Konzultácie s dotknutými subjektami – fyzická záťaž pri práci

Úrad verejného zdravotníctva SR začína dňa 12.03.2024 verejné konzultácie s dotknutými subjektami k novým návrhom právnych predpisov, upravujúcim fyzickú záťaž pri práci:

  1. návrh novej vyhlášky MZ SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci (pdf, 1,7 MB),(nahradí doterajšiu vyhlášku MZ SR č. 542/2007 Z. z.),
  2. novela NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami (pdf, 1,1 MB),
  3. novela vyhlášky MZ SR č. 448/2007 o kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík (pdf, 413 kB).

K návrhom právnych predpisov je možné konzultovať otázky a pripomienky e-mailom zaslaním na adresu ppl@uvzsr.sk do 12.04.2024.

Vyhlášky sú vykonávacími predpismi k zákonu č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené právne predpisy boli v legislatívnom procese v roku 2023, ktorý bol zastavený spolu s novelou zákona č. 355/2007 Z. z. Predpokladá sa nový legislatívny proces v roku 2024.

Informácia k novým návrhom právnych predpisov (pdf, 2,1 MB)