Postup pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne (ďalej len „RÚVZ“) a poskytovanie informácií RÚVZ sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“). 

Text zákona je prístupný na internete na adrese   https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/211/20230101.html

Žiadosť o poskytnutie informácií (ďalej len „žiadosť“) vybaví RÚVZ  bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme, ak zákon neustanovuje inak. 

Ako podať žiadosť

  1. Písomne poštou na adresu:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne
Mederčská 39
945 01 Komárno

  1. Telefonicky na čísle: 035 / 77 02 627
  2. Elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: slovensko.sk
  3. Elektronickou poštou na e-mailovej adrese: ruvzkn@uvzsr.sk
  4. Osobným podaním v podateľni úradu na adrese: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská 39, 945 01 Komárno

Žiadosť musí obsahovať nasledovné: 

  • určenie povinnej osoby (resp. komu je žiadosť určená), 
  • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa, 
  • ktorých informácií sa žiadosť týka, 
  • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. 

Úhrada nákladov na poskytnutie informácií sa uvádza v sadzobníku úhrad za poskytovanie informácií. 

Ak RÚVZ  poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 zákona č. 211/2000 Z. z. v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok. 

Proti rozhodnutiu RÚVZ o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z.. Odvolanie sa podáva na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.  

O odvolaní proti rozhodnutiu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Komárno, ktorý vo veci rozhodol alebo mal rozhodnúť, rozhoduje nadriadený Úrad verejného zdravotníctva SR.  

Odvolací orgán (Úrad verejného zdravotníctva SR) rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia. 

Sadzobník úhrad nákladov pri podaní žiadosti 

1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie
    a. 0,10 € Tlač, kopírovanie jednostranne A4
        0,17 € Tlač, kopírovanie obojstranne  A4
    b. 0,65 eura za jeden kus  diskety 3,5”
        1,66 eura za 1 ks CD ROM 
    c. obálka formát A6 – 0,03 eura
        obálka formát A5 – 0,05 eura
        obálka formát A4 – 0,08 eura  
    d. náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb 


2. Informácie zasielané e-mailom, do elektronickej schrányk a telefonicky sú poskytované bezplatne.


3. Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie sumárne neprekročia 5,00 €.


4. Žiadateľovi, ktorý predloží notárom overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie sumárne prekročia sumu 5,00 €.

Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 3 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií:
1. poštovou poukážkou,
2. bezhotovostným prevodom na účet v banke,
3. v hotovosti do pokladne.

Úhrada nákladov za sprístupňovanie informácii sa určí ako súčet jednotlivých nákladov.
Ak materiálne náklady za poskytovanie informácii nepresiahnu 5 €, nebude RÚVZ so sídlom v Komárne požadovať od žiadateľov úhradu.