Zoznam NRC a ich laboratórnych zložiek

# NRC Laboratórium Zriadené na báze
1 Národné referenčné centrum pre chrípku ÁNO ÚVZ SR Bratislava
2 Národné referenčné centrum pre arbovírusy a hemoragické horúčky ÁNO ÚVZ SR Bratislava
3 Národné referenčné centrum pre poliomyelitídu ÁNO ÚVZ SR Bratislava
4 Národné referenčné centrum pre meningokoky ÁNO ÚVZ SR Bratislava
5 Národné referenčné centrum pre sledovanie rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká ÁNO ÚVZ SR Bratislava
6 Národné referenčné centrum pre morbilly, rubeolu a parotitídu ÁNO ÚVZ SR Bratislava
7 Národné referenčné centrum pre salmonelózy ÁNO ÚVZ SR Bratislava
8 Národné referenčné centrum pre tropické choroby ÁNO ÚVZ SR Bratislava
9 Národné referenčné centrum pre hydrobiológiu ÁNO ÚVZ SR Bratislava
10 Národné referenčné centrum pre ekotoxikológiu ÁNO ÚVZ SR Bratislava
11 Národné referenčné centrum pre neionizujúce žiarenie ÁNO ÚVZ SR Bratislava
12 Národné referenčné centrum pre tepelno-vlhkostnú mikroklímu ÁNO ÚVZ SR Bratislava
13 Národné referenčné centrum pre expozičné testy xenobiotík ÁNO ÚVZ SR Bratislava
14 Národné referenčné centrum pre mikrobiológiu životného prostredia ÁNO ÚVZ SR Bratislava
15 Národné referenčné centrum pre legionely v životnom prostredí ÁNO ÚVZ SR Bratislava
16 Národné referenčné centrum pre rezíduá pesticídov ÁNO ÚVZ SR Bratislava
17 Národné referenčné centrum pre hygienickú problematiku pitnej vody NIE ÚVZ SR Bratislava
18 Informačné centrum pre bakteriologické (biologické) a toxínové zbrane ÁNO RÚVZ Banská Bystrica
19 Národné referenčné centrum pre hodnotenie vplyvu voľného ovzdušia
a ovzdušia vnútorných priestorov nevýrobného charakteru na zdravie populácie
NIE RÚVZ Banská Bystrica
20 Národné referenčné centrum pre toxoplazmózu ÁNO RÚVZ Banská Bystrica
21 Národné referenčné centrum pre hodnotenie osobnej expozície a zdravotného rizika NIE RÚVZ Banská Bystrica
22 Národné referenčné centrum pre pertussis a parapertussis ÁNO RÚVZ Banská Bystrica
23 Národné referenčné centrum pre pneumokokové a hemofilové nákazy ÁNO RÚVZ Banská Bystrica
24 Národné referenčné centrum pre laboratórnu diagnostiku v oblasti
ľudského biomonitoringu
ÁNO RÚVZ Banská Bystrica
25 Národné referenčné centrum pre surveillance a laboratórnu diagnostiku rickettsióz ÁNO RÚVZ Banská Bystrica
26 Národné referenčné centrum pre syfilis ÁNO RÚVZ Košice
27 Národné referenčné centrum pre listeriózu ÁNO RÚVZ Košice
28 Národné referenčné centrum pre hodnotenie neskorých účinkov chemických látok metódami genetickej toxikológie ÁNO RÚVZ Košice
29 Národné referenčné centrum pre diftériu ÁNO RÚVZ Košice
30 Národné referenčné centrum pre koagulázopozitívne stafylokoky a ich toxíny ÁNO RÚVZ Košice
31 Národné referenčné centrum pre Vibrionaceae ÁNO RÚVZ Komárno
32 Národné referenčné centrum pre zdravotnú problematiku vláknitých prachov ÁNO RÚVZ Nitra
33 Národné referenčné centrum pre mykológiu životného prostredia ÁNO RÚVZ Poprad
34 Národné referenčné centrum pre materiály, výrobky, filtračné médiá určené na styk s pitnou vodou a chemické látky na úpravu vody ÁNO RÚVZ Poprad
35 Národné referenčné laboratórium NRC pre predmety bežného používania a obalové materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami ÁNO RÚVZ Poprad
36 Národné referenčné centrum pre termotolerantné améby ÁNO RÚVZ Prievidza
37 Národné referenčné centrum pre problematiku uhoľných baní ÁNO RÚVZ Prievidza
38 Národné referenčné centrum pre fyziológiu práce a ergonómiu NIE RÚVZ Prievidza
39 Národné referenčné centrum pre organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích skúšok v oblasti potravín ÁNO RÚVZ Prešov
40 Národné referenčné centrum pre odbery chemických faktorov a ich stanovenie v pracovnom prostredí ÁNO RÚVZ Trenčín
41 Národné referenčné centrum pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz ÁNO RÚVZ Trenčín
42 Národné referenčné centrum pre kampylobakteriózy ÁNO RÚVZ Trenčín
43 Národné referenčné centrum pre kozmetické výrobky ÁNO RÚVZ Žilina
44 Národné referenčné centrum pre hluk a vibrácie ÁNO RÚVZ Žilina