Špecializované laboratórium 1 chemických analýz

Špecializované laboratórium 1 chemických analýz vykonáva skúšobnú činnosť pre účely výkonov spojených s ochranou zdravia v rozsahu, ktorý vymedzuje zákon NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Laboratórium vykonáva fyzikálne a chemické skúšky:

  • pitných vôd, povrchových vôd, prevádzkových vôd, vôd na kúpanie, čistenej vody v zásobníkoch a obaloch,
  • požívatín a kozmetických výrobkov,
  • predmetov bežného používania a obalových materiálov určených na styk s potravinami,
  • materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s pitnou vodou,
  • na základe objednávok ďalšie analytické a expertízne činnosti,
  • meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí.