Národné referenčné centrum pre kampylobakteriózy

Vedúci centra:  RNDr. Ľubomíra Hajšová
Zástupca:         MVDr. Henrieta Kocianová
Laborant:         Bc. Barbora Bednárová

NRC pre kampylobakteriózy

 1. sleduje a zhromažďuje informácie o najnovších poznatkoch v problematike  diagnostiky baktérií rodu Campylobacter,
 2. poskytuje expertíznu, konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti diagnostiky baktérií rodu Campylobacter,
 3. poskytuje metodickú a odbornú pomoc pre mikrobiologické pracoviská regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (ďalej len „RÚVZ v SR“), pre pracoviská klinickej mikrobiológie v zdravotníckych zariadeniach a pre mikrobiologické laboratóriá, ktoré vykonávajú diagnostikou baktérií rodu Campylobacter,
 4. organizuje a vyhodnocuje overovanie laboratórnych výsledkov pre mikrobiologické pracoviská RÚVZ v SR, pre pracoviská klinickej mikrobiológie v zdravotníckych zariadeniach a pre mikrobiologické laboratóriá, ktoré vykonávajú diagnostikou baktérií rodu Campylobacter,
 5. realizuje výkon surveillance z hľadiska výskytu kampylobakterióz, identifikuje ich pôvodcov so zaradením do druhu a ich citlivosti voči antibiotikám,
 6. plní funkciu kontaktného bodu pre Európske centrum pre prevenciu a kontrolu prenosných ochorení (ECDC) a poskytuje dáta do systému TESSA,
 7. zabezpečuje surveillance kampylobakterióz na národnej úrovni, poskytuje metodickú pomoc pri výkone surveillance na lokálnej úrovni,
 8. vypracováva metodické postupy v oblasti diagnostiky a sledovania citlivosti voči antibiotikám u kmeňov kampylobakterov izolovaných z hľadiska epidémií z potravín a od chorých osôb,
 9. zabezpečuje identifikáciu a nadstavbovú diagnostiku baktérií rodu Campylobacter pomocou molekulárnych metód,
 10. vypracováva metodické dokumenty v oblasti diagnostiky kampylobakterov a ich citlivosti na antibiotiká,
 11. výsledky získané pri odbornej činnosti publikuje v odborných a populárno-vedeckých periodikách a na vedeckých konferenciách a seminároch doma aj v zahraničí.l) poskytuje jedenkrát za rok správu o činnosti NRC pre kampylobakteriózy Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Organizačná činnosť:

 1. Zabezpečuje koordináciu špecializovanej odbornej činnosti v oblasti diagnostiky baktérií rodu Campylobacter v Slovenskej republike na úrovni laboratórií RÚVZ v SR, pracovísk klinickej mikrobiológie v zdravotníckych zariadeniach a pre mikrobiologické laboratóriá, ktoré vykonávajú diagnostikou baktérií rodu Campylobacter.
 2. Spolupracuje s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej „ÚVZ SR“), s Národným referenčným centrom pre antibiotickú rezistenciu, RÚVZ v SR a inými odbornými pracoviskami v rezorte Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej „MZ SR“) a  mimo rezort MZ SR.
 3. Organizuje školenia, kurzy a odborné konzultácie v oblasti diagnostiky baktérií rodu Campylobacter pre pracovníkov RÚVZ v SR, pracoviská klinickej mikrobiológie v zdravotníckych zariadeniach a pre mikrobiologické laboratóriá, ktoré vykonávajú diagnostikou baktérií rodu Campylobacter.

  Zriaďovacia listina (pdf, 121 kB)       Štatút (pdf, 381 kB)