Útvary

Úsek regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu (ďalej len "ÚRHaGTSÚ")

(ÚRHaGTSÚ) tvoria:

 • Sekretariát
 • Referát pre informatiku
 • Referát kontroly
 • Referát krízového riadenia
 • Referát vzdelávania
 • Manažér kvality
 • Metrológ
 • Referát pre bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov a požiarnu ochranu

Sekretariát zabezpečuje v celom rozsahu práce pre regionálneho  hygienika,   GTSÚ administratívne, korešpondenčné a evidenčné práce,

 • organizačné zabezpečenie zasadania stálych poradných orgánov, porád, rokovaní a návštev vedúceho služobného úradu, vyhotovovanie záznamov  a kontrolu plnenia úloh z rokovaní,
 • prideľuje úradnú poštu vecne príslušným organizačným útvarom,
 • činnosti dispečera súvisiace s vybavovaním žiadaniek na prepravu zamestnancov a materiálu, vedenie denníka dispečera, zostavuje týždenný plán výjazdov motorových vozidiel.

Referát informatika zabezpečuje správu ústavnej počítačovej siete, poskytuje služby Internetu a elektronickej pošty,

 • správu webového sídla RÚVZ TN a intranetu,
 • správu informačných systémov,
 • systémové a zálohovacie služby, inštalácie softvérov,
 • technickú podporu pre využívanie, opravy, nákupy výpočtovej techniky,
 • grafickú a technickú prípravu dokumentov, prezentácií, posterov,
 • školenia pre využitie prostriedkov výpočtovej techniky v odbornej práci        úradu,
 • návrhy databázových systémov, ich implementáciu, správu a analýzu údajov,
 • prípravu elektronických formulárov, kontrolu kvality údajov a spracovanie údajov pre dotazníkové štúdie,
 • zber podkladov a prípravu dokumentov,
 • technickú podpora publikačnej činnosti,
 • administratívne spracovanie agendy odbornej spôsobilosti.

Referát kontroly zabezpečuje vnútornú kontrolu v rozsahu svojej pôsobnosti vymedzenej osobitnými predpismi a kontrolným poriadkom úradu. V rámci toho:

 • vedie z poverenia regionálneho hygienika, GTSÚ kontrolné akcie úradu a kontroluje  plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin, dohliada na dodržiavanie služobného poriadku pre štátnych zamestnancov a pracovného poriadku pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme všeobecne záväzných právnych predpisov o kontrolnej činnosti, vyhodnocuje vnútorný kontrolný systém úradu,
 • vykonáva kontrolu hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov a predpisov platných pri nakladaní s prostriedkami,
 • podľa rozhodnutia GTSÚ prešetruje a odstupuje na prešetrenie v rámci vecnej príslušnosti sťažnosti, oznámenia, podnety a petície prijaté úradom a kontroluje ich vybavovanie,
 • v spolupráci s odborom ekonomiky a prevádzky  kontroluje správnosť a hodnovernosť účtovníctva, dodržiavanie predpisov pre odmeňovanie zamestnancov, prípadne ďalšie oblasti podľa poverenia, zúčastňuje sa inventarizačných prác,
 • vypracúva plán vnútornej kontroly úradu.
 • Referát krízového riadenia zabezpečuje pripravenosť úradu na činnosť za brannej pohotovosti štátu plnením krízového plánu úradu, koordinuje prácu odborných útvarov v rámci zabezpečenia úloh hospodárskej mobilizácie a plní úlohy v oblasti civilnej ochrany. Vytvára organizačné, dokumentačné predpoklady na zabezpečenie riadenia úseku obrany v prípade vyhlásenia brannej pohotovosti štátu, pripravuje a spracováva plány činnosti úradu pri vyhlásení predbežných opatrení a stupňov pohotovosti. Pri výkone úloh týkajúcich sa ochrany skutočností tvoriacich predmet štátneho a služobného tajomstva sa podľa osobitných predpisov zabezpečujú tieto činnosti:
 • vedie centrálny protokol úradu o utajovaných písomných materiáloch,
 • kontroluje ich evidenciu a úschovu v organizačných útvaroch úradu a sleduje ich obeh podľa príslušných predpisov,
 • vykonáva odbornú výchovu pracovníkov úradu určených pre styk s utajovanými skutočnosťami, metodicky riadi a kontroluje činnosť poverených pracovníkov na úseku ochrany utajovaných skutočností v organizácii,
 • kontroluje v úrade dodržiavanie zásad ochrany utajovaných skutočností a spracúva správu o stave na úseku ochrany pre vedúceho služobného úradu,
 • spracúva prehľady funkcií a miest, na ktorých sa pracovníci oboznamujú so štátnym a služobným tajomstvom, zoznam utajovaných skutočností v odbore pôsobnosti úradu a zabezpečuje ich priebežnú aktualizáciu,
 • vedie evidenciu úradných pečiatok a pečatidiel, kovových schránok, náhradných kľúčov od trezorov s utajovanými skutočnosťami, protokolov, zápisníkov referenta, pomocnú vojenskú evidenciu a písomnú agendu spojenú s oslobodzovaním vojakov v zálohe, evidenčné karty určených pracovníkov,
 • metodicky usmerňuje, koordinuje a spracúva návrhy smerníc a príkazov týkajúcich sa ochrany utajovaných skutočností.

Referát vzdelávania organizuje a zabezpečuje odborné semináre pre zamestnancov, vypracováva plán seminárov. Zabezpečuje koordináciu praxe študentov, lekárov a iných žiadateľov o prax.

Manažér kvality zabezpečuje realizáciu požiadaviek na akreditovanú činnosť v laboratóriách podľa požiadaviek ISO/IEC 17025,

 • riadi a koordinuje všetky úlohy a činnosti v rámci budovania systému  manažérstva,
 • je kontaktným partnerom pre externé organizácie v tejto oblasti,
 • uvoľňuje dokumentáciu systému manažérstva v zmysle požiadaviek normy a predpisov,
 • spracováva a aktualizuje Príručku kvality,
 • riadi tvorbu dokumentácie systému manažérstva a zodpovedá za vykonávanie tejto činnosti,
 • v úzkej spolupráci s manažmentom organizácie zodpovedá za zavedenie systému manažérstva,
 • vykonáva dohľad nad dodržiavaním systému manažérstva v zmysle požiadaviek Príručky kvality, noriem a predpisov,
 • navrhuje a zabezpečuje školenie interných audítorov ako aj ich preškolenie,
 • podáva pravidelne správy vrcholového manažmentu o efektívnosti a účinnosti systému manažérstva,
 • predkladá vedeniu návrhy nápravných činností v zmysle záverov z interných (externých) auditov,
 • zodpovedá za overovanie realizácie nápravných činností,
 • zúčastňuje sa na rokovaniach vrcholového manažmentu organizácie vo veciach politiky a zdrojov laboratória.

Metrológ zabezpečuje činnosti súvisiace so správnou laboratórnou praxou    a akreditáciu laboratórií, vykonáva nasledovné činnosti napr.:

 • zabezpečuje nadväznosť skúšobných a iných zariadení na národné etalóny, overovanie a kalibráciu meradiel, laboratórneho skla,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy pre oblasť metrológie,
 • predkladá námety na vzdelávanie ostatných pracovníkov skúšobného laboratória v oblasti metrológie,
 • schvaľuje plán overovania, kalibrácií a údržby,
 • kontroluje a metodicky usmerňuje činnosť skúšobného laboratória v oblasti metrológie.

Referát pre bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov a požiarnu   ochranu

 • Činnosť referátu je realizovaná  externou firmou.
 • zabezpečuje metodické usmernenie a kontrolu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v oblasti obmedzenia/vylúčenia rizika a škodlivých faktorov, ktoré môžu spôsobiť vznik pracovného úrazu, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia,
 • zabezpečuje kontrolu a metodické usmernenie v oblasti je zaistenia podmienok na ochranu života a zdravia zamestnancov, majetku a životného prostredia pred požiarmi a ostatnými mimoriadnymi udalosťami.

 


 

 1. Odbor hygieny životného prostredia a zdravia (ďalej len „OŽPaZ“) v oblasti verejného zdravotníctva plní úlohy štátu v ochrane, podpore a rozvoji environmentálneho zdravia určovaného životnými podmienkami a životným prostredím.
   
 2. OŽPaZ plní úlohy v oblasti výkonu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a výkonu štátneho zdravotného dozoru:
 •   zabezpečuje výkon štátnej správy podľa zákona 355/2007 Z.z., zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, zákona 377/2004 Z.z.
   o ochrane nefajčiarov,​​​​​​

Na základe vedeckých poznatkov o vplyve životných podmienok na zdravie človeka určuje: ​​

 • zabezpečuje výkon štátnej správy podľa zákona 355/2007 Z.z., zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, zákona 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov,
 • na základe vedeckých poznatkov o vplyve životných podmienok na zdravie človeka určuje:
 • prípustné limity jednotlivých biopozitívnych a bionegatívnych faktorov vyskytujúcich sa v základných zložkách prírodného i antropogénne zmeneného životného prostredia z hľadiska ich možného vplyvu
 • na zdravie človeka,
 • prípustnú záťaž organizmu jednotlivými faktormi v životnom prostredí
 • vo vzťahu k životným podmienkam z aspektu ich možného vplyvu
 • na zdravie človeka,
 • prípustné limity ďalších faktorov v životnom prostredí, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie a životný komfort človeka, ako sú hluk a vibrácie, jednotlivé druhy žiarení (s výnimkou ionizujúceho), mikroklimatický komplex, priestorové charakteristiky,
 • zásady zdravého spôsobu života a vedie ľudí k zmene spôsobu života ohrozujúceho ich zdravie, najmä prostredníctvom zvyšovania zdravotného uvedomenia obyvateľstva,
 • zásady využitia územia tak, aby v súčinnosti s faktormi životného prostredia priaznivo vplývalo na zdravie,
 • zabezpečuje monitoring kvality pitnej vody na spotrebiskách verejných vodovodov a kvality vody na kúpanie prírodných kúpacích oblastí,
 • v spolupráci s ostatnými odbornými pracoviskami verejného zdravotníctva a klinickej medicíny sleduje zdravotný stav populácie, hodnotí zdravotné riziká a navrhuje opatrenia so zameraním na:
 • obmedzenie nežiadúcich vplyvov bionegatívnych faktorov v životnom prostredí,
 • pozitívne ovplyvnenie kvality zdravia obyvateľstva,
 • odraz presadzovaných opatrení na zdraví obyvateľstva,
 • vykonáva metodickú, konzultačnú a expertíznu činnosť pre právnické a fyzické osoby a odborne ich usmerňuje v záujme vytvárania a ochrany podmienok priaznivých pre ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia,
 • zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
 • rieši sťažnosti a podnety fyzických a právnických osôb, ktorých predmet spadá do náplne odboru,
 • poskytuje verejnosti špecializovanú poradenskú činnosť v environmentálnom zdraví,
 • zabezpečuje monitoring faktorov životného prostredia a zdravia populácie,
 • zabezpečuje ochranu verejného zdravia počas mimoriadnych udalostí v životnom prostredí,
 • spracováva povinné hlásenia a štatistické údaje o kvalite pitnej vody u spotrebiteľa, kvalite vody na kúpanie prírodných kúpalísk pre spracovanie a poskytnutie hodnotiacich správ Európskej komisii,
 • na krajskej úrovni odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť odborov/oddelení hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ v Trenčianskom kraji, činnosť komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby  a prevádzkovanie krematória v Trenčianskom kraji.

     3.  OŽPaZ sa člení na:

 •     Oddelenie urbanizovaného prostredia a služieb obyvateľstva
 •     Úsek hygieny vôd

     4.  Činnosť oddelenia urbanizovaného prostredia a služieb obyvateľstva je zameraná najmä na tieto odborné oblasti:  

 • problematiku územného plánovania z hľadiska uplatňovania zdravotno-hygienických požiadaviek v procese umiestňovania investícií v prostredí,
 • problematiku životných podmienok ľudí v obytnom prostredí, so zameraním na zdravotné aspekty bývania a vytváranie zdravých podmienok v priestoroch verejných priestranstiev, sídlisk, odpočinkových priestorov a pod,
 • sledovanie a vyhodnocovanie hlukovej situácie v životnom prostredí ľudí, problematiku hluku z cestnej automobilovej dopravy, ale i zo stacionárnych zdrojov hluku,
 • zdravotno-hygienickú problematiku zariadení starostlivosti o ľudské telo, najmä v zariadeniach, v ktorých sú vykonávané epidemiologicky závažné činnosti,
 • zdravotno-hygienickú problematiku zariadení cestovného ruchu, zariadení sociálnych služieb, telovýchovno-športových zariadení,
 • problematiku kvality ovzdušia uzatvorených priestorov.

    5.   Činnosť úseku hygieny vôd je zameraná:

 • na sledovanie a vyhodnocovanie kvality pitnej vody určenej na verejné zásobovanie ľudí pitnou vodou, hodnotenie vplyvu kvality vody používanej na pitné účely na zdravie ľudí,
 • na sledovanie a vyhodnocovanie kvality vôd, určených na kúpanie, hodnotenie ich možného vplyvu na zdravie obyvateľov.

 

 1. Odbor hygieny výživy a bezpečnosti potravín (ďalej len „OHVBPKV“)  plní úlohy v oblasti verejného zdravotníctva v ochrane v ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v súvislosti so zdravou výživou, monitoruje vplyv výživy na verejné zdravie, zaoberá sa podmienkami maximálneho priblíženia výživy obyvateľstva fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych životných a pracovných podmienkach.
 2. OHVBPKV plní úlohy:
 • v oblasti výkonu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, výkonu štátneho zdravotného dozoru podľa zákona 355/2007 Z.z. a zákona 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a výkonu úradnej kontroly potravín podľa zákona 152/1995 Z.z. o potravinách,
 • zaoberá sa fyziológiou výživy, základnými životnými pochodmi výmeny látok medzi organizmom a vonkajším prostredím, sleduje otázky vzťahu prostredia a človeka, ich vzájomnej podmienenosti a usmerňovania výživy obyvateľstva vo forme odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo,
 • objektivizuje pozitívne a negatívne faktory výživy, v súvislosti s princípmi  ochrany, podpory a rozvoja zdravej výživy,
 • vykonáva výchovnú a poradenskú činnosť s dôrazom na ovplyvňovanie stravovacích návykov a presadzovanie zásad správnej výživy u obyvateľstva a na ochranu potravín a pokrmov pred narušením ich hygienickej a zdravotnej bezpečnosti
 • monitoruje výživový stav, poruchy výživy a výskyt neinfekčných ochorení vo vzťahu k výžive u vybraných fyziologických skupín obyvateľstva,
 • zaoberá sa hygienou výroby a hygienou potravín, ktorá skúma podmienky výroby potravín a pokrmov, ďalej skúma potraviny a pokrmy ako objekty výživy človeka na rôznych stupňoch ich získavania, úpravy, spracovania a uskladňovania, predaja a používania, sleduje a posudzuje ich výživovú hodnotu, zmyslové vlastnosti a zdravotnú bezpečnosť,
 • zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
 • prijíma a odovzdáva informácie v súvislosti s výskytom nebezpečných potravín v rámci rýchleho výstražného systému nad potravinami a krmovinami a v rámci opatrení národného pohotovostného plánu,
 • zaoberá sa hygienou  obalových materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami, problematikou kozmetických výrobkov:
 • kontroluje obalové materiály a predmety prichádzajúce do styku s potravinami a pokrmami, so zameraním sa na sledovanie a hodnotenie ich zdravotnej bezpečnosti pri priamom alebo nepriamom styku s potravinami a pokrmami,
 • vykonáva štátny zdravotný dozor nad kozmetickými výrobkami,
 • vykonáva opatrenia na ochranu zdravia súvisiace s zistením nebezpečných potravín, obalových materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami a s pokrmami a nebezpečných kozmetických výrobkov,
 • prijíma a odovzdáva informácie o nebezpečných potravinách, obalových materiáloch a predmetoch prichádzajúcich do styku s potravinami a s pokrmami v rámci rýchleho výstražného systému nad potravinami a krmovinami a o nebezpečných kozmetických výrobkoch v rámci rýchleho výstražného systému nad kozmetickými výrobkami,
 • podieľa sa na epidemiologických štúdiách výživového stavu obyvateľstva, na monitorovaní životných podmienok vybraných populačných skupín vo vzťahu k aktuálnemu výživovému stavu,
 • zbiera a spracováva údaje z monitoringu výživového stavu vybraných skupín obyvateľstva, z monitoringu príjmu vybraných prídavných látok, potravinárskych aróm a kontaminantov potravín a údaje z výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly, čím získava objektívne informácie o expozícii a o zdravotných rizikách pochádzajúcich z potravín, informácií z potravinového reťazca a z výživy a informácií pre riadenie a kontrolu zdravotných rizík, pre navrhovanie a pre prijímanie opatrení na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia,
 • vykonáva konzultačnú činnosť, poradenskú činnosť zameranú na problematiku výroby potravín, vrátane pokrmov, obalových materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami kozmetických výrobkov,
 • na krajskej úrovni odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť odborov/oddelení OHVBPKV RÚVZ v Trenčianskom kraji, činnosť komisie na nákup, predaj a spracovanie húb a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti v Trenčianskom kraji.

   3. OHVBPKV sa člení na:

 • Oddelenie bezpečnosti potravín a materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami
 • Oddelenie hygieny výživy a štátneho zdravotného dozoru

    4. Činnosť oddelenia bezpečnosti potravín a materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami vychádza zo zákona
       152/1995 Z.z.  o potravinách, podľa ktorého vykonáva úradnú kontrolu potravín:

 • v prevádzkarňach verejného stravovania vo vzťahu k epidemiologicky rizikovým činnostiam osôb vo výrobe, manipulácii a umiestňovaniu na trh,
 • materiály prichádzajúcich do styku s potravinami,
 • na výživové doplnky, počiatočnú dojčenskú výživu, následnú dojčenskú výživu, potraviny spracované na báze obilnín, detské potraviny, potraviny na osobitné lekárske účely a potraviny  ako celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti, nové potraviny, osobitné výživové účely, ako aj detskej výživy a dojčenskej výživy, nových potravín,
 • z hľadiska používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín a kontroly dodržiavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok do potravín, v súvislosti s prídavnými látkami do potravín,
 • zaoberá sa hygienou výroby a hygienou potravín, ktorá skúma podmienky výroby potravín a pokrmov,
 • podmienky výroby, manipulácie a distribúcie kozmetických výrobkov, vykonáva a vedie register kozmetických výrobkov.

    5. Činnosť oddelenia  hygieny výživy a štátneho zdravotného dozoru sa zameriava na:

 • podmienky výroby, manipulácie a distribúcie potravín a pokrmov,
 • monitorovanie nákaz a otráv z potravín a pokrmov,
 • vypracovávanie návrhov opatrení na ich prevenciu,
 • zbiera a spracováva údaje z monitoringu výživového stavu vybraných skupín obyvateľstva a údaje z výkonu štátneho zdravotného dozoru, čím získava objektívne informácie z potravinového reťazca a z výživy a informácie pre riadenie a kontrolu zdravotných rizík, pre navrhovanie a pre prijímanie opatrení na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia,
 • kontrolu dodržiavania zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov

Základné požiadavky na zariadenia spoločného stravovania (pdf, 200 kB)

Požiadavky na priestory určené na výrobu potravín (pdf, 210 kB)

 

 

 1.  Odbor hygieny detí a mládeže (ďalej len „OHDM“) plní úlohy štátu v ochrane, podpore a rozvoji zdravia detí a mládeže, zameriava sa na rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie a zahŕňa systémové opatrenia zamerané na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia prostredníctvom starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky, podpory správneho životného štýlu detí a mládeže a výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín podľa zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách.
 2. OHDM plní úlohy:
 •  v oblasti výkonu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, výkonu štátneho zdravotného dozoru podľa zákona 355/2007 Z.z., úradnej   kontroly potravín podľa zákona 152/1995 Z.z. o potravinách a štátneho zdravotného dozoru podľa zákona 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov,
 •  monitoruje a vyhodnocuje zdravotný stav detí a mládeže, vrátane vysokoškolákov, vo vzťahu k determinantom zdravia, monitoruje   a vyhodnocuje telesný rast a vývin detí a mládeže vychádzajúc z poznatkov o zdravotnom stave, prostredí, životnom štýle a o vekových  zvláštnostiach jednotlivých etáp vývinu mladej generácie, podmienených morfologickými, fyziologickými a psychologickými osobitosťami  detského a dospievajúceho organizmu,
 •  sleduje a hodnotí pozitívne a negatívne vplyvy prostredia a životného štýlu na vývin organizmu a jeho zdravotný stav so zvláštnym zameraním   na rizikové faktory vybraných chorôb a porúch, vykonáva identifikáciu zdravotných rizík a navrhuje riešenia v oblasti ochrany, podpory  a rozvíjania zdravia detí a mládeže (odhad zdravotných rizík, ich interpretácia a riadenie),
 •  stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a iných porúch zdravia detí a mládeže, ako aj opatrenia zamerané   na ​​​​​​   kladné ovplyvnenie zdravia, prostredia a životného štýlu mladej generácie,
 • vykonáva zber, spracovanie, analýzu a prenos informácií medzi oddelením hygieny detí a mládeže a súvisiacimi odbormi, zbiera štatistické údaje​​​​  umožňujúce monitoring v oblastiach zameraných na prostredie populácie detí a mládeže,
 • vykonáva konzultačnú činnosť, poradenskú činnosť zameranú na problematiku ochrany a podpory zdravia detí a mládeže.

 

 1. Odbor preventívneho pracovného lekárstva (ďalej len „OPPL“) plní úlohy štátu v ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v súvislosti s podporou a udržaním telesnej, duševnej a sociálnej pohody zamestnancov, s prevenciou zmien zdravia zamestnancov vplyvom pracovných podmienok, s ochranou zamestnancov v zamestnaní pred rizikami spôsobenými faktormi škodlivými pre zdravie, so zaradením zamestnancov do pracovného prostredia prispôsobeného fyziologickým a psychickým schopnostiam ľudí a s ich udržaním v tomto prostredí, s prispôsobením práce človeku.
   
 2. OPPL plní úlohy:
 • v oblasti výkonu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, výkonu štátneho zdravotného dozoru podľa zákona 355/2007 Z.z. a štátneho zdravotného dozoru podľa zákona 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov,
 • skúma príčiny profesionálnych ochorení a iných poškodení zdravia  podmienených prácou,
 • sleduje a hodnotí vzťahy medzi prácou, pracovným prostredím, podmienkami práce a zdravím ľudí pri práci,
 • usmerňuje celospoločenskú a zdravotnícku prevenciu ochorení a poškodení zdravia presadzovaním národných stratégií, priorít a programov na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia zamestnancov, vrátane zamestnancov,
 • výkon štátneho zdravotného dozoru nad ochranou zdravia pri práci a činnosti pracovnej zdravotnej služby, stanoviská pre iné orgány štátnej správy v oblasti posudzovania vplyvov pracovného prostredia na zdravie ľudí, spoluprácu s inými orgánmi štátnej správy a samosprávy, s inými rezortami a inštitúciami,
 • sleduje bionegatívne a biopozitívne vplyvy faktorov pracovného prostredia na zdravie zamestnancov,
 • sleduje podmienky práce osobitných skupín zamestnancov (zamestnanci vykonávajúci rizikové práce, zamestnanci so zníženou schopnosťou, mladiství, tehotné, dojčiace ženy...),
 • na krajskej úrovni formou expertíznej činnosti, poradenstva, činnosti komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti pre prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti metodického vedenia a koordinácie Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Trenčianskom kraji.

  3. ​​​​​​​OPPL sa člení na:
 • Oddelenie sledovania zdravotného stavu zamestnancov
 • Oddelenie štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách

  ​​​​​​​4. Činnosť oddelenia sledovania zdravotného stavu zamestnancov je zamerané na:
 • sledovanie a hodnotenie vzťahov medzi prácou, pracovným prostredím, podmienkami práce a zdravím ľudí pri práci,
 • skúmanie príčin profesionálnych ochorení a iných poškodení zdravia podmienených prácou,
 • prešetrovanie a posudzovanie pracovných podmienok a spôsobu práce pri podozrení na chorobu z povolania vrátane prešetrovania podmienok práce a fyzickej pracovnej záťaže pri podozrení na profesionálne ochorenia podporno-pohybového aparátu končatín a chrbtice z preťaženia,
 • realizáciu programov a projektov na ochranu zdravia (zdravé pracoviská, prevencia ochorení podmienených prácou),
 • výkon štátneho zdravotného dozoru, s osobitným zameraním na pracoviská s fyzickou, tepelnou a psychickou záťažou pri práci,
 • prípravu podkladov pre posudkovú činnosť orgánu verejného zdravotníctva na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky - chránené pracoviská pre osoby so zdravotným postihnutím, pracoviská so zobrazovacími jednotkami, pracoviská s biologickými faktormi, práca s bremenami,
 • prípravu podkladov a vecných pripomienok k novým legislatívnym úpravám v oblasti ochrany zdravia pri práci,
 • konzultácie a poradenstvo pri aplikácii legislatívnych úprav do praxe,
 • konzultácie a poradenstvo v oblasti zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby,
 • koordináciu a spoluprácu na činnosti poradne zdravia v ochrane zdravia pri práci.

  ​​​​​​​5.  Činnosť oddelenia štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách je zameraná na:
 • výkon štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách, vrátane posudkovej činnosti, vydávanie pokynov a ukladanie opatrení na odstraňovanie nedostatkov,
 • organizáciu a zabezpečenie skúšok odbornej spôsobilosti pre prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami v rámci Trenčianskeho kraja a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti,
 • stanoviská pre iné orgány štátnej správy v oblasti posudzovania vplyvov pracovného prostredia na zdravie ľudí,
 • poradenskú, konzultačnú a posudkovú činnosť pre právnické a fyzické osoby k problematike nebezpečných chemických faktorov – veľmi toxických a toxických látok a zmesí, karcinogénov, vrátane azbestu, rizikových prác, zdravotného dohľadu,
 • vedie register rizikových prác na regionálnej úrovni,
 • konzultácie a poradenstvo v oblasti zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby,
 • spoluprácu s Inšpektorátom práce v Trenčíne na realizácii spoločných previerok RÚVZ v Trenčianskom kraji podľa dohodnutej problematiky a zabezpečenie pravidelných spoločných pracovných stretnutí,
 • na riešenie úloh v rámci programov a projektov úradov verejného zdravotníctva vyhlásených hlavným hygienikom SR.


(1)    Odbor epidemiológie (ďalej len „OE“) plní úlohy štátu v ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v súvislosti s výskytom infekčných chorôb, ktoré sa vyskytujú v populácii, navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť. Činnosť v  oblasti výkonu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, výkonu štátneho zdravotného dozoru je podľa zákona 355/2004 Z.z.
Cieľom epidemiológie je prispievať k znižovaniu chorobnosti na infekčné ochorenia, postupné obmedzovanie výskytu, spomalenie až zastavenie šírenia nákaz ako aj znižovanie úmrtnosti.
      V rámci odboru je realizovaná činnosť:

 •     kontaktného miesta pre komunikáciu s ECDC so sídlom v Štokholme v oblasti nozokomiálnych nákaz,
 •     koordinačného centra pre zber nozokomiálnych infekcii na jednotkách intenzívnej starostlivosti a infekcii v mieste
      chirurgického výkonu v rámci projektu HELICS,
 •     koordinačného centra sledovania infekcii vyvolaných Clostridium difficile vo vybraných nemocniciach SR,
 •     koordinačného centra pre výkon a organizáciu Bodového prevalenčného sledovania nozokomiálnych nákaz a užívania ATB v nemocniciach poskytujúcich akútnu starostlivosť v SR,
 •     na krajskej úrovni formou vykonávania nadstavbových činností, posudkov, konzultácií a metodického vedenia, vykonáva
      a vyhodnocuje kontrolu zaočkovanosti na úrovni kraja.

(2) OE sa člení na:

 •     Oddelenie epidemiológie prenosných ochorení
 •     Oddelenie prevencie nemocničných nákaz a posudzovania zdravotníckych   zariadení

(3) Činnosť oddelenia epidemiológie prenosných ochorení je zamerané na:  

 •     sledovanie a monitoring výskytu infekčných chorôb a analyzuje epidemiologickú situáciu,
 •     vykonávanie analýz faktorov ovplyvňujúcich vznik, priebeh a následky infekčných chorôb,
 •     vykonávanie surveillance vybraných nákaz,
 •     zabezpečovanie plánovania, vypracovávania, organizáciu, riadenie a koordináciu represívnych protiepidemických opatrení  a účasť na ich výkone v ohniskách nákazy,
 •     sledovanie a kontrolu účinnosti preventívnych a represívnych protiepidemických opatrení,
 •     vykonávanie konzultačnej, expertíznej a edukačnej činnosti,
 •     zabezpečovanie hodnotenia imunitného stavu obyvateľstva na základe kontrol očkovania, resp. imunologických prehľadov,
 •     zabezpečovanie anonymnej poradenskej linky HIV/AIDS a odbery na laboratórne vyšetrenia,
 •     zabezpečovanie poradenstva v oblasti prevencie infekčných ochorení a očkovania, aj pri cestách do zahraničia,
 •     účasť na celospoločensky závažných projektoch a programoch,
 •     vykonávanie posudkovej činnosti.

(4) Činnosť oddelenia prevencie nemocničných nákaz a posudzovania zdravotníckych zariadení je zameraná na:  

 •     plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia represívnych protiepidemických opatrení a účasť na ich
      výkone pri výskyte závažných nozokomiálnych nákaz alebo pri epidemickom výskyte nozokomiálnych nákaz,
 •     vykonávanie surveillance vybraných nemocničných nákaz,
 •     konzultačnú a metodickú činnosť na úseku boja proti nozokomiálnym nákazám endogénneho a exogénneho charakteru
      spojená s výkonom hygienického dozoru v zdravotníckych zariadeniach,
 •     vykonávanie konzultačnej činnosti na úseku boja proti nozokomiálnym nákazám endogénneho a exogénneho charakteru,
 •     kontrolu účinnosti sterilizačnej techniky,
 •     edukáciu zdravotníckych pracovníkov v problematike sterilizácie a dezinfekcie
 •      realizovanie odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie v epidemiologickom dohľade a v činnostiach zameraných
      na kontrolu nozokomiálnych nákaz, výskytu multirezistentných bakteriálnych kmeňov,
 •     účasť na celospoločensky závažných projektoch a programoch,
 •     realizáciu transverzálnej a longitudiálnej štúdie s cieľom hodnotenia vývoja epidemiologickej situácie.

 

Nahlasovanie porušenia opatrení COVID-19


RÚVZ TN v záujme zlepšenia dodržiavania opatrení pomocou kontrol zriadil mailovú adresu na nahlásenie  porušenia protiepidemických opatrení COVID – 19.

Mail: tn.porusovanieopatreni@uvzsr.sk

 1. Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu (ďalej len „OPZaVkZ“) zabezpečuje plnenie úloh v oblasti výchovy k zdraviu, podpory k zdraviu a zdravému spôsobu života. Hlavné zameranie odboru je formovanie a rozširovania vedomostí, postojov a návykov obyvateľstva zameraných na ochranu a podporu zdravia, ich aktívneho prístupu k vlastnému zdraviu, vykonáva konzultačnú a expertíznu činnosť, zdravotno-výchovnú činnosť, spolupracuje s inými medicínskymi odbormi pri hodnotení zdravotného stavu populácie. Predmetom činnosti odboru je aj zber, analýza a interpretácia údajov a informácii o výskyte neprenosných chorôb, rizikových faktorov, ktoré ich podmieňujú, ako aj stavu zdravia populácie, monitoring vzájomných vzťahov medzi cieľovými skupinami a prostredím.
 2. Činnosť OPZaVkZ je zameraná na:
 • zabezpečenie zdravotno-výchovnej intervencie v rámci realizácie špeciálnych projektov Svetovej zdravotníckej organizácie, národných, regionálnych a miestnych projektov zameraných na podporu zdravia,
 • poskytovanie možnosti individuálnych vyšetrení v poradni zdravia, zisťovania základných parametrov zdravia, poradenstvo v otázkach výživy, sledovania hmotnosti, pohybovej aktivity, stresu, odvykania škodlivým  návykom a pod., v prípade zistenia odchýlok v sledovaných  ukazovateľoch priviesť klientov k včasnej liečbe,
 • vykonávanie hromadných kolektívnych akcií z príležitosti významných dní vyhlásených SZO alebo dohodnutými organizovanými akciami v podnikoch, úradoch, školách pri športových podujatiach a pod.,
 • monitorovanie a analýza zdravotného správania sa obyvateľov v záujme zisťovania potrieb a zabezpečovania efektívnych zdravotno-výchovných intervencií,
 • zabezpečovanie informovanosti obyvateľov o podmienkach a súčasných možnostiach ich aktívnej účasti na ochrane zdravia a na ochrannom liečebnom režime, vrátane informácií o súčasnom stave zdravia obyvateľstva a o stave a vplyve životného štýlu a životného prostredia na zdravie,
 • vykonávanie poradenstva aj pri používaní zdravotno-výchovných metodík a postupov pre organizácie, inštitúcie, hnutia, svojpomocné skupiny a iné spoločenské zoskupenia, aktívnu spoluprácu so Slovenským červeným krížom (SČK), zdravotníckymi zariadeniami, zdravotnými poisťovňami, Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI) a inými vedeckými inštitúciami,
 • monitorovanie vzťahu zdravotného stavu obyvateľstva a faktorov životného a pracovného prostredia, životných a pracovných podmienok,
 • v rámci výchovy k zdraviu realizuje prednáškovú činnosť, besedy a ďalšie skupinové aktivity, konzultácie, individuálne poradenstvo a účasť na poradenských výjazdoch, prezentácie v médiách, organizovanie a spoluúčasť na zabezpečovaní kampaní, súťaží a zážitkových podujatí, distribúciu edukačných materiálov, prieskumnú a výskumnú činnosť, analýzu a vyhodnocovanie zistených údajov.​​​​​​​

V rámci poradne zdravia realizuje:

 • individuálne alebo skupinové poradenstvo na základe výsledkov biochemických vyšetrení, analýzy anamnestických údajov, meraní, testov a vyšetrení za štandardných podmienok v poradni zdravia. Tieto služby poskytujeme v stanovených termínoch aj v priestoroch RÚVZ Trenčín, po dohode s obecnými úradmi alebo spoločenskými organizáciami v ich priestoroch, alebo pri vytvorení potrebných podmienok zamestnávateľmi aj na pracoviskách klientov,
 • skupinové poradenstvo,
 • komunitnú prácu a podiel na tvorbe stratégií znižujúcich prevalenciu rizikových faktorov z nesprávneho životného štýlu, a rizikových foriem správania u obyvateľov v segregovaných chudobných rómskych osadách, v azylových centrách a v iných marginalizovaných komunitách,
 • vyšetrenia klientov a dotazníkový zber dát, ktoré sú súčasťou skríningov, prieskumov a výskumov.

V rámci poradenského centra je na odbore zriadená  základná poradňa a dve špecializované poradne a to poradňa zdravej výživy a poradňa na odvykanie od fajčenia.

 

 1. Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (ďalej len „OOFŽP“) zabezpečuje kvalitatívne a kvantitatívne skúšanie chemických, mikrobiologických, biologických a fyzikálnych vlastností životného a pracovného prostredia. Ich úlohou je objektivizovať tie faktory, ktoré môžu mať negatívny vplyv na zdravie a tiež bio-pozitívne faktory. Laboratórne analýzy sú podkladom a súčasťou štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín vo všetkých oblastiach verejného zdravotníctva pri kontrole pitných vôd, vôd na kúpanie,  pracovného ovzdušia, pri kontrole potravín a hygieny prevádzky zariadení verejného stravovania a ostatných potravinárskych a nepotravinárskych prevádzok (napr. zariadenia sociálnej starostlivosti, zdravotnícke zariadenia, školské zariadenia, prevádzky, kde dochádza ku kontaktu s ľudským telom) kozmetiky a predmetov bežného používania (PBP), súčasťou činnosti je analýza vybraných druhov biologického materiálu a fyzikálnych faktorov, ktoré odrážajú záťaž organizmu človeka zložkami životného a pracovného prostredia.​​ OOFŽP zabezpečujú laboratórne činnosti pre všetky RÚVZ v Trenčianskom kraji. Odborné  zameranie   činnosti   laboratórií  a  pracovísk  vyplýva  zo  schválených koncepcií  vedných  odborov  vo  verejnom  zdravotníctve  v  oblasti  chemických analýz,   biológie   životného   prostredia,   mikrobiológie    životného   prostredia a fyzikálnych faktorov.
  Odbor je akreditovaný od roku 2002 Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa EN ISO/IEC 17025 a laboratóriá sa pravidelne zúčastňujú národných a medzinárodných skúšok spôsobilosti.
   
 2. Odbor OOFŽP sa člení na:​​​​​
 • Oddelenie chemických analýz (OCHA)
 • Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia (OMaBŽP)
 • Oddelenie molekulárnej biológie (OMB)
 • Úsek fyzikálnych analýz (ÚFA)
 • Oddelenie odberových skupín (OOS)

  ​​​​​​​3. Činnosť OCHA je zameraná na:
   
 • Fyzikálno-chemické analýzy so zameraním na zdravotné dopady pre populáciu:
 • vody určenej na ľudskú spotrebu, vody na prírodnom a umelom kúpalisku (bazény),
 • potraviny so zameraním na prídavné a kontaminanty, resp. na expozíciu populácie škodlivým látkam cestou potravín, hotové pokrmy, pracovné ovzdušie na obsah chemických látok a pevného aerosólu – (podklad pre určenie záťaže organizmu škodlivinami z pracovného prostredia, výrobných procesov a usporiadania pracoviska), biologický materiál (napr. moč, z dôvodu stanovenia záťaže organizmu človeka škodlivým látkam zo životného a pracovného prostredia),
 • metodickú a konzultačnú činnosť vyplývajúcu zo štatútu NRC pre odbery pracovného ovzdušia ako i z krajskej pôsobnosti laboratórnej činnosti RÚVZ Trenčín,
 • odbery vzoriek pracovného ovzdušia na laboratórne analýzy vzoriek ovzdušia.

  ​​​​​​​4. Činnosť OMaBŽP je zameraná na:
   
 • mikrobiologické a biologické analýzy všetkých typov vzoriek životného prostredia,
 • vyšetrovanie potravín, obalov a sterov s dôrazom na zisťovanie patogénnych, podmienečne patogénnych a toxinogénnych mikroorganizmov, vrátane mykologických vyšetrení,
 • vyšetrenia zamerané na prevenciu nozokomiálnych nákaz - kontrolu sterility predmetov a kontrolu účinnosti dezinfekcie, mikrobiálnu kontamináciu prostredia, kontrolu kvality ovzdušia, kontrolu účinnosti dezinfekčných prostriedkov, kontrolu správnej funkcie sterilizačných prístrojov pomocou bioindikátorov,
 • vyšetrenia zložiek životného prostredia v ohniskách nákazy za účelom laboratórneho potvrdenia  faktorov prenosu nákazy,
 • mikrobiologickú kontrolu sanitácie a dezinfekcie v potravinárskych prevádzkach,
 • mikrobiologickú kontrolu sanitácie a dezinfekcie v prevádzkach starostlivosti o ľudské telo,
 • nadstavbovú diagnostiku kampylobakterov pre potreby všetkých úradov verejného zdravotníctva v rámci SR,
 • mikrobiologické vyšetrenie vzoriek výživových doplnkov s obsahom probiotických kmeňov pre všetky úrady verejného zdravotníctva v rámci SR,
 • vyšetrovanie mikrobiologických a biologických ukazovateľov vo vzorkách pieskov.

  ​​​​​​​5. Činnosť OMB je zameraná na:
   
 • na mikrobiologické a molekulovo-biologické vyšetrenia klinických vzoriek a vzoriek zo životného prostredia, presnejšiu laboratórnu diagnostiku a poskytovanie nadstavbovej diagnostiky,
 • podieľa sa na objasňovaní príčin vzniku a šírenia ochorení bakteriálnej a vírusovej etiológie (diagnostika vírusu chrípky typu A/B, RS vírusu a SARS-CoV-2 vírus),
 • vykonáva priame metódy dôkazu zacielené na základnú diagnostiku pre spádové zdravotnícke zariadenia a nadstavbovú diagnostiku pre celú oblasť kraja,
 • podieľa sa pri  zabezpečovaní vyšetrovania vzoriek podozrivých na prítomnosť nebezpečných pôvodcov ochorení, ktoré ohrozujú zdravie populácie,
 • analyzuje, zhromažďuje a spracováva najnovšie poznatky v problematike možného mikrobiologického rizika ohrozujúceho verejné zdravie.
 • Laboratórium uplatňuje systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO/IEC 17 025:2005. V súčasnosti nedisponuje osvedčením o akreditácii.

  ​​​​​​​6. Činnosť ÚFA je zameraná na:
   
 • vykonávanie merania a hodnotenia imisií hluku v životnom prostredí, meranie expozície hluku zamestnancov v pracovnom prostredím,
 • odbornú prípravu stratégie merania, objektivizácie a hodnotenia fyzikálnych faktorov (hluk) v pracovnom a životnom prostredí pre potreby RÚVZ v Trenčianskom kraji,
 • prípravu podkladov pre posudkovú činnosť orgánu verejného zdravotníctva z hľadiska ochrany pred hlukom v pracovnom a životnom prostredí,
 • konzultačnú, poradenskú a prednáškovú činnosť v problematike ochrany zdravia pri práci.
  ​​​​​​​
  ​​​​​​​7. Činnosť OOS je zameraná na:​​​​​
 • zabezpečovanie manažovania odberov akreditovaných vzoriek potrebných pre jednotlivé zložky RÚVZ Trenčín ako aj podklady pre štátny zdravotný dozor  a posudkovú činnosť,
 • plánovanie odberov vzoriek v spolupráci s inými organizačnými útvarmi a s externými zákazníkmi,
 • vykonávanie odberov vzoriek pre potreby štátneho zdravotného dozoru, úradnej kontroly potravín, pre potreby iného kontrolného orgánu alebo podľa požiadaviek externého zákazníka,
 • zabezpečovanie výkonu platených služieb v oblasti odberov vzoriek,
 • zabezpečovanie administratívy súvisiacej s akreditáciou odberov,
 • kontrola funkčnosti a príprava odberových aparatúr do terénu,
 • spolupráca pri zavádzaní nových odberových postupov,
 • vedenie a zodpovednosť za dokumentáciu odberov a analýz vzoriek na oddelení,
 • spolupráca s ostatnými zložkami v rámci organizácie a s externými zákazníkmi,
 • vykonávanie akreditovaných činností podľa systému manažérstva kvality a STN EN 17025.


(1)    Odbor dokumentačno–právny (ďalej len „ODP“) zabezpečuje sledovanie dodržiavania zákonnosti   pri plnení úloh RÚVZ so zameraním na právnu prevenciu, poskytovanie právnych rád, poskytovanie konzultácií odborným útvarom RÚVZ, iným štátnym orgánom a ďalším inštitúciám pri aplikácií právnych noriem, týkajúcich sa verejného zdravotníctva.
(2) ODP zabezpečuje:​​​​​​

 • právne zastupovanie a koordinácia právnych činností,
 • spisovú registratúru a archiváciu,
 • odbor  metodicky riadi a koordinuje právnu výchovu,
 • zúčastňuje sa jednaní o uložení pokút za nesplnenie uložených opatrení v rámci výkonu štátneho zdravotného a potravinového dozoru,
 • zastupuje úrad v konaní pred súdom,
 • zabezpečuje, usmerňuje a koordinuje prípravu a vypracúvanie organizačno-riadiacich aktov úradu, vedie kompletnú evidenciu o všeobecne záväzných právnych predpisoch, rezortných predpisoch, riadiacich a organizačných normách a individuálnych aktov riadenia úradu,
 • z právneho hľadiska posudzuje návrhy zmlúv uzatváraných úradom, zabezpečuje a rieši majetkovo-právne vysporiadanie úradu voči iným právnym subjektom,
 • koordinuje a priamo vykonáva úlohy na úseku vnútorných riadiacich činností RÚVZ, na úseku spisovej služby, dokladovej registratúry, dokumentácie odborných činností úradu,
 • je gestorom slobodného prístupu k informáciám o činnosti RÚVZ pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
 • zabezpečuje vybavovanie a vedenie sťažnostnej agendy, agendy podnetov, agendy priestupkového konania, vypracovávanie podkladov pre druhostupňové rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR,
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach škodovej a mzdovej komisie a iných poradných orgánov regionálneho hygienika, GTSÚ.

 

 


(1)    Odbor ekonomiky a prevádzkových činností (ďalej len "OEP")zabezpečuje plnenie úloh v oblasti ekonomicko-majetkových a prevádzkových činností na úrade. Zabezpečuje financovanie a rozpočtovanie, zodpovedá za dodržiavanie rozpočtovej disciplíny, účtovnú evidenciu a tok sociálno-ekonomických informácií. Po stránke hospodárskej a prevádzkovej zabezpečuje chod úradu. Pri týchto činnostiach úzko spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi úradu, z ktorých získava podklady na zabezpečenie svojej činnosti.
(2)    Odbor OEP sa člení na:
•    Oddelenie ekonomiky
•    Oddelenie prevádzky
(3)    Oddelenie ekonomiky zabezpečuje ekonomicko-finančné činnosti:

 • spracováva návrh rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov, zabezpečuje jeho realizáciu, sleduje a vyhodnocuje čerpanie rozpočtu, vykonáva úpravy rozpočtu,
 • likviduje dodávateľské faktúry a zabezpečuje úhradu platobných príkazov a bezhotovostný bankový styk prostredníctvom Štátnej pokladnice, zabezpečuje styk s peňažnými ústavmi,
 • zabezpečuje fakturáciu za výkony úradu,
 • zabezpečuje a zodpovedá za včasné a správne vedenie účtovníctva, sleduje hospodárenie na nákladové strediská, vykonáva účtovné závierky,
 • vedie výkazníctvo a uchováva doklady,
 • zabezpečuje zúčtovanie agendy hnuteľného a nehnuteľného majetku a nehmotných aktív,
 • zabezpečuje výkazníctvo prostredníctvom Štátnej pokladnice a rozborovú činnosť,
 • spracováva štatistické výkazy za oblasť informačnej sústavy, ktoré predkladá ako vykazujúca jednotka Štatistickému úradu SR alebo MZ SR,
 • vykonáva pokladničnú službu a výdaj cenín,
 • spravuje hnuteľný a nehnuteľný majetok v správe úradu, vedie operatívno-technickú evidenciu majetku a zabezpečuje jeho efektívne využívanie, jeho inventarizáciu, vypracováva návrhy na zaradenie, vyradenie a likvidáciu majetku, spolupracuje na činnosti komisie na posudzovanie škôd a predkladanie návrhov na rozhodnutie o uplatnení práva na náhradu škody, komisie na vyraďovanie a likvidáciu majetku štátu prebytočného, dočasne prebytočného alebo neupotrebiteľného, komisie na zaradenie majetku do účtovnej evidencie a inventarizačnej komisie,
 • pripravuje návrhy nájomných a iných zmlúv súvisiacich s prevádzkou úradu, zabezpečuje podklady pre fakturáciu refundácií výdavkov súvisiacich s prenájmom priestorov,
 • vykonáva základnú finančnú kontrolu v rámci svojej pôsobnosti.   

Oddelenie prevádzky zabezpečuje prevádzkovo-technické činnosti:

 • zabezpečuje starostlivosť a ochranu majetku úradu, zabezpečuje správu budov, pozemkov,
 • zabezpečuje údržbu a opravy dodávateľsky, telekomunikačné služby, ochranu a stráženie objektov, prevádzku plynovej kotolne, pobočkovej telefónnej ústredne, trafostanice, prevádzku výťahov a vzduchotechniky, údržbu a opravy slaboprúdových rozvodov, ústredného kúrenia a vody, zodpovedá za plochy priľahlé k budove úradu a parkovisko,
 •  zabezpečuje nákup dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého drobného hmotného majetku, drobného hmotného majetku a drobného nehmotného majetku a materiálu (prevádzkové stroje, zariadenia, techniky a náradia, automobilov), zabezpečuje skladovanie, rozdeľovanie a výdaj tohto materiálu,
 • zabezpečuje plánovanie, prípravu a realizáciu investičných akcií stavebných aj strojných,
 •  zabezpečuje komplexnú agendu verejného obstarávania, vrátane archivácie a výkazníctva,
 • zabezpečuje činnosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
 • zabezpečuje a riadi prevádzku motorových vozidiel, stará sa o ich obnovu, údržbu a opravy, vyhodnocuje náklady na auto prevádzku, vykonáva nákup a zúčtovanie pohonných látok a mazadiel,
 • zabezpečuje energetické a odpadové hospodárstvo, revízie vyhradených zariadení, plynových spotrebičov, elektrospotrebičov, tlakových nádob, výťahov, kotlov, ostatných, zodpovedá za hospodárne využívanie všetkých druhov energie pri prevádzke budov,
 • zabezpečuje stravovanie zamestnancov úradu,
 • zabezpečuje upratovanie priestorov úradu,
 • zabezpečuje pranie a údržbu OOPP poskytnutých zamestnancom,
 • zabezpečuje donášku, expedíciu a rozdeľovanie poštových zásielok, vybavuje colné formality úradu,
 • vedie evidenciu úradných pečiatok a pečatidiel, kľúčov a náhradných kľúčov od miestností a trezorov.​​​

(1)    Osobný úrad zabezpečuje výkon štátnych záležitostí podľa zákona č. 55/2017  Z.z. o štátnej službe a zabezpečuje plnenie ďalších odborných úloh a činností, ktoré služobnému úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov. Zabezpečuje aj uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov, ktorí neplnia úlohy štátnej správy alebo nevykonávajú štátne záležitosti. Plní úlohy na úseku sociálnej politiky zamestnávateľa.
(2)    Osobný úrad zabezpečuje najmä:

 •   úlohy vyplývajúce so štátnozamestnaneckých pomerov alebo pracovných pomerov zamestnancov úradu, t.j. prípravu podkladov k rozhodovaniu o personálnej a mzdovej politike, realizáciu návrhov na vymenovanie a funkčné zaradenie predstavených a vedúcich zamestnancov do riadiacich pozícií v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce, zákona o štátnej službe a zákona o výkone práce vo verejnom záujme a realizáciu návrhov na ich odvolanie, plnenie úloh v oblasti štátnozamestnaneckých a pracovnoprávnych vzťahov, spojených so vznikom, zánikom a zmenou štátnozamestnaneckého a pracovného pomeru, prerokovanie sporných nárokov zamestnancov týkajúcich sa štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, pracovnoprávnych vzťahov a verejnoprávnych vzťahov ostatných zamestnancov úradu,
 • vedenie evidencie o obsadených a voľných pracovných miestach, plánovanie a koordinácia obsadzovania voľných pracovných pozícií vo väzbe na plnenie rozpisu plánovaného počtu zamestnancov,
 • plnenie úloh spojených s obsadzovaním voľných štátnozamestnaneckých miest alebo s obsadzovaním voľných pracovných miest výberom, výberovým konaním alebo bez výberu a ich zverejňovaním v masmédiách, s komplexnou prípravou a zabezpečovaním procesu výberu, výberového konania alebo pohovoru,
 • úlohy v oblasti odmeňovania a hmotnej stimulácie zamestnancov,
 • úlohy v oblasti starostlivosti o zamestnancov a spolupráca pri vypracovaní návrhu rozpočtu sociálneho fondu,
 • komplexnú osobnú agendu zamestnancov, vedenie osobných spisov, spracúvanie podkladov k evidencii dochádzky zamestnancov pre účely zúčtovania miezd, kontrolu a posudzovanie nárokov zamestnancovna dovolenku, poskytovanie pracovného voľna z dôvodu dôležitých osobných prekážok v práci a iných úkonov,
 • úlohy spojené so zabezpečím komplexnej platovej agendy súvisiacej s výplatou platových plnení, agendu nemocenského, dôchodkového a zdravotného poistenia a zúčtovania daní zamestnancov,
 • výkon činností spojených so zaradením zamestnanca do príslušnej platovej triedy, uplatňovaním tarifných sústav a motivačných mzdových foriem, prehodnocuje dĺžku odbornej praxe zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v súlade s platnými právnymi normami a vydáva oznámenia o výške a zložení funkčného platu; spracúva mzdové a platové inventúry, pre účely odmeňovania,
 • činnosti súvisiace s evidenciou a spracovaním dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • plánovanie, realizácia a koordinácia trvalého zvyšovania kvalifikačnej úrovne zamestnancov úradu, zabezpečovanie vzdelávania zamestnancov pre získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných činností a vzdelávania pre výkon štátnej služby, zvyšovania a prehlbovania kvalifikácie zamestnancov, spracovávanie a vyhodnocovanie plánu vzdelávania,
 •  koordináciu a plnenie úloh spojených so zabezpečovaním spracovania a hodnotenia predložených majetkových priznaní štátnych zamestnancov,
 • vykonávanie likvidácie mzdových náležitostí zamestnancov úradu a odvodov poistného za zamestnávateľa,
 • prípravu služobných predpisov, metodické usmerňovanie správnej aplikácie služobných predpisov vydaných najvyšším služobným úradom MZ SR,
 • účasť na tvorbe interných organizačno-riadiacich aktov úradu.

(3)    Osobný úrad sa nečlení na ďalšie samostatné organizačné zložky. Osobný úrad zahŕňa: úsek personálny, úsek vzdelávania zamestnancov, úsek práce a miezd (PaM), úsek mzdovej učtárne, úsek styku s inštitúciami zdravotného a sociálneho poistenia, úsek sociálnej politiky zamestnávateľa a sociálneho fondu.