Národné referenčné centrum pre odbery chemických škodlivín, pevných aerosólov a ich stanovení v pracovnom prostredí

Vedúci centra: RNDr. Branislav Cích
pracovníci: Ing. Jana Mierna, Bc. Gabriela Siváková, Andrea Ševčíkova dm.t.l.

NRC pre odbery chemických škodlivín, pevných aerosólov a ich stanovení v pracovnom prostredí:

  1. udržiava odborný kontakt v problematike odberov chemických škodlivín, pevných aerosólov a ich stanovení v pracovnom prostredí s odbornými zložkami v rámci rezortu MZ SR – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a Regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (RÚVZ) i mimorezortnými zložkami v Slovenskej republike – Slovenská národná akreditačná služba (SNAS), Slovenský metrologický ústav (SMÚ) a iné podľa potreby
  2. odborne a metodicky usmerňuje pracoviská RÚVZ v SR vykonávajúce odbery chemických škodlivín,  pevných aerosólov a ich stanovenie v pracovnom prostredí 
  3. získava, spracováva a zabezpečuje odborné informácie z oblasti odberov chemických škodlivín, pevných aerosólov a ich stanovení v pracovnom prostredí, dbá o ich správnu interpretáciu  na základe čoho pripravuje odborné podklady pre hlavného hygienika s cieľom jednotného usmernenia činnosti RÚVZ v SR v oblasti odberov chemických škodlivín, pevných aerosólov a ich stanovení v pracovnom prostredí 
  4. plní úlohy súvisiace s harmonizáciou platnej legislatívy v EÚ v oblasti odberov chemických škodlivín, pevných aerosólov a ich stanovení v pracovnom prostredí 
  5. zabezpečuje a organizuje pre pracovníkov RÚVZ v SR vykonávajúcich činnosť v oblasti odberov chemických škodlivín, pevných aerosólov a ich stanovení v pracovnom prostredí celoslovenské odborné podujatia s cieľom sústavného zvyšovania odbornosti v danej problematike a uplatňovania jednotného postupu, 
  6. poskytuje konzultácie pre odborníkov, pre fyzické a právnické osoby v oblasti odberov chemických škodlivín, pevných aerosólov a ich stanovení v pracovnom prostredí 
  7. zabezpečuje zaškoľovanie pracovníkov RÚVZ v SR v oblasti odberov chemických škodlivín, pevných aerosólov a ich stanovení v pracovnom prostredí, preškoľuje, školí začínajúcich pracovníkov o obsluhe prístrojov a optimalizuje procesy odberov a stanovení
  8. overuje výsledky dosiahnuté na pracoviskách pri odberoch chemických škodlivín, pevných aerosólov a ich stanovení v pracovnom prostredí podľa na základe akreditácie podľa normy EN ISO 17 025

Rozsah aktuálnych akreditovaných aj neakreditovaných činností je uvedený na stránke RÚVZ Trenčín v sekcii „akreditácia“ alebo „cenník laboratórnych analýz“

Zriaďovacia listina (pdf, 170 kB)                     Štatút (pdf, 297 kB)