociálne dávky, odvádza dane zo mzdy a odvody poistného, vykonáva zrážky zo mzdy),
 • počítačové spracovanie dochádzky zamestnancov úradu a vyhotovovanie mesačných výkazov mzdových nárokov zamestnancov úradu,
 • evidenciu, prípravu a účasť na tvorbe služobných a vnútorných predpisov úradu, metodické usmerňovanie správnej aplikácie služobných predpisov vydaných najvyšším služobným úradom MZ SR a ÚVZ SR.

Ponuka práce

Voľné štátnozamestnanecké miesta na RÚVZ so sídlom v Poprade sa obsadzujú výberovým konaním podľa § 39 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výberové konanie vyhlasuje RÚVZ so sídlom v Poprade  prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList najmenej 15 pracovných dní pred jeho uskutočnením.

Voľné pracovné miesta
V súčasnosti ponúkame voľné pracovné miesta :

 1. Samostatný radca – verejný zdravotník – do dočasnej štátnej služby na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky