Záväzné stanovisko

Podanie žiadosti je možné listinne alebo elektronicky:

 • osobne v podateľni úradu alebo písomne na adresu úradu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Medečská 39, 945 01 Komárno
 • elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: www.slovensko.sk,
 • elektronicky prostredníctvom portálu elektronických služieb.

Vzor žiadosti

Pred stiahnutím formulára žiadosti si, prosíme, prečítajte informáciu o spracúvaní osobných údajov (pdf, 646 kB).

K zostaveniu žiadosti je možné využiť vzor žiadosti o vydanie záväzného stanoviska regionálneho úradu verejného zdravotníctva (pdf, 243 kB).

V prípade chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v žiadosti o vydanie záväzného stanoviska budete o tejto skutočnosti upovedomený obdržaním „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“, resp. vrátenie na doplnenie s priložením dokladov v určenom termíne. Ak doklady nebudú v termíne doložené, záväzné stanovisko nebude vydané.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Pre listinné podanie 50,00 € a v prípade elektronického podania 25,00 €. Štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie sú oslobodené od správneho poplatku.

Úhrada správneho poplatku
Správne poplatky je možné zaplatiť nasledovne:

 • Potvrdením pre evidenciu poplatku (tzv. e-kolkom), zakúpeným na Slovenskej pošte, a. s. pri podaní žiadosti.
 • Po podaní žiadosti požiadať RÚVZ Komárno o vystavenie platobného predpisu s možnosťou jeho úhrady nasledovne*:
  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a. s. (spoplatnená úhrada za operáciu Slovenskou poštou a. s.),
  • prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu,
  • zaplatením správneho poplatku do pokladne (hotovostne alebo platobnou kartou).

Správny poplatok je možné zaplatiť aj prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk.

Poplatník si po registrácii môže zakúpiť Potvrdenie o úhrade správneho poplatku (eKolok) na vybrané služby platobnou kartou. Úhradu správneho poplatku preukazuje poplatník vytlačeným eKolkom, ktorý prikladá k podaniu. eKolok je možné použiť na orgáne verejnej moci do 30 dní odo dňa zakúpenia. Prostredníctvom Virtuálneho kiosku si môže poplatník vytlačiť aj eKolok zakúpený v Mobilnej aplikácii eKolok.

Pre používanie Mobilnej aplikácie eKolok a Virtuálneho kiosku je potrebná registrácia používateľa, t. j. vytvorenie profilu používateľa. Registrácia v Mobilnej aplikácii eKolok je platná aj pre Virtuálny kiosk a naopak.

*Žiadateľ v žiadosti špecifikuje formu úhrady správneho poplatku.

Výsledkom konania je vydanie záväzného stanoviska. Na vydanie záväzného stanoviska nie je stanovená zákonná lehota, úrad spravidla vydá záväzné stanovisko do 30 dní.

Záväzné stanovisko bude zaslané do elektronickej schránky slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania, bude stanovisko zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Proti záväznému stanovisku nie je možné podať odvolanie.