Mobilné odberové miesta
v zriadovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach

Právoplatné rozhodnutia podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 15a Vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta, ods. 4: