NRC pre mykológiu životného prostredia a NRL pre mykotoxíny

Národné referenčné centrum pre mykológiu životného prostredia bolo zriadené rozhodnutím MZ SR č. 24875-2/2008-ŠT zo dňa 04.11.2008 s účinnosťou od 01.12.2008.

Mykológia životného prostredia sa zaoberá  štúdiom mikroskopických húb (plesne, kvasinky) a ich produktov (mykotoxínov) v životnom prostredí (potraviny, voda, kozmetika, obytné a pracovné priestory).

Zvýšený výskyt plesní v životnom prostredí môže mať negatívny vplyv na zdravie človeka. Spóry, uvoľňované z nárastov plesní do ovzdušia, vyvolávajú u vnímavých jedincov precitlivelosť (alergiu), konzumácia plesnivých potravín prináša riziko otravy plesňovými jedmi (mykotoxínmi), spôsobujúcich množstvo ochorení a mykotoxikóz.

VIAC INFO

VYŠETROVANÉ KOMODITY