Národné referenčné centrum pre prevenciu nozokomiálnych nákaz

Vedúci centra:      Mgr. Lenka Reizigová, PhD., MPH
Zástupca:             Mgr. Zuzana Prostináková (gestor pre epidemiológiu NN)
Pracovníci:            Bc. Martina  Markusová

Náplň činnosti NRC pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz
Odborná činnosť:

 1. Sleduje   a   zhromažďuje   všetky   informácie    o    najnovších    poznatkoch prevencie a kontroly nozokomiálnych nákaz, výskyt a šírenia epidemiologicky významných patogénov.
 2. Poskytuje expertíznu, konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti prevencie nozokomiálnych nákaz.
 3. Poskytuje metodickú a odbornú pomoc pre sieť epidemiologických a mikrobiologických pracovísk regionálnych   úradov   verejného   zdravotníctva   v Slovenskej   republike  a zdravotníckym pracovníkom v zdravotníckych zariadeniach v oblasti prevencie nozokomiálnych nákaz.
 4. Zabezpečuje epidemiologicky dohľad nad výskytom a šírením epidemiologicky významných nemocničných patogénov a nimi spôsobených infekcií a epidémií.
 5. Realizuje výkon surveillance a ostatných aktivít v problematike nozokomiálnych nákaz, koordinovaných Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu prenosných ochorení (ďalej len „ECDC“), Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len „SZO“) a inými organizáciami členských štátov Európskej únie.
 6. Zabezpečuje surveillance nozokomiálnych nákaz na národnej úrovni, poskytuje metodickú pomoc pri výkone surveillance a iných programov na lokálnej úrovni
 7. Vypracováva metodické postupy, poskytuje odbornú a metodickú podporu budovania lokálnej   infraštruktúry   programu   prevencie   a  kontroly   nozokomiálnych nákaz v zdravotníckych zariadeniach, organizuje alebo spolupracuje na vzdelávaní pracovníkov    špecializovaných   na   prevenciu   a kontrolu   nozokomiálnych   nákaz v zdravotníckych zariadeniach.
 8. Vypracováva metodické postupy a podklady pre kampane zamerané na bezpečnosť’ pacienta.
 9. Vypracováva vecné podklady do návrhov zákonov a iných právnych predpisov v oblasti prevencie a kontroly nozokomiálnych nákaz.
 10. Zavádza a vykonáva laboratórne metódy v oblasti monitoringu environmentálnej záťaže zdravotníckych zariadení epidemiologicky významnými patogénmi a zabezpečuje ich identifikáciu a nadstavbovú diagnostiku.

Organizačná činnosť:

 1. Zastupuje  Slovenskú    republiku  v  ECDC  v problematike  antibiotickej  rezistencie  nozokomiálnych   nákaz  (ARHAI   program   -   the   Antimicrobial   Resistance and Healthcare-Associated Infections a európska sieť surveillance HAI-Net).
 2. Zabezpečuje koordináciu špecializovanej odbornej činnosti v danej oblasti v Slovenskej republike na úrovni odborov epidemiológie regionálnych úradov verejného zdravotníctva    v Slovenskej    republike   a pracovísk   nemocničnej    epidemiológie a hygieny zdravotníckych zariadení.
 3. Spolupracuje s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Národným referenčným centrom pre antibiotickú rezistenciu, regionálnymi (úradmi verejného zdravotníctva v SR a inými odbornými pracoviskami v rezorte Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) a mimo rezort MZ SR.
 4. Organizuje “skolenia,  kurzy  a odborné  konzultačné  dni  v  problematike  prevencie a kontroly nozokomiálnych nákaz.
 5. Spolupracuje s odbornými organizáciami Slovenskej lekárskej spoločnosti, najmä Slovenskou epidemiologickou a vakcinologickou spoločnosťou a jej sekciou nemocničnej epidemiológie a hygieny, Slovenskou spoločnost’ou klinickej mikrobiológie, Slovenskou spoločnost’ou infektológov a inými odbornými spoločnost’ami združujúcimi zdravotníckych pracovníkov.
 6. Spolupracuje so vzdelávacími zdravotníckymi inštitúciami pri vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov a manažérmi zdravotníckych zariadení.
 7. Spolupracuje s pacientskými organizáciami pri vzdelávaní laickej verejnosti.
 8. Poskytuje školenia a odborné konzultácie pre pracovníkov regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Publikačná činnosť:

 1. Pripravuje metodické materiály v problematike prevencie a kontroly nozokomiálnych  nákaz.
 2. Výsledky získané pri odbornej činnosti publikuje v odborných a populárno — vedeckých periodikách a na vedeckých konferenciách a seminároch doma aj  v zahraničí.
 3. Podáva jedenkrát ročne správu o činnosti NRC pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz hlavnému hygienikovi Slovenskej republiky.

Mikrobiologická činnosť:

 Zavádzanie a vykonávanie laboratórnych metód v oblasti monitoringu  environmentálnej záťaže zdravotníckych zariadení epidemiologicky významnými patogénmi, monitoringu antimikrobiálnej rezistencie v nemocničnom prostredí, analýza fenotypových a genotypových vlastností významných nemocničných patogénov a ich molekulárna typizácia.  

NRC pre NN vykonáva nasledovné metodiky v laboratórnej detekcii:

 • Zavedenie metodiky molekulovej typizácie kmeňov Clostridioides difficile podľa štandardizovaných odporúčaných metód Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu ochorení (ECDC) -  „Laboratory procedures for diagnosis and typing of human Clostridium difficile infection“. Cieľom NRC NN je aplikácia odporúčanej molekulovej typizácie, konkrétne PCR-ribotypizácie pre potreby epidemiologického šetrenia prípadov závažných klostrídiových infekcií na Slovensku.
 • Dôkaz prítomnosti Clostridioides difficile v stolici kultiváciou na selektívnych médiách, v špeciálnej striktne anaeróbnej kultivačnej stanici. Selektívne médiá (napr. Braziers médium = CCEY médium, TCCA médium) potlačia rast sprievodnej mikroflóry, pričom sa vzorka spracuje „alkoholovým šokom“.
 • Zistenie kontaminácie spórami Clostridioides difficile v prostredí zdravotníckych zariadení.
 • Stanovenie prítomnosti génov u Clostridioides difficile, kódujúcich produkciu toxínov – toxín A, B, binárny toxín = toxinotypizácia. K zisteniu k prítomnosti génov kódujúcich produkciu toxínov sa uskutočňuje izolácia DNA narastených kmeňov Clostridioides difficile a prítomnosť génov sa potvrdí multiplexnou PCR reakciou s následným vyhodnotením kapilárnou elektroforézou. Metódou toxinotypizácie identifikujeme kmene Clostridioides difficile do skupín na základe mutácií v génoch kódujúcich produkciu toxínov (tcdA, tcdB).
 • PCR-Ribotypizácia Clostridioides difficile, pomocou ktorej sa vykonáva identifikácia polymorfizmu medzigénových oblastí (ISR) medzi 16S a 23S ribozomálnou DNA (rDNA), ktoré sú špecifické pre jednotlivé izoláty Clostridioides difficile. Typizácia a vizualizácia naamplifikovaných DNA fragmentov sa riadi štandardizovaným protokolom od ECDC. Analýzou dát pomocou softvérov získame elektoforetogramy, z ktorých je možné zistiť veľkosť fragmentov, ktoré sa vyhodnocujú pomocou online databázy Webribo.
 • Stanovenie citlivosti u Clostridioides difficile a iných významných pôvodcov nozokomiálnych pôvodcov na antibakteriálne látky – kvalitatívne stanovenie citlivosti (diskovou difúznou metódou) a kvantitatívne stanovenie minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC),  s využitím Epsilon-testu a automatizovaného prístroja Vitek.
 • Identifikácia významných patogénov s klinicky a epidemiologicky významnými mechanizmami rezistencie a určenie ich profilu citlivosti z prostredia zdravotníckych zariadení na Slovensku.
 • Stanovenie prítomnosti génov kódujúcich produkciu karbapenemáz a iných významných mechanizmov rezistencie u environmentálnych vzoriek z prostredia zdravotníckych zariadení.
 • Schopnosť produkcie biofilmu u environmentálnych vzoriek z prostredia zdravotníckych zariadení.​​

Zriaďovacia listina (pdf, 297 kB)                   Štatút (pdf, 476 kB)

Národné referenčné centrum pre prevenciu nozokomiálnych nákaz

Vedúci centra:      Mgr. Lenka Reizigová, PhD., MPH
Zástupca:             Mgr. Zuzana Prostináková (gestor pre epidemiológiu NN)
Pracovníci:            Bc. Martina  Markusová

Náplň činnosti NRC pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz
Odborná činnosť:

 1. Sleduje   a   zhromažďuje   všetky   informácie    o    najnovších    poznatkoch prevencie a kontroly nozokomiálnych nákaz, výskyt a šírenia epidemiologicky významných patogénov.
 2. Poskytuje expertíznu, konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti prevencie nozokomiálnych nákaz.
 3. Poskytuje metodickú a odbornú pomoc pre sieť epidemiologických a mikrobiologických pracovísk regionálnych   úradov   verejného   zdravotníctva   v Slovenskej   republike  a zdravotníckym pracovníkom v zdravotníckych zariadeniach v oblasti prevencie nozokomiálnych nákaz.
 4. Zabezpečuje epidemiologicky dohľad nad výskytom a šírením epidemiologicky významných nemocničných patogénov a nimi spôsobených infekcií a epidémií.
 5. Realizuje výkon surveillance a ostatných aktivít v problematike nozokomiálnych nákaz, koordinovaných Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu prenosných ochorení (ďalej len „ECDC“), Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len „SZO“) a inými organizáciami členských štátov Európskej únie.
 6. Zabezpečuje surveillance nozokomiálnych nákaz na národnej úrovni, poskytuje metodickú pomoc pri výkone surveillance a iných programov na lokálnej úrovni
 7. Vypracováva metodické postupy, poskytuje odbornú a metodickú podporu budovania lokálnej   infraštruktúry   programu   prevencie   a  kontroly   nozokomiálnych nákaz v zdravotníckych zariadeniach, organizuje alebo spolupracuje na vzdelávaní pracovníkov    špecializovaných   na   prevenciu   a kontrolu   nozokomiálnych   nákaz v zdravotníckych zariadeniach.
 8. Vypracováva metodické postupy a podklady pre kampane zamerané na bezpečnosť’ pacienta.
 9. Vypracováva vecné podklady do návrhov zákonov a iných právnych predpisov v oblasti prevencie a kontroly nozokomiálnych nákaz.
 10. Zavádza a vykonáva laboratórne metódy v oblasti monitoringu environmentálnej záťaže zdravotníckych zariadení epidemiologicky významnými patogénmi a zabezpečuje ich identifikáciu a nadstavbovú diagnostiku.

Organizačná činnosť:

 1. Zastupuje  Slovenskú    republiku  v  ECDC  v problematike  antibiotickej  rezistencie  nozokomiálnych   nákaz  (ARHAI   program   -   the   Antimicrobial   Resistance and Healthcare-Associated Infections a európska sieť surveillance HAI-Net).
 2. Zabezpečuje koordináciu špecializovanej odbornej činnosti v danej oblasti v Slovenskej republike na úrovni odborov epidemiológie regionálnych úradov verejného zdravotníctva    v Slovenskej    republike   a pracovísk   nemocničnej    epidemiológie a hygieny zdravotníckych zariadení.
 3. Spolupracuje s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Národným referenčným centrom pre antibiotickú rezistenciu, regionálnymi (úradmi verejného zdravotníctva v SR a inými odbornými pracoviskami v rezorte Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) a mimo rezort MZ SR.
 4. Organizuje “skolenia,  kurzy  a odborné  konzultačné  dni  v  problematike  prevencie a kontroly nozokomiálnych nákaz.
 5. Spolupracuje s odbornými organizáciami Slovenskej lekárskej spoločnosti, najmä Slovenskou epidemiologickou a vakcinologickou spoločnosťou a jej sekciou nemocničnej epidemiológie a hygieny, Slovenskou spoločnost’ou klinickej mikrobiológie, Slovenskou spoločnost’ou infektológov a inými odbornými spoločnost’ami združujúcimi zdravotníckych pracovníkov.
 6. Spolupracuje so vzdelávacími zdravotníckymi inštitúciami pri vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov a manažérmi zdravotníckych zariadení.
 7. Spolupracuje s pacientskými organizáciami pri vzdelávaní laickej verejnosti.
 8. Poskytuje školenia a odborné konzultácie pre pracovníkov regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Publikačná činnosť:

 1. Pripravuje metodické materiály v problematike prevencie a kontroly nozokomiálnych  nákaz.
 2. Výsledky získané pri odbornej činnosti publikuje v odborných a populárno — vedeckých periodikách a na vedeckých konferenciách a seminároch doma aj  v zahraničí.
 3. Podáva jedenkrát ročne správu o činnosti NRC pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz hlavnému hygienikovi Slovenskej republiky.

Mikrobiologická činnosť:

 Zavádzanie a vykonávanie laboratórnych metód v oblasti monitoringu  environmentálnej záťaže zdravotníckych zariadení epidemiologicky významnými patogénmi, monitoringu antimikrobiálnej rezistencie v nemocničnom prostredí, analýza fenotypových a genotypových vlastností významných nemocničných patogénov a ich molekulárna typizácia.  

NRC pre NN vykonáva nasledovné metodiky v laboratórnej detekcii:

 • Zavedenie metodiky molekulovej typizácie kmeňov Clostridioides difficile podľa štandardizovaných odporúčaných metód Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu ochorení (ECDC) -  „Laboratory procedures for diagnosis and typing of human Clostridium difficile infection“. Cieľom NRC NN je aplikácia odporúčanej molekulovej typizácie, konkrétne PCR-ribotypizácie pre potreby epidemiologického šetrenia prípadov závažných klostrídiových infekcií na Slovensku.
 • Dôkaz prítomnosti Clostridioides difficile v stolici kultiváciou na selektívnych médiách, v špeciálnej striktne anaeróbnej kultivačnej stanici. Selektívne médiá (napr. Braziers médium = CCEY médium, TCCA médium) potlačia rast sprievodnej mikroflóry, pričom sa vzorka spracuje „alkoholovým šokom“.
 • Zistenie kontaminácie spórami Clostridioides difficile v prostredí zdravotníckych zariadení.
 • Stanovenie prítomnosti génov u Clostridioides difficile, kódujúcich produkciu toxínov – toxín A, B, binárny toxín = toxinotypizácia. K zisteniu k prítomnosti génov kódujúcich produkciu toxínov sa uskutočňuje izolácia DNA narastených kmeňov Clostridioides difficile a prítomnosť génov sa potvrdí multiplexnou PCR reakciou s následným vyhodnotením kapilárnou elektroforézou. Metódou toxinotypizácie identifikujeme kmene Clostridioides difficile do skupín na základe mutácií v génoch kódujúcich produkciu toxínov (tcdA, tcdB).
 • PCR-Ribotypizácia Clostridioides difficile, pomocou ktorej sa vykonáva identifikácia polymorfizmu medzigénových oblastí (ISR) medzi 16S a 23S ribozomálnou DNA (rDNA), ktoré sú špecifické pre jednotlivé izoláty Clostridioides difficile. Typizácia a vizualizácia naamplifikovaných DNA fragmentov sa riadi štandardizovaným protokolom od ECDC. Analýzou dát pomocou softvérov získame elektoforetogramy, z ktorých je možné zistiť veľkosť fragmentov, ktoré sa vyhodnocujú pomocou online databázy Webribo.
 • Stanovenie citlivosti u Clostridioides difficile a iných významných pôvodcov nozokomiálnych pôvodcov na antibakteriálne látky – kvalitatívne stanovenie citlivosti (diskovou difúznou metódou) a kvantitatívne stanovenie minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC),  s využitím Epsilon-testu a automatizovaného prístroja Vitek.
 • Identifikácia významných patogénov s klinicky a epidemiologicky významnými mechanizmami rezistencie a určenie ich profilu citlivosti z prostredia zdravotníckych zariadení na Slovensku.
 • Stanovenie prítomnosti génov kódujúcich produkciu karbapenemáz a iných významných mechanizmov rezistencie u environmentálnych vzoriek z prostredia zdravotníckych zariadení.
 • Schopnosť produkcie biofilmu u environmentálnych vzoriek z prostredia zdravotníckych zariadení.​​

Zriaďovacia listina (pdf, 297 kB)                   Štatút (pdf, 476 kB)