Národné referenčné centrum pre Vibrionaceae

Národné referenčné centrum pre Vibrionaceae na pôde Ústavu hygieny a epidemiológie v Komárne (Dnes RÚVZ so sídlom v Komárne) bolo zriadené rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR v roku 1994.

Dňa 23. 7. 2019 sa NRC pre Vibrionaceae stalo členom európskej siete VibrioNet Europe.

Hlavným cieľom spolupráce je podieľať sa na analýze výskytu rôznych patotypov vibrií v životnom prostredí a v materiáloch od pacientov trpiacich vibriózami. Sledovaním kmeňovo špecifického virulenčného potenciálu izolovaných Vibrio spp. je hodnotené riziko pre vznik ochorení ľudí a zvierat pri výskyte týchto baktérií v rôznych prostrediach.

http://www.vibrionet.de 

Podľa rozhodnutia o zriadení plní NRC pre Vibrionaceae (NRC-V) s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky vykonáva najmä tieto úlohy:

  • Zabezpečuje nadstavbovú diagnostiku (reidentifikáciu) kmeňov zasielaných z jednotlivých laboratórií Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva.
  • Vykonáva metodickú, expertíznu a konzultačnú činnosť.
  • Zabezpečuje surveillance výskytu vibrií v SR.
  • NRC-V ďalej vykonáva sérologickú typizáciu Plesiomonas shigelloides a ako jediné laboratórium v Európe vlastní kompletnú zbierku typizačných sér.

Okrem hlavných činností NRC-V poskytuje aj služby akreditovaného mikrobiologického laboratória v oblasti mikrobiológie životného prostredia:

  • kontrola mikrobiálnej kontaminácie prostredia a predmetov
  • kontrola sterility
  • kultivácia bioindikátorov pre kontrolu účinnosti sterilizačnej techniky