Oznámenie o začatí prevádzky

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť splnenia písomnej oznamovacej povinnosti o začatí prevádzky priestorov voči príslušnému úradu verejného zdravotníctva.

Pre začiatok prevádzky niektorých priestorov na podnikateľskú činnosť je potrebné súhlasné rozhodnutie príslušného úradu verejného zdravotníctva.

Pri niektorých typoch prevádzok stačí, ak prevádzkovateľ príslušnému úradu verejného zdravotníctva začiatok činnosti písomné oznámi. Oznamovaciu povinnosť si musí prevádzkovateľ splniť najneskôr v deň začatia činnosti a vzťahuje sa len na nasledovné vybrané typy prevádzok:

  1. priestory, na ktoré bolo vydané rozhodnutie, pri zmene osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky,
  2. ubytovacie zariadenie pre cestovný ruch a jednoduché ubytovacie zariadenie s prechodným ubytovaním, v ktorých sa poskytuje ubytovanie na určitý čas v súvislosti s výkonom práce,  
  3. telovýchovno-športové zariadenia,
  4. zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
  5. prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a na iné zariadenia s ambulantným predajom potravín, pokrmov alebo nápojov a na zotavovacích podujatiach a iných hromadných podujatiach,
  6. administratívne priestory,
  7. priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v maloobchode okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín.

Podrobnejšie informácie o službe, sú uvedené na centrálnom portáli ÚVZ.

Podanie oznámenia je možné listinne alebo elektronicky:

  • osobne v podateľni úradu alebo písomne na adresu úradu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská 39, 945 01 Komárno
  • elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: www.slovensko.sk,
  • elektronicky prostredníctvom portálu elektronických služieb.

Oznámenie v listinnej forme je potrebné vytlačiť, vyplniť, podpísať a spolu s prípadnými priloženými prílohami zaslať na adresu regionálneho úradu alebo osobne doručiť do podateľne úradu.

Pred stiahnutím formulára žiadosti si, prosíme, prečítajte informáciu o spracúvaní osobných údajov (pdf, 189 kB). K žiadosti je potrebné doložiť "Súhlas so spracúvaním osobných údajov" (pdf, 570 kB)

K podaniu oznámenia o začatí prevádzky na RÚVZ KN v listinnej forme je možné využiť vzor oznámenia o začatí prevádzky (pdf, 243 kB).

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Po oznámení je možné vykonávať činnosť v prevádzke bez nutnosti bezodkladného výkonu kontroly zo strany príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

Každý prevádzkovateľ vyššie uvedených typov prevádzok je povinný podať pred začatím prevádzky priestorov písomné oznámenie o začatí prevádzky priestorov a to najneskôr v deň začatia vykonávania činnosti príslušnému orgánu verejného zdravotníctva. 

V prípade neplnenia alebo porušenia povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov sú riešené tieto prípady ako iný správny delikt, čo je dôvod na uloženie pokuty.

Kontrola je vykonávaná formou štátneho zdravotného dozoru. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru bude vyžadovaná zo strany prevádzkovateľa súčinnosť a zároveň bude potrebné preukázať, že v prevádzke sú dodržiavané požiadavky podľa príslušných predpisov.