Úvodná informácia

Poslaním úradov verejného zdravotníctva sú ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie tohto poslania sa realizuje prostredníctvom 37 úradov verejného zdravotníctva po celom Slovensku: Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) v Bratislave a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ).

Úrady verejného zdravotníctva okrem špecializovaných činností poskytujú aj mnoho služieb pre občanov a podnikateľov.

ÚVZ SR riadi a za jeho činnosť  zodpovedá hlavný hygienik Slovenskej republiky. ÚVZ SR je nadriadeným služobným úradom RÚVZ. Úrad verejného zdravotníctva SR odborne a metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Podrobnejšie kompetencie a pôsobnosť na úsekoch ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia ustanovuje § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva sú rozpočtové organizácie štátu. Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom služobného úradu. Regionálneho hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky hlavný hygienik. Činnosť RÚVZ v Slovenskej republike upravuje § 6 zákona č. 355/2007 Z. z. 

Sídla a územné obvody regionálnych úradov verejného zdravotníctva nájdete zobrazené v úvodných častiach ich webových stránok.

Viaceré úrady verejného zdravotníctva majú zriadené pre špecializované činnosti národné referenčné centrá a národné referenčné laboratóriá.

Prehľad týchto centier a laboratórií

Niektoré z úradov verejného zdravotníctva plnia aj špecializované úlohy v rámci radiačnej ochrany. Sú to: ÚVZ SR, RÚVZ BA, RÚVZ BB, RÚVZ NR a RÚVZ KE.

Úrady verejného zdravotníctva SR sú zapojené do centrálneho úradného doručovania. To znamená, že v prípade, ak nemáte Vašu elektronickú schránku na slovensko.sk aktivovanú na doručovanie, bude Vám prostredníctvom Slovenskej pošty doručený listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu, ktorý je použiteľný aj na právne účely. Viac informácií nájdete tu:

Ak sa chcete o činnosti a službách konkrétneho úradu verejného zdravotníctva dozvedieť viac, vyberte si ho v doleuvedenom menu alebo na mape na hlavnej stránke.

Bratislavský kraj

  • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

  • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
  • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
  • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj