Národné referenčné centrum pre problematiku uhoľných baní

Náplňou činnosti NRC je:

 • riešenie problematiky banských pracovísk
 • organizácia stretnutí na úrovni vedenia HBP, odborovej organizácie, kliník pracovného lekárstva a odborníkov na meranie a hodnotenie pracovných rizík
 • prešetrovanie podozrení na choroby z povolania na jednotlivých prevádzkach HBP, a.s. Prievidza
 • sledovanie rizika DNJZ a vibrácií, ktoré sa na banských pracoviskách vyskytujú v najväčšom počte
 • objektivizácia lokálnej svalovej záťaže a celkovej fyzickej záťaže u jednotlivých profesií v HBP v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou OHS s.r.o.
 • stanovenie konkrétnych kritérií lokálnej fyzickej záťaže na jednotlivých pracoviskách HBP, a.s.
 • poskytovanie konzultácií pre banské podniky spojené s návrhmi opatrení na zlepšovanie
 • meranie a hodnotenie:
  • hluku – expozície hluku v pracovnom prostredí, imisií hluku vo vonkajšom a vnútornom prostredí,
  • pevného aerosólu v pracovnom prostredí,
  • tepelno-vlhkostnej mikroklímy – ako súčasť meraní pevného aerosólu a chemických faktorov v ovzduší,
  • ortuti, hustoty a kreatinínu v biologickom materiále a ortuti v pracovnom prostredí,
  • cytogenetické vyšetrenia podľa požiadaviek